Fylkestinget  

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

SAKSPROTOKOLL

 

Sak nr. 09/42

Ordning med trafikalt grunnkurs i den videregående skolen - utredning

 

Behandlet/Behandles av

Møtedato

Sak nr .

Komité for utdanning, kultur og helse

28.4.2009

09/17

Fylkestinget

29.4.2009

09/42

                                                                                   

Saksbehandler:

 

Arkivsak:

09/02428

Arkivkode:

800.T73

 

Fylkestingets vedtak, fattet i plenum 29.4.2009

 

Saken oversendes uten realitetsvotering til Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg.

 

----------

 

Saksbehandling/Saksgang

 

Nedenstående sak ble fremmet av Tore Kristiansen på vegne av Endre Skjervø, Ole Berget og Tore Kristiansen, Fremskrittspartiet, under henvisning til pkt. 25 – Representantforslag - i Reglement for Nord-Trøndelag fylkesting.

 

----------

 

Bakgrunn

 

På grunn av en rekke forhold, deriblant liten erfaring og ofte lite trafikksikre biler lider mange ungdom trafikkdøden. I tillegg blir alt for mange skadet, mange også alvorlig. Som distriktsfylke er Nord-Trøndelag en sentral del av denne problematikken og, kombinert med relativt liten befolkning, et svært egnet sted for å sette i gang forsøk som kan senke de stygge tallene for ungdom i trafikken.

 

En klar årsak til at unge er overrepresentert på ulykkesstatistikk er mangel på erfaring. Dette kan kun avhjelpes gjennom en mer omfattende trening i forkant av at man tar førerprøven. Dette har imidlertid økonomiske konsekvenser som den jevne ungdom ikke har mulighet til å kunne gjennomføre.

 

For å sikre nordtrøndersk ungdom tilgang til en bedre kjøreopplæring bør derfor fylkestinget ta ansvar gjennom de videregående skolene, slik at en slik utvidet opplæring blir tilgjengelig gjennom dagens ordning med valgfag. Dette, som et gratis tilbud for elevene, vil være tilgjengelig for alle, og vil i seg selv kunne være med på å spare liv og lemlestelse for mange ungdommer hvert år.

 

HiNT, avdeling for trafikklærerutdanning, tilbyr nå kurset «Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk». Dette gir lærerne kompetanse til å undervise i trafikalt grunnkurs, noe som gjør at forslaget er praktisk gjennomførbart i Nord-Trøndelag. Kurset har en kostnadsside, men dette må komme frem av en utredning.

 


Forslag til vedtak:

 

Fylkestinget i Nord-Trøndelag ber fylkesrådet utrede en sak til Fylketingets samling i Juni 2009 der man vurderer muligheten for å innføre en ordning med trafikalt grunnkurs som valgfag i den videregående skolen som et tiltak for bedret trafikksikkerhet i Nord-Trøndelag. Utredningen må inneholde en kostnadsberegning og samtidig en mulighetsvurdering i forhold til videreutdanning av lærere slik at det er praktisk innførbart fra og med høsten 2009 på minst en videregående skole i fylket.

 

Behandling i Komité for utdanning, kultur og helse 28.4.2009

 

Ivar Grindvik ble utpekt som saksordfører.

 

Ole Berget (Frp) endret, på vegne av forslagsstillerne, ordlyden i forslag til vedtak til å lyde slik:

Fylkestinget i Nord-Trøndelag ber fylkesrådet utrede en sak til fylkestingets samling i juni 2009 der man vurderer muligheten for å innføre en ordning med gratis trafikalt grunnkurs i den videregående skolen.

 

FORSLAG:

Camilla H. Skjelstad på vegne av Arbeiderpartiet:

Saken oversendes til Trafikksikkerhetsutvalget i Nord-Trøndelag, uten realitetsvotering.

 

VOTERING:

Forslaget fra Arbeiderpartiet ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer.

 

KOMITEINNSTILLING:

 

Saken oversendes uten realitetsvotering til Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg.

 

Fylkestingets behandling i plenum

 

Saksordfører Ivar Grindvik la fram komiteinnstillinga.

 

Følgende hadde innlegg:
Edvard Øfsti (Ap), Tore Kristiansen (Frp).

 

FORSLAG:

Tore Kristiansen på vegne av Fremskrittspartiet:

Fylkestinget i Nord-Trøndelag ber fylkesrådet utrede en sak til fylkestingets samling i juni 2009 der man vurderer muligheten for å innføre en ordning med gratis trafikalt grunnkurs i den videregående skolen.

 

Fylkestinget var satt med 30 representanter under voteringa.

 

VOTERING:

Alternativ votering mellom komiteinnstillinga og forslag fra Fremskrittspartiet:


Komiteinnstillinga ble vedtatt med 19 stemmer, idet 11 stemmer ble avgitt for forslaget fra Frp.

 

Endelig vedtak er gjengitt fremst i saka.