Fylkestinget  

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

SAKSPROTOKOLL

 

Sak nr. 09/22

Fylkeskassens årsoppgjør - årsregnskap, årsberetning og årsmelding 2008

 

Behandlet/Behandles av

Møtedato

Sak nr .

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag

31.3.2009

09/62

Fylkestinget

29.4.2009

09/22

                                                                                   

Saksbehandler:

Trygve Bendiksen

Arkivsak:

08/08977

Arkivkode:

123

 

Fylkestingets vedtak, fattet i plenum 29.4.2009

 

  1. Det framlagte årsregnskapet, årsberetningen og årsmeldingen fastsettes som årsoppgjør for fylkeskassen i Nord-Trøndelag for 2008, med et regnskapsmessig mindreforbruk i drift på kr. 24 644 074 og et investeringsregnskap avsluttet i regnskapsmessig balanse.

  2. Udisponert mindreforbruk på kr. 15 830 914 etter fradrag for mindreforbruk i sektorene på kr. 8 813 160, avsettes til disposisjonsfondet med følgende budsjettendring:

 

Kto. 1.5401.191000.88001 Avsetning disposisjonsfond

kr. 15 830 914

Kto. 1.9301.191000.88004 Bruk av overskudd 2008

- kr. 15 830 914

 

3.       Fylkestinget ber om at det i framtidige årsmeldinger også lages statistikk som viser endring i kjønnsfordelt lønnsstatistikk og endring i andel uønsket deltid.

 

----------

 

Saksbehandling/Saksgang

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak:

 

  1. Det framlagte årsregnskapet, årsberetningen og årsmeldingen fastsettes som årsoppgjør for fylkeskassen i Nord-Trøndelag for 2008, med et regnskapsmessig mindreforbruk i drift på kr. 24 644 074 og et investeringsregnskap avsluttet i regnskapsmessig balanse.

  2. Udisponert mindreforbruk på kr. 15 830 914 etter fradrag for mindreforbruk i sektorene på kr. 8 813 160, avsettes til disposisjonsfondet med følgende budsjettendring:

 

Kto. 1.5401.191000.88001 Avsetning disposisjonsfond

kr. 15 830 914

Kto. 1.9301.191000.88004 Bruk av overskudd 2008

- kr. 15 830 914

 


Behandling i Komité for plan og økonomi 28.4.2009

 

Saksordfører Trond Prytz la fram saka.

 

FORSLAG:

Endre Skjervø på vegne av Fremskrittspartiet:

Alternativt forslag til pkt. 2:

2.    Udisponert mindreforbruk på kr. 15 830 914 etter fradrag for mindreforbruk i sektorene på kr. 8 813 160, avsettes til ektraordinært vegvedlikehold med følgende budsjettendring:

 Avsetning til ekstraordinært vegvedlikehold

  kr. 15 830 914

Kto. 1.9301.191000.88004 Bruk av overskudd 2008

- kr. 15 830 914

 

Arnfinn Monsen på vegne av Sosialistisk Venstreparti:

Alternativ til pkt 2:

Udisponert mindreforbruk på kr. 15 830 914 etter fradrag for mindreforbruk i sektorene på kr. 8 813 160, fordeles på de videregående skolene for å i møtekomme og redusere de varslede kuttene i årsverk.

 

Nytt pkt 3:

Disse midlene blir sett i sammenheng med kompetansehevingen i den videregående skolen og benyttes som stipendordning for lærere. Dette for å avhjelpe situasjonen ved skolene som varsler kutt i årsverk.

 

Nytt punkt 4:

Fylkestinget ber om at det i framtidige årsmeldinger også lages statistikk som viser endring i kjønnsfordelt lønnsstatistikk og endring i andel uønsket deltid.

 

 

VOTERING:

SVs alternative forslag til pkt. 2 og nytt pkt. 3

Falt, idet 1 stemte for (SV) og 10 stemte imot (Ap, Sp, FrP, H, V og KrF)

FrPs alternative forslag til pkt. 2

Falt, idet 2 stemte for (FrP) og 9 stemte imot (Ap, Sp, SV, H, V og KrF)

Fylkesrådets pkt. 1

Enstemmig vedtatt

Fylkesrådets pkt. 2

Vedtatt, idet 9 stemte for (Ap, Sp, SV, H, V og KrF) og 2 stemte imot (FrP)

SVs forslag til nytt pkt. 4

Enstemmig vedtatt

 


KOMITEINNSTILLING:

 

1.        Det framlagte årsregnskapet, årsberetningen og årsmeldingen fastsettes som årsoppgjør for fylkeskassen i Nord-Trøndelag for 2008, med et regnskapsmessig mindreforbruk i drift på kr. 24 644 074 og et investeringsregnskap avsluttet i regnskapsmessig balanse.

2.        Udisponert mindreforbruk på kr. 15 830 914 etter fradrag for mindreforbruk i sektorene på kr. 8 813 160, avsettes til disposisjonsfondet med følgende budsjettendring:

 

Kto. 1.5401.191000.88001 Avsetning disposisjonsfond

kr. 15 830 914

Kto. 1.9301.191000.88004 Bruk av overskudd 2008

- kr. 15 830 914

 

3.       Fylkestinget ber om at det i framtidige årsmeldinger også lages statistikk som viser endring i kjønnsfordelt lønnsstatistikk og endring i andel uønsket deltid.

 

Fylkestingets behandling i plenum

 

KomRev Trøndelag IKS v/Tove Melgård var til stede under behandlinga.

 

Saksordfører Trond Prytz la fram komiteinnstillinga.

 

Følgende hadde innlegg:
Ingvild Kjerkol (Ap), Vigdis Hjulstad Belbo (Sp), Endre Skjervø (Frp), Ivar Grindvik (V).

 

FORSLAG:

Endre Skjervø på vegne av Fremskrittspartiet:

Alternativt forslag til pkt. 2:

2.    Udisponert mindreforbruk på kr. 15 830 914 etter fradrag for mindreforbruk i sektorene på kr. 8 813 160, avsettes til ektraordinært vegvedlikehold med følgende budsjettendring:

Avsetning til ekstraordinært vegvedlikehold

  kr. 15 830 914

Kto. 1.9301.191000.88004 Bruk av overskudd 2008

- kr. 15 830 914

 

 

Fylkestinget var satt med 33 representanter under voteringa.

 

VOTERING:

Komiteinnstillinga, pkt. 1:

Enstemmig vedtatt.

Alternativ votering mellom pkt. 2 i komiteinnstillinga og forslag fra Frp:


Pkt. 2 i komiteinnstillinga ble vedtatt med 28 stemmer, idet 5 stemmer ble avgitt for forslaget fra Frp

Komiteinnstillinga, pkt. 3:

Enstemmig vedtatt.

 

Endelig vedtak er gjengitt fremst i saka.