Fylkestinget  

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

SAKSPROTOKOLL

 

Sak nr. 09/37

Søknad om endring av garantistillelse for E6 Øst ( E6 Trondheim - Stjørdal)l

 

Behandlet/Behandles av

Møtedato

Sak nr .

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag

31.3.2009

09/81

Fylkestinget

29.4.2009

09/37

                                                                                   

Saksbehandler:

Joar Nordtug/Trygve Bendiksen

Arkivsak:

01/05380

Arkivkode:

811

 

Fylkestingets vedtak, fattet i plenum 29.4.2009

 

Under forutsetning av godkjenning av Kommunaldepartementet, imøtekommer Nord-Trøndelag fylkeskommune søknad fra Trøndelag Bomveiselskap as om endring av garanti, fra garanti med simpel kausjon til garanti med selvskyldnerkausjon, for lån på 550 mill kroner til utbygging av E6.

 

Garantiansvaret utløper i 2028 og nedtrappes i takt med nedbetalingen av lånet, jf. saksframstillingen.

 

----------

 


Saksbehandling/Saksgang

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak:

 

Under forutsetning av godkjenning av Kommunaldepartementet, imøtekommer Nord-Trøndelag fylkeskommune søknad fra Trøndelag Bomveiselskap as om endring av garanti, fra garanti med simpel kausjon til garanti med selvskyldnerkausjon, for lån på 550 mill kroner til utbygging av E6.

 

Garantiansvaret utløper i 2028 og nedtrappes i takt med nedbetalingen av lånet, jf. saksframstillingen.

 

 

Behandling i Komité for samferdsel, næring og miljø 28.4.2009

 

Saksordfører Tore Kristiansen la fram saken.

 

FORSLAG:

Tore Kristiansen, på vegne av Fremskrittspartiet:

Alternativt forslag:

Saken om økt garantistillelse avvises. Fylkestinget i Nord-Trøndelag vil slå fast at infrastruktur av denne art er et statlig ansvar, og i sin helhet må finansieres over statsbudsjettet.

 

VOTERING:

Ved alternativ votering mellom fylkesrådets innstilling og Fremskrittspartiets alternative forslag, ble innstillingen vedtatt med 7 stemmer (Ap, Sp, SV og KrF), mot 1 (FrP) for Fremskrittspartiets forslag.

 

KOMITEINNSTILLING

 

Under forutsetning av godkjenning av Kommunaldepartementet, imøtekommer Nord-Trøndelag fylkeskommune søknad fra Trøndelag Bomveiselskap as om endring av garanti, fra garanti med simpel kausjon til garanti med selvskyldnerkausjon, for lån på 550 mill kroner til utbygging av E6.

 

Garantiansvaret utløper i 2028 og nedtrappes i takt med nedbetalingen av lånet, jf. saksframstillingen.

 

---

 

MERKNAD

(det voteres ikke over merknader)

 

Komiteens medlem fra Fremskrittspartiet, Tore Kristiansen, viser til Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for 2009, samt Stortingsforslag fra samme parti om opprettelse av et infrastrukturfond på 300 milliarder NOK.

 

Dette medlem mener at brukerbetaling som bompenger er en usosial ekstrabeskatning som rammer skjevt, og ikke ivaretar innbyggernes skatteevne på noe vis.

 

Dette medlem mener det vil være riktig å avslutte innkrevning av bompenger snarest, og finansiere slik infrastruktur over skatteseddelen og statsbudsjettet, for slik å oppnå en sosial og rettferdig beskatning av våre innbyggere.

 

 

Fylkestingets behandling i plenum

 

Saksordfører Tore Kristiansen la fram komiteinnstillinga.

 

Følgende hadde innlegg:
Tore Kristiansen (Frp), Trond Prytz (V), Ole Berget (Frp).

 

FORSLAG:

Tore Kristiansen på vegne av Fremskrittspartiet:

Alternativt forslag:

Sak om økt garantistillelse avvises. Fylkestinget i Nord-Trøndelag vil slå fast at infrastruktur av denne art er et statlig ansvar, og i sin helhet må finansieres over statsbudsjettet.

 

Fylkestinget var satt med 33 representanter under voteringa.

 

VOTERING:

Alternativ votering mellom komiteinnstillinga og forslag fra Fremskrittspartiet:


Komiteinnstillinga ble vedtatt med 28 stemmer, idet 5 stemmer ble avgitt for forslaget fra Frp.

 

Endelig vedtak er gjengitt fremst i saka.