Fylkestinget  

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

SAKSPROTOKOLL

 

Interpellasjon nr. 09/6

Ole Berget (Frp): Ro og orden i skolehverdagen

 

Behandlet/Behandles av

Møtedato

Int. nr .

Fylkestinget

29.4.2009

09/6

                                                                                   

Saksbehandler:

Vigdis Nyhus

Arkivsak:

09/02265

Arkivkode:

520

 

Ro og orden i skolehverdagen

 

Undertegnede viser til en undersøkelse utført av Respons i 2008, der det kommer frem at over 50 % mener det er for mye støy og uro i norsk skole. De som har et svært godt inntrykk av ro og orden i norsk skole utgjør et bitte lite mindretall.

 

Det vises videre til oppslag i Trønderavisa 2. april, der elevene selv mener det er behov for en mer disiplinert skolehverdag, der lærerne tar tilbake myndigheten i klasserommene.

Dette var signaler som også kom frem under Ungdomskonferansen 2008.

 

Et godt læremiljø er avgjørende for kunnskapsformidlingen i den videregående skolen i Nord-Trøndelag. Det vises i denne sammenheng til at den videregående skolen i Nord-Trøndelag kommer relativt dårlig ut i de nasjonale målingene knyttet til måloppnåelse.

 

Mine spørsmål til fylkesråden er derfor følgende:

 

1.      Er fylkesråden bekymret for læringsmiljøet i den videregående skolen i Nord-Trøndelag?

2.      Vil fylkesråden foreta konkrete grep knyttet til å få på plass ro og orden i klasserommene?

3.      Mener fylkesråden det er behov for å styrke lærernes autoritet i klasserommene, og hva vil hun eventuelt gjøre for å sørge for at dette skjer?

 

 

Fylkestingets behandling i plenum

 

Ole Berget la fram interpellasjonen.

 

Fylkesråd Anne Marit Mevassvik svarte slik på interpellasjonen:

 

Elevene i Nord-Trøndelag engasjerer seg aktivt i arbeidet med læring og læringsmiljø. Det skjer gjennom de årlige ungdomskonferansene der ungdom og politikere møtes, og gjennom møter og samlinger for elevråd og tillitselever. ”Utdanningspolitisk råd” hadde sitt første møte 12. mars i år. Her møter fylkesråden elevrepresentanter for dialog. Ett av temaene på møtet var klasseromsledelse; ro og disiplin i opplæringssituasjonen. Det ble påpekt at uro må få konsekvenser for de som ødelegger for de andre. Elevene etterlyste sterkere lærere, det må stilles krav, og skolen må benytte sanksjoner.

 

1)      Er fylkesråden bekymret for læringsmiljøet i den videregående skolen i Nord-Trøndelag?

 

”Økt fokus på lærerens rolle som tydelig pedagogisk leder som virkemiddel for økt arbeidsro og bedre læringsmiljø”, var ett av utviklingsmålene fylkestinget vedtok i behandlingen av kvalitetsmeldingen i 2008.

 

Elevundersøkelsen som ble gjennomført i 2009, viser at situasjonen i fylket når det gjelder bråk og uro i skolen er forbedret siden i fjor, og at vi ligger bedre an enn landssnittet:

 

23 % av elevene i videregående skoler i Nord-Trøndelag mener de ofte blir forstyrret av andre elever i timene. Tilsvarende tall for 2008 var 26 %. På landsbasis er dette tallet 27 % i 2009.

 

I alt 42 % nordtrønderske elever svarer i 2009 at de sjelden eller aldri blir forstyrret. Tilsvarende tall for 2008 var 37 %. På landsbasis er dette 38 % i 2009.

 

Undersøkelsen viser altså at vi er på rett veg i forhold til fylkestingets vedtak i 2008, at problemene er redusert. Fylkesråden tar like fullt utfordringene med bråk og uro på alvor og mener det er behov for fortsatt innsats. Undersøkelsen viser at utfordringene er spesielt store i enkelte fagmiljø, klasser og utdanningsprogram.

 

2)   Vil fylkesråden foreta konkrete grep knyttet til å få på plass ro og orden i klasserommene?

 

Gjennom faste skolebesøk treffer fylkesutdanningssjefen elever, ansatte og ledere på hver enkelt skole og foretar en grundig gjennomgang og oppfølging av lokale utfordringer og tiltak, med utgangspunkt i politiske målsettinger.

 

Elevundersøkelsen gir de enkelte skolene konkret kunnskap om hvor problemene ligger og hvor det må settes inn tiltak. Skolene jobber nå med analyse av data, og tiltak utarbeides på bakgrunn av den helhetlige kvalitetsinformasjonen på skolenivå. Kvalitetsmeldinga legges fram for fylkestinget i juni, med forslag til mål på de områder det er viktigst å gjøre noe med. Dette vil fylkesrådet komme tilbake til da.

 

3)   Mener fylkesråden det er behov for å styrke lærernes autoritet i klasserommene, og hva vil hun eventuelt gjøre for å sørge for at dette skjer?

 

Elevundersøkelsen 2009 viser at forholdet mellom elever og lærere jevnt over er godt i skolene i Nord-Trøndelag. Elevdemokratiet fungerer. Dette danner et godt utgangspunkt for forbedringer. God oppfølging av de enkelte skolenes egne tiltak ut fra lokale forhold, vil være den viktigste løsningen på problemene med bråk og uro. Pedagogikk og didaktikk er nødvendig: Tilpasset opplæring for den enkelte elev hindrer at elever faller av lasset og bruker tida til å forstyrre andre.

 

I ordensreglementet som fylkesrådet har fastsatt for de videregående skolene i fylket, heter det blant annet at:

 

Reglementet inneholder oversikt over aktuelle refsingstiltak for de som bryter reglene.
Når det gjelder læreres rett til å vise elever bort fra undervisningen, har fylkeskommunen fulgt pålegg fra sentrale myndigheter og vil videre innrette seg etter lov og forskrift på dette området. Ny vurderingsforskrift trer i kraft høsten 2009, og i den forbindelse vil ordensreglementet for elevene i fylket bli gjennomgått og oppjustert. Jeg registrerer at kunnskapsministeren nå signaliserer at han vil endre lovverket slik at læreren igjen får rett til å vise elever bort fra undervisningen. Jeg tror at dette kan bidra til å styrke lærerens rolle og autoritet i klasserommet.

 

Regler og sanksjoner har betydning, men enda viktigere er den profesjonelle styringen av det pedagogiske arbeidet. For lærerens styrke i egen lederrolle trengs faglig trygghet så vel som pedagogikk og didaktikk.
Skoleledelsen spiller en viktig rolle for lærernes utøvelse av lærer- og lederrollen. Kompetansestrategien som nå legges fram i egen sak for fylkestinget, skal bidra til å ivareta behovene lærere og skoleledere har for kompetanseutvikling. Flere skoler har hatt egne opplegg i tilknytning til lærerens lederrolle i klasserommet. En skole starter nå et prosjekt i klasseromsledelse, og eventuelle felles tiltak på området vurderes igangsatt når de enkelte skolene har gjennomgått årets elevundersøkelse.

 

----------

 

Følgende hadde innlegg:
Ole Berget (Frp), Vegard Austmo (Sp).

 

FORSLAG:

Ole Berget, Fremskrittspartiet:

Fylkestinget ber Fylkesrådet ta et initiativ til å opprette en arbeidsgruppe med elevrepresentanter, lærerrepresentanter, skoleutvalgsrepresentanter og elevombud, med sikte på å fremme en tiltaksplan for et godt læringsmiljø i den videregående skolen.

 

 

Fylkestinget var satt med 34 representanter.

 

VOTERING:
Forslaget falt, idet 12 stemmer ble avgitt for og 22 imot.