Fylkestinget  

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

SAKSPROTOKOLL

 

Sak nr. 09/4

Christina Ramsøy (Sp): Sommerskole

 

Behandlet/Behandles av

Møtedato

Sak nr .

Fylkestinget

29.4.2009

09/4

                                                                                   

Saksbehandler:

Herdis Floan

Arkivsak:

09/02261

Arkivkode:

521

 

Sommerskole

 

Nord-Trøndelag Fylkeskommune har i flere år hatt et stort og viktig fokus på at flere elever skal gjennomføre videregående opplæring, og vi er et av de fylkene i landet som har størst gjennomføringsgrad. Selv om vi allerede i dag har flere tiltak som legger til rette for at flere elever skal komme seg gjennom videregående opplæring, har vi likevel et potensial for at enda flere skal kunne gjennomføre bedre enn i dag, og med bedre resultater.

Hedmark fylkeskommune arrangerte i 2008 sommerskole. Dette var et gratis undervisningstilbud for ungdom med rett til videregående opplæring, og som hadde stryk i standpunkt eller på eksamen. Undervisningen gikk over 2 uker, med en avsluttende eksamen. Av de som fulgte hele kurstilbudet besto hele 26 av 27 eksamen, noe som viser at dette var et godt tilbud for de som deltok..

Nord-Trøndelag fylkeskommune har et mål om at våre videregående skoler skal være blant de beste i landet. Da må vi også ha det beste tilbudet til elevene. Å tilby gratis skippertakskurs for ungdom med stryk i standpunkt eller på eksamen vil gi mange en ekstra sjanse. Det kan også være et relevant og godt tilbud til de elevene som ønsker å bruke sommeren på å forbedre karakterene sine. Sommerskole kan altså være et tilbud til alle elever som ønsker det, både for de som har stryk i standpunkt eller på eksamen og for dem som ønsker å legge ned en ekstra innsats for å oppnå bedre resultater.

Spørsmål til fylkesråd for utdanning

1)      Mener fylkesråden at sommerskole er et tiltak som kan bidra til at flere kan få gjennomført videregående opplæring, og med bedre resultater?

 

2)      Mener fylkesråden at dette er et av flere tiltak som bør prøves ut for elevene i Nord-Trøndelag?

 

3)      Hvis fylkesråden er positiv til et slikt tiltak, hva vil fylkesråden gjøre for å følge opp saken videre?

 


Fylkestingets behandling i plenum

 

Christina Ramsøy la fram interpellasjonen.

 

Fylkesråd Anne Marit Mevassvik svarte slik på interpellasjonen:

 

Fylkesråden vil bidra til at Nord-Trøndelag skal ha en videregående opplæring som skal være den beste i landet. I en slik sammenheng er spørsmål som angår gjennomføring svært sentrale, og kanskje spesielt spørsmål som handler om de elevene som trenger ekstra tilrettelegging for å lykkes.

 

Som kjent er vi midt inni gjennomføringen av prosjektet ”Flere gjennom” som har fokus på denne gruppen i flere av sine delprosjekter. Nord-Trøndelag fylkeskommune har gjennom dette prosjektet og tidligere prosjekt om frafall i videregående opplæring, gjort mye for å øke gjennomføringsgraden for elever, lærlinger og lærekandidater.

 

Stryk til eksamen eller stryk som standpunktkarakter er en utfordring for elever det gjelder. Dette gir ”ikke bestått” vitnemål for elever på studieforberedende og studiespesialiserende utdanningsprogram, noe som igjen betyr at de ikke kan søke opptak ved høgskole eller universitet.  Lærlinger som har stryk i ett eller flere fag vil ikke motta fagbrev før de har bestått. En strykkarakter gir dessuten uttrykk for at eleven har ”låg kompetanse i faget”, noe som igjen kan gjøre det vanskelig å gå videre i opplæringsløpet. 

 

På spørsmålet om dette kan være aktuelt i Nord-Trøndelag, mener fylkesråden at det er svært viktig med den helhetlige innfallsvinkelen som prosjektet ”Flere gjennom” representerer, og at sommerskole som tiltak bare kan være en del av en slik helhet for å gi elever som trenger ekstra oppfølging større mulighet til å lykkes.

 

Sommerskole for elever som har behov for å gå opp til ny eksamen vil bare angå fag med lokalt gitt eksamen, og fordi det krever et visst elevgrunnlag være naturlig å tilby sentralt i fylket. En klar ulempe med skole i ferien, er at mange elever tar seg arbeid, og ønsker et avbrekk fra undervisning. En annen utfordring kan være å skaffe lærere på denne tiden av året.

 

I Nord-Trøndelag har flere skoler rutiner for å forebygge stryk ved at elever som har strykkarakter i 1. termin får spesiell faglig oppfølging fram mot eksamen/sluttvurdering. Dette forutsetter selvfølgelig interesse og innsats fra den enkelte elev, og i enkelte tilfeller er dette formalisert ved at elev og foresatte skriftlig må takke ja eller nei til et slikt tilbud.

 

Hvert år er det likevel elever som får strykkarakter til standpunkt eller eksamen. Disse elevene får tilbud om ”ny prøve” om høsten, og en del skoler tilbyr elevene ekstra undervisning i ukene før ny eksamen. På dette tidspunktet er elevene i modus for å ta imot kunnskap, og skolene kan vise til gode resultater av slike kurs. I fag med sentralt gitt eksamen vil ny og utsatt prøve alltid bli arrangert i november/desember. For disse elevene vil det være mer hensiktsmessig med ”skippertakskurs” i begynnelsen av november.

Fylkesråden vil fortsatt være med å understøtte en praksis som bidrar til en tett faglig oppfølging av elever som står i fare for å stryke, og støttetimer i forkant av eventuell ny eksamen på høsten.

 

Prosjektet ”Flere gjennom” prøver ut nye rutiner for lærlinger, slik at de kan få ekstra undervisning og ta opp eksamener i løpet av læretida.  Fylkesråden vil i tillegg initiere et tiltak der elever fra vg2 som ikke har fått læreplass på grunn av strykkarakterer, får intensiv undervisning i forkant av ny eksamen. En evaluering av prosjektet ”Flere gjennom” vil gi oss et godt bilde av hvilke tiltak videregående opplæring bør prioritere for at flest mulig skal gjennomføre.

 

Fylkesråden mener det er interessant at sommerskolen i Hedmark oppnår svært positive resultater, og vil være med på å vurdere dette som et tiltak på sikt ut over de tiltak som er nevnt i redegjørelsen. Dette vil skje etter at prosjektet ”Flere gjennom” er avsluttet, og en har foretatt en helhetsvurdering av alle tiltak videregående opplæring har for denne gruppen elever.

 

----------

 

Følgende hadde innlegg:
Christina Ramsøy (Sp), Ole Berget (Frp), Arnfinn Monsen (SV), Endre Lysø (Ap).

 

FORSLAG:

Christina Ramsøy, Senterpartiet:

Fylkestinget ber fylkesrådet utrede muligheten for å tilby sommerskole for elevene i de videregående skolene i Nord-Trøndelag.

 

 

Fylkestinget var satt med 33 representanter under voteringa.

 

VOTERING:

Forslaget falt, idet 18 stemmer ble avgitt for og 15 imot.