Fylkestinget  

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

SAKSPROTOKOLL

 

Sak nr. 09/27

Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag - Årsrapport 2008

 

Behandlet/Behandles av

Møtedato

Sak nr .

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag

31.3.2009

09/68

Fylkestinget

29.4.2009

09/27

                                                                                   

Saksbehandler:

Kirsten Haugum

Arkivsak:

09/00223

Arkivkode:

014

 

Fylkestingets vedtak, fattet i plenum 29.4.2009

 

Årsrapporten for Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag for 2008 tas til orientering.

 

----------

 

Saksbehandling/Saksgang

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak:

 

Årsrapporten for Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag for 2008 tas til orientering.

 

Behandling i Komité for samferdsel, næring og miljø 28.4.2009

 

Saksordfører Steinar Aspli la fram saken.

 

FORSLAG:

Tore Kristiansen, på vegne av Fremskrittspartiet:

Tilleggsforslag, nytt punkt 2:

2.      Fylkestinget ber fylkesrådet igangsette en prosess med utmelding fra Landsdelsutvalget, og ber seg forelagt en sak om dette i løpet av 2009.

 

VOTERING

Fylkesrådets innstilling:

Enstemmig vedtatt.

Fremskrittspartiets tilleggsforslag:

Falt, idet 7 (Ap, Sp, SV og KrF) stemte imot og 1 (Frp) stemte for.

 


KOMITEINNSTILLING

 

Årsrapporten for Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag for 2008 tas til orientering.

 

---

 

MERKNAD

(det voteres ikke over merknader)

 

Komiteens medlem fra Fremskrittspartiet, Tore Kristiansen, viser til de manglende, konkrete resultatene dette samarbeidet har medført, og ønsker å avslutte det snarest.

 

Dette medlem mener det må være en forutsetning for slike samarbeid at man har konkrete oppgaver å jobbe med, og at man setter seg konkrete målsetninger.

 

Dette medlem vil hevde at man ikke har kunnet registrere resultater av samarbeidet som tilsier at det er hensiktsmessig å videreføre det, og ønsker derfor å avslutte arbeidet i Landsdelsutvalget snarest mulig.

 

Fylkestingets behandling i plenum

 

Saksordfører Steinar Aspli la fram komiteinnstillinga.

 

Følgende hadde innlegg: Steinar Aspli (Sp).

 

VOTERING:
Komiteinnstillinga ble enstemmig vedtatt.

 

Endelig vedtak er gjengitt fremst i saka.