Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

 

Fylkestinget

 

Møteprotokoll

 

 

Møtedato:    28. og 29. april 2009

Møtested:    Steinkjer Rådhus, Steinkjer

Møteleder:   Fylkesordfører Gunnar Viken

Sak nr.:        09/16 – 09/42

Interpellasjon nr.:   09/4 – 09/6

 

 

 

 

 

 

Arkivsak 09/00935-4

  

SAKLISTE / INNHOLD

 

Side

Møte 28. april:            Plenum/Konstituering

4-6

                                  Spørretime

6

Møte 29. april:            Plenum

7

                                  Behandling av interpellasjoner

                                  Saksbehandling jf. saklista

44-50

8-43

 

 

Sak nr

Arkivsak

Saker til behandling

 

09/16

04/02812

Årsmelding 2008 for Forbrukerpolitisk utvalg

8

09/17

09/00669

Årsmelding for Folkehelsekomiteen i Nord-Trøndelag 2008

9

09/18

09/01479

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - Sosial-, helse- og barnevernmelding 2008


10

09/19

04/07121

Strategi for kompetanseutvikling i videregående opplæring i
Nord-Trøndelag 2009-2012


10

09/20

08/00329

Fylkesvegplan 2010 - 2013

12

09/21

09/01837

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF -
Årsberetning og regnskap 2008


14

09/22

08/08977

Fylkeskassens årsoppgjør - årsregnskap, årsberetning og årsmelding 2008


15

09/23

04/04468

Strategi for entreprenørskap for ungdom i Nord-Trøndelag -
2009-2012


17

09/24

09/00463

Drift av Nasjonal Digital Læringsarena etter 2009

19

09/25

08/03426

Karriereveiledning Nord-Trøndelag - utvikling av helhetlig strategi for karriereveiledning i et livslangt perspektiv


20

09/26

08/00242

Regionalt Utviklingsprogram (RUP) 2008. Rapport

21

09/27

09/00223

Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag -
Årsrapport 2008


23

09/28

08/00818

Trafikksikkerhetsutvalget i Nord-Trøndelag - Årsmelding 2008

24

09/29

09/00241

Eldrerådet i Nord-Trøndelag - Årsrapport 2008

25

09/30

09/01364

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag - Årsmelding 2008


25

09/31

06/10554

Forvaltningsreformen - Orientering om framdrift med spesiell vekt på samhandling med Fylkesmannen


26

09/32

09/00711

Framtidig samarbeid i Trøndelag.

27

09/33

05/00407

Rock City Namsos - støtte fra Nord-Trøndelag fylkeskommune.

30

09/34

08/04034

Nord-Trøndelag Fylkesgalleri - konsolideringsprosess innenfor kunstområdet


31

 

 

 

Side

09/35

08/05430

Rullering av Handlingsprogram for kulturminnepolitikk

32

09/36

08/00021

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 7)


33

09/37

01/05380

Søknad om endring av garantistillelse for E6 Øst
(E6 Trondheim - Stjørdal)l


33

09/38

05/01050

Regionale komiteer for medisinsk forskningsetikk - Forslag til medlemmer/varamedlemmer for perioden 01.07.09 - 01.07.13


35

09/39

09/00301

Kontrollutvalgets rapport etter kontrollhøring 03.04.2009 om økonomien ved Nord-Trøndelag Teater


36

09/40

08/00133

Suppleringsvalg april 2009

38

09/41

09/02325

Uttalelse vedrørende årets jordbruksavtale

39

09/42

09/02428

Ordning med trafikalt grunnkurs i den videregående skolen - utredning


42

 

 

Interpellasjoner

 

09/4

09/02261

Christina Ramsøy (Sp): Sommerskole

44

09/5

09/02262

Trude Holm (Sp): Bedre utnyttelse av vannkrafta

46

09/6

09/02265

Ole Berget (Frp): Ro og orden i skolehverdagen

48


 

 


FYLKESTINGETS  MØTE / ÅPNING  28. APRIL 2009

 

Den 28. april 2009 kl 09.00 åpnet fylkestinget i Nord-Trøndelag sine forhandlinger i Steinkjer Rådhus, Steinkjer, under ledelse av fylkesordfører Gunnar Viken.

 

Fylkesordføreren ønsket velkommen til fylkesting.

 

Fylkesordføreren viste til innkalling av representantene ved brev av 27. mars 2009 og til annonse i avisene. Ingen hadde merknader til innkallinga.

 

Fylkesordføreren foretok navneopprop. Følgende representanter møtte:

DET NORSKE ARBEIDERPARTI

1.      Sara Kveli

2.      Endre Lysø

3.      Ingvild Kjerkol

4.      Edvard Øfsti

5.      Signar Berger  1)

6.      Tormod Haugan

7.      Randi Ness

8.      Stig Ove Skjelstad  2)

9.      Camilla Hansen Skjelstad

10.    3)

11.  Torkil Berg

12.  Carl Sitter Geving

13.  Jan Inge Kasptersen  4)

 

FREMSKRITTSPARTIET

1.      Endre Skjervø

2.      Ole Berget

3.      Ola-Morten Teigen

4.       Tore Kristiansen  5)

5.      Marit Laurgård Bratås

HØYRE

1.      Gunnar Viken

2.      Elin Agdestein  6)

3.      Joar Olav Grøtting

______

 

KRISTELIG FOLKEPARTI

1.      Britt Tønne Haugan

2.      Carl Peter Vikdal

 

 

SENTERPARTIET

1.       Anne Irene Myhr

2.      Steinar Aspli

3.      Christina Nilsson Ramsøy

4.      Gunnar Alstad

5.      Trude Holm

6.      Bjørn Arild Gram

7.      Vigdis Hjulstad Belbo

 

 

SOSIALISTISK VENSTREPARTI

1.      Arnfinn Monsen

2.      Adrian K. Wahlborg

3.       Hilde Tyldum Stordahl

 

 

 

VENSTRE

1.      Trond Prytz

2.      Ivar Grindvik  7)

 

1.     Anita Steinkejr var innvilga permisjon. 3. vararepr. på Arbeiderpartiets fylkestingsliste, Signar Berger, møtte.

2.     Bjørn Iversen var innvilga permisjon. 1. vararepr. på Arbeiderpartiets fylkestingsliste, Stig Ove Skjelstad, møtte.

3.     Terje Sørvik var innvilga permisjon. Vararepresentant kunne ikke møte.

4.     Bjørn Erik Øvrelid var innvilga permisjon. 5. vararepr. på Arbeiderpartiets fylkestingsliste, Jan Inge Kaspersen, møtte.

5.     Jan Torset var innvilga sjukepermisjon. 3. vararepr. på Fremskrittspartiets liste, Tore Kristiansen, møtte.

6.     Nina Bakken Bye var innvilga permisjon. 1. vararepr. på Høyres fylkestingsliste, Elin Agdestein, møtte.

7.     Marita Ramberg Røthe var innvilga studiepermisjon. 1. vararepr. på Venstres liste, Ivar Grindvik, møtte.

 

 

Ingen hadde merknader til de gitte permisjon eller møtende representanter.

 

Fylkestinget var satt med 34 representanter og fylkesordføreren erklærte fylkestinget for lovlig satt.

 


Fylkesordføreren foretok deretter opprop av fylkesrådet. Fylkesrådet var fulltallig med:

1.        Alf Daniel Moen, fylkesrådsleder

2.        Susanne Bratli, fylkesråd for regional utvikling

3.        Tor Erik Jensen, fylkesråd for samferdsel

4.        Anne Marit Mevassvik, fylkesråd for utdanning

5.        Annikken Kjær Haraldsen, fylkesråd for kultur

6.        Johannes Sandstad, fylkesråd for miljø

---------

 

Representantene Marit Laurgård Bratås og Carl Peter Vikdal ble valgt til å underskrive møteprotokollen sammen med fylkesordføreren.

 

Minneord:

Fylkesordføreren fremsa minneord over:

·       Tidligere fylkestingsrepresentant Ingebjørg Karmhus, Leksvik, som døde 26. februar 2009.

·       Tidligere fylkesmann Inger Lise Gjørv, Inderøy, som døde 28. mars 2009.

 

 

Fylkesordføreren viste til utlagt program. Ingen hadde merknader til programmet.

 

Fylkesordføreren viste til oppdatert sakliste utlagt på plassene, hvorav det framgikk at saklista var supplert med ei ny sak – sak nr 09/41 – fremma av Hilde Tyldum Stordahl (SV) i møte i
Komite for samferdsel, næring og miljø den 21. april 2009, under henvisning til pkt. 2.4. i komitereglementet. Fylkesordføreren opplyste at forslaget var sendt som e-post til fylkestingsrepresentantene og fylkesrådet den 21. april 2009.

Fylkesordføreren viste også til 3 innkomne interpellasjoner, oppført på saklista og utsendt til representantene.

Fylkesordføreren foreslo, i samråd med gruppelederne, at sak nr 09/39 på saklista ble behandlet som første sak onsdag 29.04.09, deretter de 3 interpellasjonene, så de øvrige sakene i den rekkefølge de var oppført på saklista.

Tore Kristiansen viste til pkt. 25 i fylkestingets reglement – representantforslag – og foreslo på vegne av Endre Skjervø, Ole Berget og Tore Kristiansen, alle fra Frp, at ny sak – Ordning med trafikalt grunnkurs i den videregående skolen - utredning – ble satt på saklista. Ingen ytret seg imot, og saka ble oversendt til Komite for utdanning, kultur og helse for innstilling til fylkestinget.

Saklista, med ovennevnte endringer, ble godkjent.

Fylkesordføreren foreslo, i samråd med gruppelederne, slik begrensa taletid:

­      For saker: 4 min. pr. innlegg.

­      For interpellasjonsdebatt: 4 min. for spørrer, 5 min. for svarer og 3 min. for øvrige innlegg.

­      For replikker: Maksimum 1 min. pr. replikk. En representant har anledning til å ta maks. to replikker til et innlegg.

Ingen hadde innvendinger mot forslaget.

 

Fylkesordføreren ga en del praktiske orienteringer.

 

 


Spørretime

 

Spørretimen ble ledet av midlertidig fylkesvaraordfører Camilla Hansen Skjelstad.
Panelet besto av fylkesordfører Gunnar Viken, fylkesrådsleder Alf Daniel Moen, fylkesrådene Susanne Bratli, Tor Erik Jensen, Anne Marit Mevassvik, Annikken Kjær Haraldsen, Johannes Sandstad og kontrollutvalgsleder Ola-Morten Teigen.

 

Følgende stilte hovedspørsmål:

 

1.        Gunnar Alstad (Sp) om forvaltningsplan for rovdyr, region 6 - manglende høringsuttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune.
Fylkesråd Johannes Sandstad svarte.
Alstad kommenterte svaret, Sandstad kommenterte kommentaren.

 

2.        Tore Kristiansen (Frp) om konflikt drosjeeiere/Lenes Bussreiser ang. syketransport.
Fylkesråd Tor Erik Jensen svarte.
Kristiansen kommenterte svaret.
Arnfinn Monsen (SV) stilte oppfølgingsspørsmål, som Jensen svarte på.
Endre Skjervø (Frp) stilte oppfølgingsspørsmål, som Jensen svarte på.

 

3.        Adrian Wahlborg (SV) om vg. skole - antatt reduksjon i elevtall/nedbemanning/nedlegging av linjer – fylkesrådets ev. kortsiktige/langsiktige planer ang. skolene generelt og Olav Duun spesielt.
Fylkesråd Anne Marit Mevassvik svarte.
Wahlborg stilte oppfølgingsspørsmål, som Mevassvik svarte på.

 

4.        Carl Sitter Geving (Ap) om Kontrollutvalgets studietur til Brüssel.
Kontrollutvalgsleder Ola-Morten Teigen svarte på spørsmålet.
Geving stilte oppfølgingsspørsmål, som Teigen svarte på.

 

5.        Marit Laurgård Bratås (Frp) viste til sin interpellasjon i apriltinget 2008 om innvandringskvinners rettigheter/integrering i samfunnet, og etterlyste tiltak.
Fylkesrådsleder Alf Daniel Moen svarte på spørsmålet.
Bratås stilte oppfølgingsspørsmål, som Moen svarte på.
Endre Skjervø (Frp) stilte oppfølgingsspørsmål, som Moen svarte på.

 

6.        Ole Berget (Frp) om MiNT - personell-/økonomiproblemer – om ev. tiltak for løsning var igangsatt.
Fylkesråd Alf Daniel Moen svarte.
Berget stilte oppfølgingsspørsmål, som Moen svarte på.

 

--------

 

Møtet ble hevet kl 09.55.

 

--------

 

Kl 10.30 var fylkestingsrepresentantene innkalt til bedriftsforsamling i NTE Holding AS.

 

Kl 14.00 presenterte Trøndelag Forskning og Utvikling v/Robert Bye resultatet av en spørreundersøkelse blant fylkestingets medlemmer i forbindelse med evaluering av komitemodellen.

 

Kl 15.00 og resten av dagen var avsatt til komitemøter vekselvis med gruppemøter.

 

 


FYLKESTINGETS  MØTE  29. APRIL 2009

 

Den 29. april 2009 kl 09.00 fortsatte fylkestinget sine forhandlinger i Steinkjer Rådhus under ledelse av fylkesordfører Gunnar Viken.

 

Fylkestingets sammensetning var uendra med unntak for:

·       Bjørn Arild Gram var innvilga permisjon for resten av dagen.
3. vararepresentant på Senterpartiets fylkestingsliste, Vegard Austmo, møtte.

 

Fylkestinget var satt med 34 representanter.

 

Øvrige gitte permisjoner i løpet dagen:

·       Britt Tønne Haugan var innvilga permisjon fra kl 12.00.
1. vararepresentant på Kristelig Folkepartis fylkestingsliste, Ann-Kristin Langfjæran, møtte.

·       Adrian Wahlborg (SV) ble innvilga sjukepermisjon og fratrådte ca. kl 15.15.
Vararepresentant ble ikke innkalt.

·       Fylkesråd Susanne Bratli var innvilga permisjon fra kl 16.30.

·       Vigdis Hjulstad Belbo (Sp), og

·       Stig Ove Skjelstad (Ap) ble innvilga permisjon fra kl 17.30.
Vararepresentanter var ikke innkalt.

 

Jf. vedtak under fylkestingets åpning, ble

·       Sak nr. 09/39:
Kontrollutvalgets rapport etter kontrollhøring 03.04.2009 om økonomien ved Nord-Trøndelag Teater (protokollasjon er inntatt på side 36-37),

·       Interpellasjon nr. 09/4
Christina Ramsøy (Sp): Sommerskole (protokollasjon er inntatt på side 44-45),

·       Interpellasjon nr. 09/5
Trude Holm (Sp): Bedre utnyttelse av vannkrafta (protokollasjon er inntatt på side 46-48),

·       Interpellasjon nr. 09/6
Ole Berget (Frp): Ro og orden i skolehverdagen (protokollasjon er inntatt på side 48-50),

behandlet først. Deretter ble sakene behandla i den rekkefølge de oppført i saklista.

 

----------

 


Til behandling:

 

Sak nr. 09/16 Arkivsak: 2004/02812

Årsmelding 2008 for Forbrukerpolitisk utvalg

 

Fylkestingets vedtak, fattet i plenum 29.4.2009

 

Årsmelding 2008 for forbrukerpolitisk utvalg for fylkeskommunene Møre og Romsdal,
Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag tas til orientering.

 

----------

 

Saksbehandling/Saksgang

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak:

 

Årsmelding 2008 for forbrukerpolitisk utvalg for fylkeskommunene Møre og Romsdal,
Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag tas til orientering.

 

Behandling i Komité for plan og økonomi 28.4.2009

 

Saksordfører Joar Olav Grøtting la fram saka.

 

FORSLAG:

Arnfinn Monsen på vegne av Sosialistisk Venstreparti:

 

Pkt. 1  Årsmeldingen 2008 for forbrukerpolitisk utvalg for fylkeskommunene Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag tas til orientering.

Pkt. 2  Fylkestinget ber fylkesrådet rette en henvendelse til forbrukerpolitisk utvalg om at det i fremtiden også sendes en ren årsmelding til fylkene. Denne bør inneholde antall møter, organisatoriske forhold, engasjement, henvendelsesstatistikk og fokusområder.

 

VOTERING:

SV’s forslag til nytt pkt. 2

Falt, idet 3 stemte for (FrP og SV) og 8 stemte mot (Ap, Sp, H, V, og KrF)

Fylkesrådets innstilling

Enstemmig vedtatt

 

KOMITEINNSTILLING:

 

Årsmelding 2008 for forbrukerpolitisk utvalg for fylkeskommunene Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag tas til orientering.

 

Fylkestingets behandling i plenum

 

Saksordfører Joar Olav Grøtting la fram komiteinnstillinga.

 

VOTERING:

Komiteinnstillinga ble enstemmig vedtatt.

 

Endelig vedtak er gjengitt fremst i saka.

 

 

Sak nr. 09/17 Arkivsak: 2009/00669

Årsmelding for Folkehelsekomiteen i Nord-Trøndelag 2008

 

Fylkestingets vedtak, fattet i plenum 29.4.2009

 

Fylkestinget tar Folkehelsekomiteens årsmelding for 2008 til orientering.

 

Oversendes fylkesrådet uten realitetsvotering:

 

Fylkestinget mener at folkehelseplanen må ha et eget kapittel om rus og rusforebyggende arbeid når planen nå rulleres.

 

----------

 

Saksbehandling/Saksgang

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak:

 

Fylkestinget tar Folkehelsekomiteens årsmelding for 2008 til orientering.

 

Behandling i Komité for utdanning, kultur og helse 28.4.2009

 

Saksordfører Ole Berget (Frp) la fram saka.

 

Komiteen tilrådde enstemmig fylkesrådets innstilling til vedtak.

 

KOMITEINNSTILLING:

Fylkestinget tar Folkehelsekomiteens årsmelding for 2008 til orientering.

 

Fylkestingets behandling i plenum

 

Saksordfører Ole Berget la fram komiteinnstillinga.

 

Følgende hadde innlegg:
Torkil Berg (Ap), Christina Ramsøy (Sp), Elin Agdestein (H), Carl Peter Vikdal (KrF), Endre Lysø (Ap).

 

FORSLAG:

Carl Peter Vikdal på vegne av Kristelig Folkeparti:

Fylkestinget mener at folkehelseplanen må ha et eget kapittel om rus og rusforebyggende arbeid når planen nå rulleres.

 

VOTERING:

Komiteinnstillinga:

Enstemmig vedtatt.

Forslag fra Kristelig Folkeparti:

Oversendes fylkesrådet uten realitetsvotering.

 

Endelig vedtak er gjengitt fremst i saka.

 

 


Sak nr. 09/18 Arkivsak: 2009/01479

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - Sosial-, helse- og barnevernmelding 2008

 

Fylkestingets vedtak, fattet i plenum 29.4.2009

 

Sosial-, helse- og barnevernmelding 2008 fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Helsetilsynet i Nord-Trøndelag tas til orientering.

 

----------

 

Saksbehandling/Saksgang

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Sosial-, helse- og barnevernmelding 2008 fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Helsetilsynet i Nord-Trøndelag tas til orientering.

 

Behandling i Komité for utdanning, kultur og helse 28.4.2009

 

Saksordfører Camilla Hansen Skjelstad (Ap) la fram saka.

 

Komiteen tilrådde enstemmig fylkesrådets innstilling til vedtak.

 

KOMITEINNSTILLING:

Sosial-, helse- og barnevernmelding 2008 fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Helsetilsynet i Nord-Trøndelag tas til orientering.

 

Fylkestingets behandling i plenum

 

Saksordfører Camilla H. Skjelstad la fram komiteinnstillinga.

 

Følgende hadde innlegg:
Camilla H. Skjelstad (Ap), Marit L. Bratås (Frp), Ann-Kristin Langfjæran (KrF), Ole Berget (Frp), Trond Prytz (V).

 

VOTERING:

Komiteinnstillinga ble enstemmig vedtatt.

 

Endelig vedtak er gjengitt fremst i saka.

 

 

Sak nr. 09/19 Arkivsak: 2004/07121

Strategi for kompetanseutvikling i videregående opplæring i Nord-Trøndelag 2009-2012

 

Fylkestingets vedtak, fattet i plenum 29.4.2009

 

 1. Fylkestinget vedtar forslaget til kompetansestrategi for perioden 2009-2012.

 

 1. Fylkestinget vedtar forslaget til kompetanseplan for 2009.

 

----------

 


Saksbehandling/Saksgang

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak:

 

 1. Fylkestinget vedtar forslaget til kompetansestrategi for perioden 2009-2012.

 

 1. Fylkestinget vedtar forslaget til kompetanseplan for 2009.

 

Behandling i Komité for utdanning, kultur og helse 28.4.2009

 

Saksordfører Gunnar Alstad (Sp) la fram saka.

 

FORSLAG:

Gunnar Alstad på vegne av Senterpartiet:

Tilleggsforslag:

 

3.   Fylkestinget mener at den videregående utdanninga i Nord-Trøndelag ikke er tjent med den statlige ”Strategi for videreutdanning av lærere” slik den foreligger.

 

4.   Fylkestinget ber fylkesrådet ta kontakt med statlige myndigheter med den hensikt å endre ordningen.

 

VOTERING:

Innstillinga, pkt. 1:

Enstemmig vedtatt.

Innstillinga, pkt. 2:

Enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fra Senterpartiet, pkt. 3 og 4:

Falt idet 3 stemmer ble avgitt for og 6 imot.

 

KOMITEINNSTILLING:

 

 1. Fylkestinget vedtar forslaget til kompetansestrategi for perioden 2009-2012.

 

 1. Fylkestinget vedtar forslaget til kompetanseplan for 2009.

 

Fylkestingets behandling i plenum

 

Saksordfører Gunnar Alstad la fram komiteinnstillinga.

 

Følgende hadde innlegg:
Camilla H. Skjelstad (Ap), Gunnar Alstad (Sp), Adrian Wahlborg (SV), Joar Olav Grøtting (H), fylkesråd Anne Marit Mevassvik.

 

FORSLAG:

Gunnar Alstad på vegne av Senterpartiet:

Tilleggsforslag:

 

3.   Fylkestinget mener at den videregående utdanninga i Nord-Trøndelag ikke er tjent med den statlige ”Strategi for videreutdanning av lærere” slik den foreligger.

 

4.   Fylkestinget ber fylkesrådet ta kontakt med statlige myndigheter med den hensikt å endre ordningen.

 


Fylkestinget var satt med 33 representanter under voteringa.

 

VOTERING:

Komiteinnstillinga:

Enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fra Senterpartiet:

Falt idet 11 stemmer ble avgitt for og 22 imot.

 

Endelig vedtak er gjengitt fremst i saka.

 

 

Sak nr. 09/20 Arkivsak: 2008/00329

Fylkesvegplan 2010 - 2013

 

Fylkestingets vedtak, fattet i plenum 29.4.2009

 

Fylkestinget slutter seg til framlagte forslag til Fylkesvegplan 2010-2013, som er i tråd med vedtatt strategi i Fylkestingets sak nr. 08/25.

 

----------

 

Saksbehandling/Saksgang

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak:

 

Fylkestinget slutter seg til framlagte forslag til Fylkesvegplan 2010-2013, som er i tråd med vedtatt strategi i Fylkestingets sak nr. 08/25.

 

Behandling i Komité for samferdsel, næring og miljø 28.4.2009

 

Saksordfører Hilde Tyldum Stordahl la fram saken.

 

FORSLAG:

Anne Irene Myhr på vegne av Senterpartiet:

Tilleggsforslag fra Senterpartiet:

Fylkestinget ber fylkesrådet på fylkestingets møte i september / oktober 2009 legge fram en planstrategi for det samlede fylkesvegnettet fra og med 01.01.2010.

 

Tore Kristiansen, på vegne av Fremskrittspartiet:

Tilleggsforslag:

2.         Fylkestinget ber om at vedlikeholdsmidler i fylkesvegplanen inflasjonsjusteres, og i tillegg økes med en realvekst på 10 millioner hvert år i planperioden fra og med 2010. Denne økningen innarbeides i økonomiplanen.

 

VOTERING:

Fremskrittspartiets tilleggsforslag

Falt, idet 7 (Ap, Sp, SV og KrF) stemte imot og 1 (FrP) stemte for.

Senterpartiets tilleggsforslag

Falt, idet 5 (Ap, SV og KrF) stemte imot og 3
(Sp og FrP) stemte for.

Fylkesrådets innstilling

Enstemmig vedtatt.

 


KOMITEINNSTILLING:

 

Fylkestinget slutter seg til framlagte forslag til Fylkesvegplan 2010-2013, som er i tråd med vedtatt strategi i Fylkestingets sak nr. 08/25.

 

-------

 

MERKNADER

(det voteres ikke over merknader)

 

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet, Anne Irene Myhr og Steinar Aspli, og Fremskrittspartiets medlem Tore Kristiansen, holder fast på at målsettingen om fastdekke på alle fylkesveger innen 2020 ligger fast.

Denne strategien må ikke komme på bekostning av vedlikeholdsbudsjettet for fylkesvegene.

 

Disse medlemmer mener derfor at Fylkesrådet må synliggjøre de økonomiske konsekvensene for Nord-Trøndelag fylkeskommune ved at vegkapitalen skal vedlikeholdes og opprustes i et langsiktig perspektiv.

 

Disse medlemmer mener det er en riktig strategi at det ved prioritering av tiltak i fylkesvegplanen er lagt vekt på rasjonell anleggsdrift gjennom såkalte ”prosjektpakker”. Denne strategien må videreutvikles ved i større grad å involvere næringslivets behov. I fylkesvegplanen må en synliggjøre konsekvensene av bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader for å styrke næringslivets konkurransekraft.

 

Fylkeskommunene skal fra 01.01.2010 overta øvrige riksveger fra staten. Øvrige riksveger og fylkesveger skal fra da av hete fylkesveger. Det er om lag 1.240 km øvrige riksveger i Nord-Trøndelag, og sammen med de opprinnelige fylkesvegene som fylkesvegplanen for 2010-2013 omfatter, vil det samlede fylkesvegnettet etter dette omfatte om lag 3.000 km. Disse medlemmer mener at fylkesrådet i forbindelse med fylkestingets møte i september / oktober 2009 må legge fram en sak for fylkestinget om planstrategien for det samlede fylkesvegnettet f.o.m. 01.01.2010.

 

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet, Anne Irene Myhr og Steinar Aspli, og Fremskrittspartiets medlem Tore Kristiansen, viser til saksutredningens henvisning til et svært stort vedlikeholdsetterslep på nordtrønderske veier.

 

Disse medlemmer mener et kraftig løft må foretas for å sikre at det nevnte etterslep snarest må fjernes, slik at ordinært vegvedlikehold kan gis en langt høyere prioritet enn det dagens situasjon gir rom for.

 

Komiteens medlem fra Fremskrittspartiet, Tore Kristiansen, vil samtidig vise til forslag fremmet i Stortinget av Fremskrittspartiet for å etablere infrastrukturfond som kan gi sektoren langt bedre økonomisk handlingsrom i årene fremover, uten at dette skal betales av landets bilister direkte i form av bompenger.

 

Fylkestingets behandling i plenum

 

Saksordfører Hilde Tyldum Stordahl la fram komiteinnstillinga.

 

Følgende hadde innlegg:
Sara Kveli (Ap), Anne Irene Myhr (Sp), Tore Kristiansen (Frp), Arnfinn Monsen (SV), Joar Olav Grøtting (H), Edvard Øfsti (Ap), fylkesråd Tor Erik Jensen, Ivar Grindvik (V), Ole Berget (Frp).

 


FORSLAG:

Tore Kristiansen på vegne av Fremskrittspartiet:

Tilleggsforslag:

 1. Fylkestinget ber om at vedlikeholdsmidler i fylkesvegplanen inflasjonsjusteres, og i tillegg økes med en realvekst på 10 millioner hvert år i planperioden fra og med 2010. Denne økningen innarbeides i økonomiplanen.

 

VOTERING:

Komiteinnstillinga:

Enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fra Fremskrittspartiet:

Falt idet 5 stemmer ble avgitt for og 29 imot.

 

Endelig vedtak er gjengitt fremst i saka.

 

 

Sak nr. 09/21 Arkivsak: 2009/01837

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF - Årsberetning og regnskap 2008

 

Fylkestingets vedtak, fattet i plenum 29.4.2009

 

1.      Det fremlagte årsoppgjøret datert 15.3.2009 (årsregnskap og årsberetning) fastsettes som årsoppgjør for Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF for året 2008.

 

2.      Det fremlagte resultatregnskapet som viser et resultat på kr. 0, fastsettes som foretakets resultat for 2008.

 

----------

 

Saksbehandling/Saksgang

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak:

 

 1. Det fremlagte årsoppgjøret datert 15.3.2009 (årsregnskap og årsberetning) fastsettes som årsoppgjør for Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF for året 2008.

 

 1. Det fremlagte resultatregnskapet som viser et resultat på kr. 0, fastsettes som foretakets resultat for 2008.

 

Behandling i Komité for plan og økonomi 28.4.2009

 

Saksordfører Endre Skjervø la fram saka.

 

VOTERING:

Komiteen tilrår enstemmig fylkesrådets innstilling.

 

KOMITEINNSTILLING:

 

 1. Det fremlagte årsoppgjøret datert 15.3.2009 (årsregnskap og årsberetning) fastsettes som årsoppgjør for Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF for året 2008.

 

 1. Det fremlagte resultatregnskapet som viser et resultat på kr. 0, fastsettes som foretakets resultat for 2008.

 


Fylkestingets behandling i plenum

 

KomRev Trøndelag IKS v/Tove Melgård var til stede under behandlinga.

 

Saksordfører Endre Skjervø la fram komiteinnstillinga.

 

VOTERING:

Komiteinnstillinga ble enstemmig vedtatt.

 

Endelig vedtak er gjengitt fremst i saka.

 

 

Sak nr. 09/22 Arkivsak: 2008/08977

Fylkeskassens årsoppgjør - årsregnskap, årsberetning og årsmelding 2008

 

Fylkestingets vedtak, fattet i plenum 29.4.2009

 

1.      Det framlagte årsregnskapet, årsberetningen og årsmeldingen fastsettes som årsoppgjør for fylkeskassen i Nord-Trøndelag for 2008, med et regnskapsmessig mindreforbruk i drift på kr. 24 644 074 og et investeringsregnskap avsluttet i regnskapsmessig balanse.

2.      Udisponert mindreforbruk på kr. 15 830 914 etter fradrag for mindreforbruk i sektorene på kr. 8 813 160, avsettes til disposisjonsfondet med følgende budsjettendring:

 

Kto. 1.5401.191000.88001 Avsetning disposisjonsfond

kr. 15 830 914

Kto. 1.9301.191000.88004 Bruk av overskudd 2008

- kr. 15 830 914

 

3.       Fylkestinget ber om at det i framtidige årsmeldinger også lages statistikk som viser endring i kjønnsfordelt lønnsstatistikk og endring i andel uønsket deltid.

 

----------

 

Saksbehandling/Saksgang

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak:

 

 1. Det framlagte årsregnskapet, årsberetningen og årsmeldingen fastsettes som årsoppgjør for fylkeskassen i Nord-Trøndelag for 2008, med et regnskapsmessig mindreforbruk i drift på kr. 24 644 074 og et investeringsregnskap avsluttet i regnskapsmessig balanse.

 2. Udisponert mindreforbruk på kr. 15 830 914 etter fradrag for mindreforbruk i sektorene på kr. 8 813 160, avsettes til disposisjonsfondet med følgende budsjettendring:

 

Kto. 1.5401.191000.88001 Avsetning disposisjonsfond

kr. 15 830 914

Kto. 1.9301.191000.88004 Bruk av overskudd 2008

- kr. 15 830 914

 

Behandling i Komité for plan og økonomi 28.4.2009

 

Saksordfører Trond Prytz la fram saka.

 


FORSLAG:

Endre Skjervø på vegne av Fremskrittspartiet:

Alternativt forslag til pkt. 2:

2.    Udisponert mindreforbruk på kr. 15 830 914 etter fradrag for mindreforbruk i sektorene på kr. 8 813 160, avsettes til ektraordinært vegvedlikehold med følgende budsjettendring:

 Avsetning til ekstraordinært vegvedlikehold

  kr. 15 830 914

Kto. 1.9301.191000.88004 Bruk av overskudd 2008

- kr. 15 830 914

 

Arnfinn Monsen på vegne av Sosialistisk Venstreparti:

Alternativ til pkt 2:

Udisponert mindreforbruk på kr. 15 830 914 etter fradrag for mindreforbruk i sektorene på kr. 8 813 160, fordeles på de videregående skolene for å i møtekomme og redusere de varslede kuttene i årsverk.

 

Nytt pkt 3:

Disse midlene blir sett i sammenheng med kompetansehevingen i den videregående skolen og benyttes som stipendordning for lærere. Dette for å avhjelpe situasjonen ved skolene som varsler kutt i årsverk.

 

Nytt punkt 4:

Fylkestinget ber om at det i framtidige årsmeldinger også lages statistikk som viser endring i kjønnsfordelt lønnsstatistikk og endring i andel uønsket deltid.

 

 

VOTERING:

SVs alternative forslag til pkt. 2 og nytt pkt. 3

Falt, idet 1 stemte for (SV) og 10 stemte imot (Ap, Sp, FrP, H, V og KrF)

FrPs alternative forslag til pkt. 2

Falt, idet 2 stemte for (FrP) og 9 stemte imot (Ap, Sp, SV, H, V og KrF)

Fylkesrådets pkt. 1

Enstemmig vedtatt

Fylkesrådets pkt. 2

Vedtatt, idet 9 stemte for (Ap, Sp, SV, H, V og KrF) og 2 stemte imot (FrP)

SVs forslag til nytt pkt. 4

Enstemmig vedtatt

 

KOMITEINNSTILLING:

 

1.        Det framlagte årsregnskapet, årsberetningen og årsmeldingen fastsettes som årsoppgjør for fylkeskassen i Nord-Trøndelag for 2008, med et regnskapsmessig mindreforbruk i drift på kr. 24 644 074 og et investeringsregnskap avsluttet i regnskapsmessig balanse.

2.        Udisponert mindreforbruk på kr. 15 830 914 etter fradrag for mindreforbruk i sektorene på kr. 8 813 160, avsettes til disposisjonsfondet med følgende budsjettendring:

 

Kto. 1.5401.191000.88001 Avsetning disposisjonsfond

kr. 15 830 914

Kto. 1.9301.191000.88004 Bruk av overskudd 2008

- kr. 15 830 914

 

3.        Fylkestinget ber om at det i framtidige årsmeldinger også lages statistikk som viser endring i kjønnsfordelt lønnsstatistikk og endring i andel uønsket deltid.

 


Fylkestingets behandling i plenum

 

KomRev Trøndelag IKS v/Tove Melgård var til stede under behandlinga.

 

Saksordfører Trond Prytz la fram komiteinnstillinga.

 

Følgende hadde innlegg:
Ingvild Kjerkol (Ap), Vigdis Hjulstad Belbo (Sp), Endre Skjervø (Frp), Ivar Grindvik (V).

 

FORSLAG:

Endre Skjervø på vegne av Fremskrittspartiet:

Alternativt forslag til pkt. 2:

2.    Udisponert mindreforbruk på kr. 15 830 914 etter fradrag for mindreforbruk i sektorene på kr. 8 813 160, avsettes til ektraordinært vegvedlikehold med følgende budsjettendring:

Avsetning til ekstraordinært vegvedlikehold

  kr. 15 830 914

Kto. 1.9301.191000.88004 Bruk av overskudd 2008

- kr. 15 830 914

 

 

Fylkestinget var satt med 33 representanter under voteringa.

 

VOTERING:

Komiteinnstillinga, pkt. 1:

Enstemmig vedtatt.

Alternativ votering mellom pkt. 2 i komiteinnstillinga og forslag fra Frp:


Pkt. 2 i komiteinnstillinga ble vedtatt med 28 stemmer, idet 5 stemmer ble avgitt for forslaget fra Frp

Komiteinnstillinga, pkt. 3:

Enstemmig vedtatt.

 

Endelig vedtak er gjengitt fremst i saka.

 

 

Sak nr. 09/23 Arkivsak: 2004/04468

Strategi for entreprenørskap for ungdom i Nord-Trøndelag - 2009-2012

 

Fylkestingets vedtak, fattet i plenum 29.4.2009

 

Strategi for entreprenørskap for ungdom i Nord-Trøndelag 2009-2012 vedtas.

 

----------

 

Saksbehandling/Saksgang

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak:

 

Strategi for entreprenørskap for ungdom i Nord-Trøndelag 2009-2012 vedtas.

 

Behandling i Komité for samferdsel, næring og miljø 28.4.2009

 

Saksordfører Jan Inge Kaspersen la fram saken.

 


FORSLAG:

Tore Kristiansen på vegne av Fremskrittspartiet:

Tilleggsforslag:

 1. Det tas sikte på å etablere et fond gjennom regionalt utviklingsprogram der suksessfulle ungdomsbedrifter kan få kapital til å utvide sine bedrifter fra ungdomsbedrifter til levedyktige ”voksenbedrifter”, slik at man etter endt videregående utdanning kan fortsette i egen virksomhet fremfor å nedlegge en ungdomsbedrift med potensial til å skape arbeidsplasser omkring i kommunene. Størrelse på fondet, statutter for tildeling av støtte, samt sammensetning av styret utredes og legges frem for behandling i fylkestingets junisamling.

 

VOTERING:

Fremskrittspartiets tilleggsforslag:

Falt, idet 6 (Ap, Sp, Krf) stemte imot og 2
(FrP og SV) stemte for.

Fylkesrådets innstilling:

Enstemmig vedtatt.

 

KOMITEINNSTILLING:

 

Strategi for entreprenørskap for ungdom i Nord-Trøndelag 2009-2012 vedtas.

 

Fylkestingets behandling i plenum

 

Saksordfører Jan Inge Kaspersen la fram komiteinnstillinga.

 

Følgende hadde innlegg:
Jan Inge Kaspersen (Ap), Tore Kristiansen (Frp), Hilde Tyldum Stordahl (SV), fylkesråd Susanne Bratli, Arnfinn Monsen (SV).

 

FORSLAG:

Tore Kristiansen på vegne av Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti:

Tilleggsforslag:

2.   Det tas sikte på å etablere et fond gjennom regionalt utviklingsprogram der suksessfulle ungdomsbedrifter kan få kapital til å utvide sine bedrifter fra ungdomsbedrifter til levedyktige ”voksenbedrifter”, slik at man etter endt videregående utdanning kan fortsette i egen virksomhet fremfor å nedlegge en ungdomsbedrift med potensial til å skape arbeidsplasser omkring i kommunene. Størrelse på fondet, statutter for tildeling av støtte, samt sammensetning av styret utredes og legges frem for behandling i fylkestingets junisamling.

 

Fylkestinget var satt med 33 representanter under voteringa.

 

VOTERING:

Komiteinnstillinga:

Enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fra Frp og SV:

Falt idet 7 stemmer ble avgitt for og 26 imot.

 

Endelig vedtak er gjengitt fremst i saka.

 

 


Sak nr. 09/24 Arkivsak: 2009/00463

Drift av Nasjonal Digital Læringsarena etter 2009

 

Fylkestingets vedtak, fattet i plenum 29.4.2009

 

 1. Fylkestinget støtter etablering av Nasjonal Digital Læringsarena som interfylkeskommunalt selskap i henhold til Kommunelovens § 27.

 

 1. For at elever i Nord-Trøndelag skal få gode læremidler i ønsket tempo og av ønsket kvalitet, vedtar Fylkestinget å øke fylkeskommunenes egenandel til Nasjonal Digital Læringsarena til 20 % av tildelt ramme for læremidler fra 2010.

 

----------

 

Saksbehandling/Saksgang

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak:

 

 1. Fylkestinget støtter etablering av Nasjonal Digital Læringsarena som interfylkeskommunalt selskap i henhold til Kommunelovens § 27.

 

 1. For at elever i Nord-Trøndelag skal få gode læremidler i ønsket tempo og av ønsket kvalitet, vedtar Fylkestinget å øke fylkeskommunenes egenandel til Nasjonal Digital Læringsarena til 20 % av tildelt ramme for læremidler fra 2010.

 

Behandling i Komité for utdanning, kultur og helse 28.4.2009

 

Saksordfører Ivar Grindvik la fram saka.

 

Komiteen tilrådde enstemmig fylkesrådets innstilling til vedtak.

 

KOMITEINNSTILLING:

 

1.       Fylkestinget støtter etablering av Nasjonal Digital Læringsarena som interfylkeskommunalt selskap i henhold til Kommunelovens § 27.

 

2.       For at elever i Nord-Trøndelag skal få gode læremidler i ønsket tempo og av ønsket kvalitet, vedtar Fylkestinget å øke fylkeskommunenes egenandel til Nasjonal Digital Læringsarena til 20 % av tildelt ramme for læremidler fra 2010.

 

Fylkestingets behandling i plenum

 

Saksordfører Ivar Grindvik la fram komiteinnstillinga.

 

VOTERING:

Komiteinnstillinga ble enstemmig vedtatt.

 

Endelig vedtak er gjengitt fremst i saka.

 

 


Sak nr. 09/25 Arkivsak: 2008/03426

Karriereveiledning Nord-Trøndelag - utvikling av helhetlig strategi for karriereveiledning i et livslangt perspektiv

 

Fylkestingets vedtak, fattet i plenum 29.4.2009

 

Fylkestinget tar den framlagte sak om utvikling av en helhetlig strategi for karriereveiledning til orientering.

 

----------

 

Saksbehandling/Saksgang

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak:

 

Fylkestinget tar den framlagte sak om utvikling av en helhetlig strategi for karriereveiledning til orientering.

 

Behandling i Komité for utdanning, kultur og helse 28.4.2009

 

Saksordfører Torkil Berg (Ap) la fram saka.

 

FORSLAG:

Ole Berget på vegne av Fremskrittspartiet:

Tilleggsforslag, nytt punkt 2:

I arbeidet for bedret rådgivningstjeneste ber Fylkestinget om at det vurderes en opptrappingsplan med sikte på å doble ressursene til denne tjenesten innen utgangen av 2013. Dette arbeidet bør komme til syne i forslag til årsbudsjett for 2010.

 

VOTERING:

Fylkesrådets innstilling:

Enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fra Fremskrittspartiet:

Falt idet 2 stemmer ble avgitt for og 7 imot.

 

KOMITEINNSTILLING:

 

Fylkestinget tar den framlagte sak om utvikling av en helhetlig strategi for karriereveiledning til orientering.

 

Fylkestingets behandling i plenum

 

Saksordfører Torkil Berg la fram komiteinnstillinga.

 

Følgende hadde innlegg:
Torkil Berg (Ap), Ole Berget (Frp), Ann-Kristin Langfjæran (KrF).

 

FORSLAG:

Ole Berget på vegne av Fremskrittspartiet:

Tilleggsforslag, nytt punkt 2:

I arbeidet for bedret rådgivningstjeneste ber Fylkestinget om at det vurderes en opptrappingsplan med sikte på å doble ressursene til denne tjenesten innen utgangen av 2013. Dette arbeidet bør komme til syne i forslag til årsbudsjett for 2010.

 

Fylkestinget var satt med 33 representanter under voteringa.

 

VOTERING:

Komiteinnstillinga:

Enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fra Fremskrittspartiet:

Falt idet 7 stemmer ble avgitt for og 26 imot.

 

Endelig vedtak er gjengitt fremst i saka.

 

 

Sak nr. 09/26 Arkivsak: 2008/00242

Regionalt Utviklingsprogram (RUP) 2008. Rapport

 

Fylkestingets vedtak, fattet i plenum 29.4.2009

 

Fylkestinget tar ”Regionalt Utviklingsprogram for Nord-Trøndelag – Rapport 2008” til etterretning.

 

----------

 

Saksbehandling/Saksgang

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak:

 

Fylkestinget tar ”Regionalt Utviklingsprogram for Nord-Trøndelag – Rapport 2008” til etterretning.

 

Behandling i Komité for plan og økonomi 28.4.2009

 

Saksordfører Vigdis Hjulstad Belbo la fram saka.

 

FORSLAG:

Endre Skjervø på vegne av Fremskrittspartiet:

 

Tilleggsforslag, nytt punkt 2, 3 og 4:

 

2.  Det bes vurdert å finne rom for en økning av midlene til skolenes rolle som regionale utviklingsaktører i størrelsesorden 1 million kroner for 2009.

 

3.  Det bes om at man øker innsatsen innenfor området ”ei behovsretta utbygging av infrastruktur” innenfor dagens ramme.

 

4.  Rapportering fra og med 2009 bør i langt større grad gi en gjennomgang av mål og måloppnåelse i de enkelte prosjekter, på en lett tilgjengelig måte for Fylkestinget.

 

Arnfinn Monsen på vegne av Sosialistisk Venstreparti:

Fylkestinget ønsker større fokus på kvinnerettede etablerstipend og at dette tas med som et punkt under Spesielt oppfølgingsområde ved neste RUP-rapportering.

 


VOTERING:

SV’s forslag

Falt, idet 1 stemte for (SV) og 10 stemte imot (Ap, Sp, FrP, H, V, KrF)

FrP’s tilleggsforslag, nytt pkt. 2

Falt, idet 2 stemte for (FrP) og 9 stemte imot (Ap, Sp, SV, H, V, KrF)

Frp’s tilleggsforslag, nytt pkt. 3

Falt, idet 2 stemte for (FrP) og 9 stemte imot (Ap, Sp, SV, H, V, KrF)

Frp’s tilleggsforslag, nytt pkt. 4

Falt, idet 5 stemt for (SP, FrP og SV) og 6 stemte imot (Ap, H, V og KrF)

Fylkesrådets innstilling

Enstemmig vedtatt

 

 

KOMITEINNSTILLING:

 

Fylkestinget tar ”Regionalt Utviklingsprogram for Nord-Trøndelag – Rapport 2008” til etterretning.

 

Fylkestingets behandling i plenum

 

Saksordfører Vigdis Hjulstad Belbo la fram komiteinnstillinga.

 

Følgende hadde innlegg:
Randi Ness (Ap), Endre Skjervø (Frp).

 

FORSLAG:

Tilleggsforslag, nytt punkt 2, 3 og 4:

2.    Det bes vurdert å finne rom for en økning av midlene til skolenes rolle som regionale utviklingsaktører i størrelsesorden 1 million kroner for 2009.

 

3.    Det bes om at man øker innsatsen innenfor området ”ei behovsretta utbygging av infrastruktur” innenfor dagens ramme.  

 

4.    Rapportering fra og med 2009 bør i langt større grad gi en gjennomgang av mål og måloppnåelse i de enkelte prosjekter, på en lett tilgjengelig måte for Fylkestinget.

 

Fylkestinget var satt med 33 representanter under voteringa.

 

VOTERING:

Komiteinnstillinga:

Enstemmig vedtatt.

Forslag fra Fremskrittspartiet, pkt. 2:

Falt idet 5 stemmer ble avgitt for og 28 imot.

Forslag fra Fremskrittspartiet, pkt. 3:

Falt idet 5 stemmer ble avgitt for og 28 imot.

Forslag fra Fremskrittspartiet, pkt. 4:

Falt idet 14 stemmer ble avgitt for og 19 imot.

 

Endelig vedtak er gjengitt fremst i saka.

 

 


Sak nr. 09/27 Arkivsak: 2009/00223

Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag - Årsrapport 2008

 

Fylkestingets vedtak, fattet i plenum 29.4.2009

 

Årsrapporten for Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag for 2008 tas til orientering.

 

----------

 

Saksbehandling/Saksgang

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak:

 

Årsrapporten for Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag for 2008 tas til orientering.

 

Behandling i Komité for samferdsel, næring og miljø 28.4.2009

 

Saksordfører Steinar Aspli la fram saken.

 

FORSLAG:

Tore Kristiansen, på vegne av Fremskrittspartiet:

Tilleggsforslag, nytt punkt 2:

 1. Fylkestinget ber fylkesrådet igangsette en prosess med utmelding fra Landsdelsutvalget, og ber seg forelagt en sak om dette i løpet av 2009.

 

VOTERING:

Fylkesrådets innstilling:

Enstemmig vedtatt.

Fremskrittspartiets tilleggsforslag:

Falt, idet 7 (Ap, Sp, SV og KrF) stemte imot og 1 (Frp) stemte for.

 

KOMITEINNSTILLING:

 

Årsrapporten for Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag for 2008 tas til orientering.

 

---

 

MERKNAD

(det voteres ikke over merknader)

 

Komiteens medlem fra Fremskrittspartiet, Tore Kristiansen, viser til de manglende, konkrete resultatene dette samarbeidet har medført, og ønsker å avslutte det snarest.

 

Dette medlem mener det må være en forutsetning for slike samarbeid at man har konkrete oppgaver å jobbe med, og at man setter seg konkrete målsetninger.

 

Dette medlem vil hevde at man ikke har kunnet registrere resultater av samarbeidet som tilsier at det er hensiktsmessig å videreføre det, og ønsker derfor å avslutte arbeidet i Landsdelsutvalget snarest mulig.

 


Fylkestingets behandling i plenum

 

Saksordfører Steinar Aspli la fram komiteinnstillinga.

 

Følgende hadde innlegg: Steinar Aspli (Sp).

 

VOTERING:
Komiteinnstillinga ble enstemmig vedtatt.

 

Endelig vedtak er gjengitt fremst i saka.

 

 

Sak nr. 09/28 Arkivsak: 2008/00818

Trafikksikkerhetsutvalget i Nord-Trøndelag - Årsmelding 2008

 

Fylkestingets vedtak, fattet i plenum 29.4.2009

 

Fylkestinget tar årsmelding 2008 fra Trafikksikkerhetsutvalget i Nord-Trøndelag til orientering.

 

----------

 

Saksbehandling/Saksgang

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak:

 

Fylkestinget tar årsmelding 2008 fra Trafikksikkerhetsutvalget i Nord-Trøndelag til orientering.

 

Behandling i Komité for samferdsel, næring og miljø 28.4.2009

 

Årsberetning 2008 fra Trygg Trafikk i Nord-Trøndelag ble delt ut i møtet.

 

Saksordfører Edvard Øfsti la fram saken.

 

VOTERING:

Komiteen tilrådde enstemmig fylkesrådets innstilling.

 

KOMITEINNSTILLING:

 

Fylkestinget tar årsmelding 2008 fra Trafikksikkerhetsutvalget i Nord-Trøndelag til orientering.

 

Fylkestingets behandling i plenum

 

Saksordfører Edvard Øfsti la fram komiteinnstillinga.

 

Følgende hadde innlegg: Edvard Øfsti (Ap).

 

VOTERING:
Komiteinnstillinga ble enstemmig vedtatt.

 

Endelig vedtak er gjengitt fremst i saka.

 

 


Sak nr. 09/29 Arkivsak: 2009/00241

Eldrerådet i Nord-Trøndelag - Årsrapport 2008

 

Fylkestingets vedtak, fattet i plenum 29.4.2009

 

Fylkestinget tar Eldrerådet i Nord-Trøndelags årsrapport for 2008 til orientering.

 

----------

 

Saksbehandling/Saksgang

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak:

 

Fylkestinget tar Eldrerådet i Nord-Trøndelags årsrapport for 2008 til orientering.

 

Behandling i Komité for utdanning, kultur og helse 28.4.2009

 

Saksordfører Endre Lysø la fram saka.

 

Komiteen tilrådde enstemmig fylkesrådets innstilling til vedtak.

 

KOMITEINNSTILLING:

 

Fylkestinget tar Eldrerådet i Nord-Trøndelags årsrapport for 2008 til orientering.

 

Fylkestingets behandling i plenum

 

Komiteleder Endre Lysø la fram komiteinnstillinga.

 

VOTERING:
Komiteinnstillinga ble enstemmig vedtatt.

 

Endelig vedtak er gjengitt fremst i saka.

 

 

Sak nr. 09/30 Arkivsak: 2009/01364

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag - Årsmelding 2008


 

Fylkestingets vedtak, fattet i plenum 29.4.2009

 

Fylkestinget tar årsmelding for 2008 for Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag til orientering.

 

----------

 

Saksbehandling/Saksgang

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak:

 

Fylkestinget tar årsmelding for 2008 for Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag til orientering.

 


Behandling i Komité for utdanning, kultur og helse 28.4.2009

 

Saksordfører Adrian Wahlborg (SV) la fram saka.

 

Komiteen tilrådde enstemmig fylkesrådets innstilling til vedtak.

 

KOMITEINNSTILLING:

 

Fylkestinget tar årsmelding for 2008 for Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag til orientering.

 

Fylkestingets behandling i plenum

 

Komiteleder Endre Lysø la fram komiteinnstillinga, da saksordfører Adrian Wahlborg hadde fratrådt grunnet sjukdom.

 

Følgende hadde innlegg:
Randi Ness (Ap), Tore Kristiansen (Frp).

 

VOTERING:
Komiteinnstillinga ble enstemmig vedtatt.

 

Endelig vedtak er gjengitt fremst i saka.

 

 

Sak nr. 09/31 Arkivsak: 2006/10554

Forvaltningsreformen - Orientering om framdrift med spesiell vekt på samhandling med Fylkesmannen

 

Fylkestingets vedtak, fattet i plenum 29.4.2009

 

1.       Fylkestinget er positiv til at det inngås en samarbeidsavtale med fylkesmannen i Nord-Trøndelag med basis i foreliggende utkast.

 

2.       Saken for øvrig tas til orientering.

 

----------

 

Saksbehandling/Saksgang

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak:

 

 1. Fylkestinget er positiv til at det inngås en samarbeidsavtale med fylkesmannen i Nord-Trøndelag med basis i foreliggende utkast.

 

 1. Saken for øvrig tas til orientering.

 

Behandling i Komité for plan og økonomi 28.4.2009

 

Saksordfører Ingvild Kjerkol la fram saka.

 

VOTERING:

Komiteen tilrår enstemmig fylkesrådets innstilling.

 


KOMITEINNSTILLING:

 

 1. Fylkestinget er positiv til at det inngås en samarbeidsavtale med fylkesmannen i Nord-Trøndelag med basis i foreliggende utkast.

 

 1. Saken for øvrig tas til orientering.

 

Fylkestingets behandling i plenum

 

Saksordfører Ingvild Kjerkol la fram komiteinnstillinga.

 

Følgende hadde innlegg:
Steinar Aspli (Sp), fylkesråd Susanne Bratli.

 

VOTERING:
Komiteinnstillinga ble enstemmig vedtatt.

 

Endelig vedtak er gjengitt fremst i saka.

 

 

Sak nr. 09/32 Arkivsak: 2009/00711

Framtidig samarbeid i Trøndelag.

 

Fylkestingets vedtak, fattet i plenum 29.4.2009

 

1.       Fylkestinget slutter seg til de føringer som ligger i saksutredningen, med endringer for følgende kulepunkter under ”oppsummering / anbefaling”, i tråd med Trøndelagsrådets vedtak i møte 17.04.2009:

 

Kulepunkt 2 omformuleres:

·       Trøndelagsrådets oppgaver og rolle konsentreres om to områder:

 

Pkt. 3 under kulepunkt 2  flyttes ut av opplistingen og får følgende ordlyd:

Arbeidsutvalget samordner det politiske påvirkningsarbeidet, herunder også oppfølging av lobbytiltak vedtatt i samhandlingsprogrammet.

 

Kulepunkt 6 omformuleres til:

·         Hovedmodellen er at Trøndelagsrådets møter bestemmes ut fra hvor stort behov det vil være for å avklare problemstillinger knyttet til å utvikle og anbefale det årlige Samhandlingsprogrammet for Trøndelag. I forbindelse med utvikling og anbefaling av ny Felles fylkesplan er det fleksibilitet for å gjennomføre flere møter. (hvert 4. år).

 

Nytt kulepunkt :

·         For å sikre god informasjonsflyt distribueres saksforelegg og protokoll fra AU til Trøndelagsrådet og de konsultative partene.

 

2.       Fylkesrådet bes om å legge føringene i saksutredningen inkludert endringer jf. punkt 1 til grunn i den videre behandling.

 

----------

 


Saksbehandling/Saksgang

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak:

 

Fylkestinget slutter seg til de føringer som ligger i saksutredningen og ber om at fylkesrådet legger disse til grunn i den videre behandling.

 

Behandling i Komité for plan og økonomi 28.4.2009

 

Saksordfører Trude Holm la fram saka.

 

FORSLAG:

Trude Holm på vegne av Senterpartiet:

1.        Fylkestinget slutter seg til de føringer som ligger i saksutredningen, med endringer for følgende kulepunkter under ”oppsummering / anbefaling”, i tråd med Trøndelagsrådets vedtak i møte 17.04.2009:

 

Kulepunkt 2 omformuleres:

·       Trøndelagsrådets oppgaver og rolle konsentreres om to områder:

 

Pkt. 3 under kulepunkt 2 flyttes ut av opplistingen og får følgende ordlyd:

Arbeidsutvalget samordner det politiske påvirkningsarbeidet, herunder også oppfølging av lobbytiltak vedtatt i samhandlingsprogrammet.

 

Kulepunkt 6 omformuleres til:

·       Hovedmodellen er at Trøndelagsrådets møter bestemmes ut fra hvor stort behov det vil være for å avklare problemstillinger knyttet til å utvikle og anbefale det årlige Samhandlingsprogrammet for Trøndelag. I forbindelse med utvikling og anbefaling av ny Felles fylkesplan er det fleksibilitet for å gjennomføre flere møter. (hvert 4. år).

 

Nytt kulepunkt:

·         For å sikre god informasjonsflyt distribueres saksforelegg og protokoll fra AU til Trøndelagsrådet og de konsultative partene.

 

2.        Fylkesrådet bes om å legge føringene i saksutredningen inkludert endringer jfr. punkt 1 til grunn i den videre behandling.

 

Endre Skjervø på vegne av Fremskrittspartiet:

Alternativt forslag:

 

Fylkestinget beklager at man omorganiserer Trøndelagsrådet etter ny modell som vil svekke den demokratiske sammensetningen. Ved å opprette et eget arbeidsutvalg, kun bestående av den politiske ledelsen i fylkeskommunene, samt Trondheim og Steinkjer, svekkes demokratiet ytterligere. Fylkestinget krever derfor at opposisjonen i begge fylkestingene gis plass i det nye AU, ved at man øker antall plasser fra fire til fem.

 

VOTERING:

Sps alternative forslag til fylkesrådets innstilling:


Vedtatt, idet 9 stemte for (AP, Sp; SV, H, V, og KrF) og 2 stemte imot (Frp)

Frps alternative forslag til fylkesrådets innstilling:


Falt, idet 3 stemte for (Frp og SV) og 8 stemte imot (AP, Sp; H, V, og KrF)

 

KOMITEINNSTILLING:

 

1.    Fylkestinget slutter seg til de føringer som ligger i saksutredningen, med endringer for følgende kulepunkter under ”oppsummering / anbefaling”, i tråd med Trøndelagsrådets vedtak i møte 17.04.2009:

 

Kulepunkt 2 omformuleres:

·       Trøndelagsrådets oppgaver og rolle konsentreres om to områder:

 

Pkt. 3 under kulepunkt 2  flyttes ut av opplistingen og får følgende ordlyd:

Arbeidsutvalget samordner det politiske påvirkningsarbeidet, herunder også oppfølging av lobbytiltak vedtatt i samhandlingsprogrammet.

 

Kulepunkt 6 omformuleres til:

·       Hovedmodellen er at Trøndelagsrådets møter bestemmes ut fra hvor stort behov det vil være for å avklare problemstillinger knyttet til å utvikle og anbefale det årlige Samhandlingsprogrammet for Trøndelag. I forbindelse med utvikling og anbefaling av ny Felles fylkesplan er det fleksibilitet for å gjennomføre flere møter. (hvert 4. år)

 

Nytt kulepunkt :

·       For å sikre god informasjonsflyt distribueres saksforelegg og protokoll fra AU til Trøndelagsrådet og de konsultative partene.

 

2.       Fylkesrådet bes om å legge føringene i saksutredningen inkludert endringer jf. punkt 1 til grunn i den videre behandling.

 

Fylkestingets behandling i plenum

 

Saksordfører Trude Holm la fram komiteinnstillinga.

 

Følgende hadde innlegg:
Signar Berger (Ap), Trude Holm (Sp), Endre Skjervø (Frp), Arnfinn Monsen (SV), Trond Prytz (V), fylkesrådsleder Alf Daniel Moen.

 

FORSLAG:

Endre Skjervø på vegne av Fremskrittspartiet:

Samarbeidet gjennom Trøndelagsrådet avslutte.

 

Fylkestinget var satt med 33 representanter under voteringa.

VOTERING:

Alternativ votering mellom komiteinnstillinga og forslag fra Fremskrittspartiet:


Komiteinnstillinga ble vedtatt med 28 stemmer, idet 5 stemmer ble avgitt for forslaget fra Frp.

 

Endelig vedtak er gjengitt fremst i saka.

 

 


Sak nr. 09/33 Arkivsak: 2005/00407

Rock City Namsos - støtte fra Nord-Trøndelag fylkeskommune.

 

Fylkestingets vedtak, fattet i plenum 29.4.2009

 

1.      Fylkestinget ser satsingen på Rock City Namsos som positiv og viktig for utviklingen i regionen.

2.      Fylkestinget vedtar å følge opp sine økonomiske forpliktelser framover når det gjelder investering og drift i en 60/20/20-fordeling mellom Staten, fylkeskommunen og Namsos kommune. Tilskudd til Rock City Namsos fom. 2010 innarbeides i fylkeskommunens driftsbudsjett.

 

----------

 

Saksbehandling/Saksgang

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak:

 

 1. Fylkestinget ser satsingen på Rock City Namsos som positiv og viktig for utviklingen i regionen.

 2. Fylkestinget vedtar å følge opp sine økonomiske forpliktelser framover når det gjelder investering og drift i en 60/20/20-fordeling mellom Staten, fylkeskommunen og Namsos kommune. Tilskudd til Rock City Namsos fom. 2010 innarbeides i fylkeskommunens driftsbudsjett.

 

Behandling i Komité for samferdsel, næring og miljø 28.4.2009

 

Saksordfører Carl Peter Vikdal la fram saken.

 

VOTERING:

Komiteen tilrådde enstemmig fylkesrådets innstilling.

 

KOMITEINNSTILLING:

 

1.        Fylkestinget ser satsingen på Rock City Namsos som positiv og viktig for utviklingen i regionen.

2.        Fylkestinget vedtar å følge opp sine økonomiske forpliktelser framover når det gjelder investering og drift i en 60/20/20-fordeling mellom Staten, fylkeskommunen og Namsos kommune. Tilskudd til Rock City Namsos fom. 2010 innarbeides i fylkeskommunens driftsbudsjett.

 

Fylkestingets behandling i plenum

 

Saksordfører Carl Peter Vikdal la fram komiteinnstillinga.

 

Følgende hadde innlegg: Anne Irene Myhr (Sp), Carl Peter Vikdal (KrF), Trond Prytz (V).

 

VOTERING:
Komiteinnstillinga ble enstemmig vedtatt.

 

Endelig vedtak er gjengitt fremst i saka.

 

 

Sak nr. 09/34 Arkivsak: 2008/04034

Nord-Trøndelag Fylkesgalleri - konsolideringsprosess innenfor kunstområdet

 

Fylkestingets vedtak, fattet i plenum 29.4.2009

 

Fylkestinget er positiv til konsolideringen av Nord-Trøndelag Fylkesgalleri med Museet Midt IKS, og ser på det som en videreføring av fylkestingets vedtak i sak 08/17.

 

Fylkestinget ber fylkesrådet komme tilbake med egen sak ved et eventuelt eierskap i Museet Midt IKS.

 

----------

 

Saksbehandling/Saksgang

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak:

 

Fylkestinget er positiv til konsolideringen av Nord-Trøndelag Fylkesgalleri med Museet Midt IKS, og ser på det som en videreføring av fylkestingets vedtak i sak 08/17.

 

Fylkestinget ber fylkesrådet komme tilbake med egen sak ved et eventuelt eierskap i Museet Midt IKS.

 

Behandling i Komité for utdanning, kultur og helse 28.4.2009

 

Saksordfører Carl Sitter Geving la fram saka.

 

Komiteen tilrådde enstemmig fylkesrådets innstilling til vedtak.

 

KOMITEINNSTILLING:

 

Fylkestinget er positiv til konsolideringen av Nord-Trøndelag Fylkesgalleri med Museet Midt IKS, og ser på det som en videreføring av fylkestingets vedtak i sak 08/17.

 

Fylkestinget ber fylkesrådet komme tilbake med egen sak ved et eventuelt eierskap i Museet Midt IKS.

 

Fylkestingets behandling i plenum

 

Saksordfører Carl Sitter Geving la fram komiteinnstillinga.

 

Følgende hadde innlegg: Carl Sitter Geving (Ap).

 

VOTERING:
Komiteinnstillinga ble enstemmig vedtatt.

 

Endelig vedtak er gjengitt fremst i saka.

 

 


Sak nr. 09/35 Arkivsak: 2008/05430

Rullering av Handlingsprogram for kulturminnepolitikk

 

Fylkestingets vedtak, fattet i plenum 29.4.2009

 

1.        Fylkestinget vedtar Handlingsprogram for kulturminnepolitikk i Nord-Trøndelag.

 

2.        Oppfølgingen av målsettingene i handlingsprogrammet må følges opp og vurderes i forbindelse med de årlige budsjettbehandlingene.

 

----------

 

Saksbehandling/Saksgang

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak:

 

1.      Fylkestinget vedtar Handlingsprogram for kulturminnepolitikk i Nord-Trøndelag.

 

2.      Oppfølgingen av målsettingene i handlingsprogrammet må følges opp og vurderes i forbindelse med de årlige budsjettbehandlingene.

 

Behandling i Komité for utdanning, kultur og helse 28.4.2009

 

Saksordfører Christina Ramsøy (Sp) la fram saka.

 

Komiteen tilrådde enstemmig fylkesrådets innstilling til vedtak.

 

KOMITEINNSTILLING:

 

1.        Fylkestinget vedtar Handlingsprogram for kulturminnepolitikk i Nord-Trøndelag.

 

2.        Oppfølgingen av målsettingene i handlingsprogrammet må følges opp og vurderes i forbindelse med de årlige budsjettbehandlingene.

 

Fylkestingets behandling i plenum

 

Saksordfører Christina Ramsøy la fram komiteinnstillinga.

 

Følgende hadde innlegg:
Christina Ramsøy (Sp), Elin Agdestein (H).

 

VOTERING:
Komiteinnstillinga ble enstemmig vedtatt.

 

Endelig vedtak er gjengitt fremst i saka.

 

 


Sak nr. 09/36 Arkivsak: 2008/00021

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 7)

 

Fylkestingets vedtak, fattet i plenum 29.4.2009

 

Fylkestinget har ingen merknader til saker og vedtak i henhold til fylkesrådets egen rapportering i sak 09/57.

 

----------

 

Saksbehandling/Saksgang

 

Innstilling til vedtak fra Kontrollutvalget:

 

Fylkestinget har ingen merknader til saker og vedtak i henhold til fylkesrådets egen rapportering i sak 09/57.

 

Fylkestingets behandling i plenum

 

Saksordfører Ola-Morten Teigen la saka.

 

VOTERING:
Innstillinga fra Kontrollutvalget ble enstemmig vedtatt.

 

Endelig vedtak er gjengitt fremst i saka.

 

 

Sak nr. 09/37 Arkivsak: 2001/05380

Søknad om endring av garantistillelse for E6 Øst ( E6 Trondheim - Stjørdal)l

 

Fylkestingets vedtak, fattet i plenum 29.4.2009

 

Under forutsetning av godkjenning av Kommunaldepartementet, imøtekommer Nord-Trøndelag fylkeskommune søknad fra Trøndelag Bomveiselskap as om endring av garanti, fra garanti med simpel kausjon til garanti med selvskyldnerkausjon, for lån på 550 mill kroner til utbygging av E6.

 

Garantiansvaret utløper i 2028 og nedtrappes i takt med nedbetalingen av lånet, jf. saksframstillingen.

 

----------

 

Saksbehandling/Saksgang

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak:

 

Under forutsetning av godkjenning av Kommunaldepartementet, imøtekommer Nord-Trøndelag fylkeskommune søknad fra Trøndelag Bomveiselskap as om endring av garanti, fra garanti med simpel kausjon til garanti med selvskyldnerkausjon, for lån på 550 mill kroner til utbygging av E6.

 

Garantiansvaret utløper i 2028 og nedtrappes i takt med nedbetalingen av lånet, jf. saksframstillingen.

 

Behandling i Komité for samferdsel, næring og miljø 28.4.2009

 

Saksordfører Tore Kristiansen la fram saken.

 

FORSLAG:

Tore Kristiansen, på vegne av Fremskrittspartiet:

Alternativt forslag:

Saken om økt garantistillelse avvises. Fylkestinget i Nord-Trøndelag vil slå fast at infrastruktur av denne art er et statlig ansvar, og i sin helhet må finansieres over statsbudsjettet.

 

VOTERING:

Ved alternativ votering mellom fylkesrådets innstilling og Fremskrittspartiets alternative forslag, ble innstillingen vedtatt med 7 stemmer (Ap, Sp, SV og KrF), mot 1 (FrP) for Fremskrittspartiets forslag.

 

KOMITEINNSTILLING:

 

Under forutsetning av godkjenning av Kommunaldepartementet, imøtekommer Nord-Trøndelag fylkeskommune søknad fra Trøndelag Bomveiselskap as om endring av garanti, fra garanti med simpel kausjon til garanti med selvskyldnerkausjon, for lån på 550 mill kroner til utbygging av E6.

 

Garantiansvaret utløper i 2028 og nedtrappes i takt med nedbetalingen av lånet, jf. saksframstillingen.

 

---

 

MERKNAD

(det voteres ikke over merknader)

 

Komiteens medlem fra Fremskrittspartiet, Tore Kristiansen, viser til Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for 2009, samt Stortingsforslag fra samme parti om opprettelse av et infrastrukturfond på 300 milliarder NOK.

 

Dette medlem mener at brukerbetaling som bompenger er en usosial ekstrabeskatning som rammer skjevt, og ikke ivaretar innbyggernes skatteevne på noe vis.

 

Dette medlem mener det vil være riktig å avslutte innkrevning av bompenger snarest, og finansiere slik infrastruktur over skatteseddelen og statsbudsjettet, for slik å oppnå en sosial og rettferdig beskatning av våre innbyggere.

 

Fylkestingets behandling i plenum

 

Saksordfører Tore Kristiansen la fram komiteinnstillinga.

 

Følgende hadde innlegg:
Tore Kristiansen (Frp), Trond Prytz (V), Ole Berget (Frp).

 

FORSLAG:

Tore Kristiansen på vegne av Fremskrittspartiet:

Alternativt forslag:

Sak om økt garantistillelse avvises. Fylkestinget i Nord-Trøndelag vil slå fast at infrastruktur av denne art er et statlig ansvar, og i sin helhet må finansieres over statsbudsjettet.

 

Fylkestinget var satt med 33 representanter under voteringa.

 

VOTERING:

Alternativ votering mellom komiteinnstillinga og forslag fra Fremskrittspartiet:


Komiteinnstillinga ble vedtatt med 28 stemmer, idet 5 stemmer ble avgitt for forslaget fra Frp.

 

Endelig vedtak er gjengitt fremst i saka.

 

 

Sak nr. 09/38 Arkivsak: 2005/01050

Regionale komiteer for medisinsk forskningsetikk - Forslag til medlemmer/varamedlemmer for perioden 01.07.09 - 01.07.13

 

Fylkestingets vedtak, fattet i plenum 29.4.2009

 

Til ”Regional komitè for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk” velges:

 

Medlem:

1.   Endre Lysø, Namsos

 

Varamedlem:

1.   Kirsti Grøtan, Inderøy

 

----------

 

Saksbehandling/Saksgang

 

Innstilling til vedtak fra valgnemnda:

 

Til ”Regional komitè for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk” velges:

 

Medlem:

1.   Endre Lysø, Namsos

 

Varamedlem:

1.   Kirsti Grøtan, Inderøy

 

Fylkestingets behandling i plenum

 

Leder i valgnemnda, Ingvild Kjerkol, la fram innstillinga fra valgnemnda.

 

VOTERING:
Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

Endelig vedtak er gjengitt fremst i saka.

 

 


Sak nr. 09/39 Arkivsak: 2009/00301

Kontrollutvalgets rapport etter kontrollhøring 03.04.2009 om økonomien ved Nord-Trøndelag Teater

 

Fylkestingets vedtak, fattet i plenum 29.4.2009

 

1.        Fylkestinget tar rapport etter kontrollhøring 03.04.2009 om økonomien ved Nord-Trøndelag Teater, til orientering.

2.        Hva gjelder rapportens konklusjon og tilråding, pkt 4, vil fylkestinget bemerke at man ikke kan oppfatte fylkesrådets informasjon til fylkestinget som “misvisende” – slik det blir benevnt i rapporten.

 

----------

 

Saksbehandling/Saksgang

 

Kontrollutvalgets innstilling til vedtak:

 

Fylkestinget tar Rapport etter kontrollhøring 03.04.09 om økonomien ved Nord-Trøndelag Teater, til etterretning.

 

Fylkestingets behandling i plenum

 

Saksordfører Tormod Haugan la fram saka.

 

Fylkesordføreren viste til – og refererte fra - Kommunelovens § 34.4 (eg. 32.4) og § 77.6, og foreslo på bakgrunn av innholdet i disse paragrafer at fylkesrådsleder Alf Daniel Moen ble gitt anledning til å gi en redegjørelse i anledning den framlagte rapporten og at leder i kontrollutvalget deretter fikk kommentere redegjørelsen – begge med utvida taletid.

 

Forslaget ble debattert. Følgende hadde innlegg:
Endre Skjervø (Frp), Steinar Aspli (Sp), Ingvild Kjerkol (Ap), leder i Kontrollutvalget,
Ola-Morten Teigen, fylkesordfører Gunnar Viken.

 

Med unntak av medlemmene fra Fremskrittspartiet, ble fylkesordførerens forslag bifalt.

 

Fylkesrådsleder Alf Daniel Moen ga en redegjørelse i forbindelse med rapporten fra Kontrollutvalget. Redegjørelsen ble utdelt til representantene.

 

Leder i Kontrollutvalget, Ola-Morten Teigen, fikk deretter ordet.

 

Det ble åpnet for debatt til saka.

 

Følgende hadde innlegg:
Trude Holm (Sp), Endre Skjervø (Frp), Ole Berget (Frp), Ingvild Kjerkol (Ap), Gunnar Alstad (Sp), Adrian Wahlborg (SV), Tormod Haugan (Ap), Hilde Tyldum Stordahl (SV), fylkesrådsleder Alf Daniel Moen, Steinar Aspli (Sp), Ola-Morten Teigen (Frp).

 

FORSLAG:

Trude Holm på vegne av Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti:

Nord-Trøndelag Fylkeskommune (NTFK) styres etter parlamentarismemodellen. Innenfor denne modellen står fylkesrådet ansvarlig overfor fylkestinget for fylkeskommunens samla virksomhet. Ved endringene av reglementet som fylkestinget vedtok høsten 2007 heter det at ”Dette vil kunne bidra til et mer koordinert og effektivt styringssystem innenfor NTFK, og enda tydeligere ansvarliggjøring av fylkesrådet”.

 

Fylkestinget viser til Kontrollutvalgets rapport av 20.4.09., basert på kontrollhøringen 3.4.09. og øvrig innhentet informasjon. Rapporten gir en grundig, faktabasert gjennomgang og vurdering av forholdene knyttet til Nord-Trøndelag Teater (NTT) de siste årene, med vekt på situasjonen etter det store underskuddet i 2007.

 

Rapporten viser at det i NTT over tid har vært svakheter i styringsstrukturen, uro i arbeidsmiljøet og manglende kostnadskontroll. Håndteringen av denne situasjonen er preget av passivitet fra fylkesrådets side, og resultatet ble blant annet ytterligere store overskridelser i 2008. Dette til tross for at fylkestinget i 2008 var forespeilet en inndekning av 2007-underskuddet. Fylkesrådet foretok seg ingenting for å forsikre seg om at 2008-opplegget var realistisk, og iverksatte heller ingen tettere oppfølging av NTT for å forsikre seg om at økonomistyringen ble bedre. Dette er svært kritikkverdig.

 

Fylkesrådets første rapportering til fylkestinget i 2008 gav inntrykk av stort fokus på økonomistyring i teateret, mens fylkesrådets andre rapportering til fylkestinget i 2008 gav inntrykk av at det var satt i verk tiltak for å rette opp økonomien. Begge deler har vært klart misvisende.

 

Samla gir dette grunnlag for å konkludere med at fylkesrådet ikke har hatt den nødvendige oppfølgingen av teatret. Fylkesrådet har heller ikke gitt fylkestinget korrekt og dekkende informasjon i denne saken. Fylkesrådet har på denne bakgrunn ikke fylkestingets tillit.

 

Hilde Tyldum Stordahl, Sosialistisk Venstreparti, ga uttrykk for at hun ikke ville stemme for forslaget fra opposisjonen (mistillitsforslaget).

 

Ingvild Kjerkol på vegne av Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti:

 1. Fylkestinget tar rapport etter kontrollhøring 03.04.2009 om økonomien ved Nord-Trøndelag Teater til orientering.
 2. Hva gjelder rapportens konklusjon og tilråding, pkt 4, vil fylkestinget bemerke at man ikke kan oppfatte fylkesrådets informasjon til fylkestinget som “misvisende” – slik det blir benevnt i rapporten.

 

Fylkestinget tok en kort pause for gruppemøter under behandling av saka.

 

Fylkesordføreren refererte fra § 19.5 i Kommuneloven, om behandling av mistillitsforslag.

Det ble votert over om mistillitsforslaget skulle tas opp til votering i dette møtet.

Fylkestinget vedtok enstemmig at mistillitsforslaget skulle tas opp til votering i dette møtet.

 

Fylkestinget var satt med 34 representanter.

 

VOTERING:

Mistillitsforslag fra Sp/Frp/SV(2 repr.):

Falt idet 14 stemmer ble avgitt for og 20 imot.

Alternativ votering mellom innstillinga fra Kontrollutvalget og forslag fra Ap/H/V/KrF:


Forslaget fra Ap/H/V/KrF ble vedtatt med 19 stemmer, idet 15 stemmer ble avgitt for innstillinga fra Kontrollutvalget.

 

Endelig vedtak er gjengitt fremst i saka.

 

 


Sak nr. 09/40 Arkivsak: 2008/00133

Suppleringsvalg april 2009

 

Fylkestingets vedtak, fattet i plenum 29.4.2009

 

Jan Torset fritas fra alle fylkeskommunale verv.

 

Oddvar Bakke, Rørvik, blir fast medlem i fylkestinget.

 

Komite for samferdsel, næring og miljø

Nytt medlem: Oddvar Bakke, Rørvik.

 

Kommunenes Sentralforbund, Fylkesmøtet

Nytt varamedlem: Tore Kristiansen, Verran.

 

Trafikksikkerhetsutvalget i Nord-Trøndelag

Nytt varamedlem: Tore Kristiansen, Verran.

 

Sparebank1 Midt-Norge – Forstanderskapet

Nytt varamedlem: Frode Skjervø, Steinkjer.

 

Jernbaneforum Midt-Norge

Valg av nytt medlem foretas av fylkesrådet.

 

----------

 

Saksbehandling/Saksgang

 

Innstilling til vedtak fra valgnemnda:

 

Jan Torset fritas fra alle fylkeskommunale verv.

 

Oddvar Bakke, Rørvik, blir fast medlem i fylkestinget.

 

Komite for samferdsel, næring og miljø

Nytt medlem: Oddvar Bakke, Rørvik.

 

Kommunenes Sentralforbund, Fylkesmøtet

Nytt varamedlem: Tore Kristiansen, Verran.

 

Trafikksikkerhetsutvalget i Nord-Trøndelag

Nytt varamedlem: Tore Kristiansen, Verran.

 

Sparebank1 Midt-Norge – Forstanderskapet

Nytt varamedlem: Frode Skjervø, Steinkjer.

 

Jernbaneforum Midt-Norge

Valg av nytt medlem foretas av fylkesrådet.

 


Fylkestingets behandling i plenum

 

Leder i valgnemnda, Ingvild Kjerkol, la fram innstillinga fra valgnemnda.

 

VOTERING:
Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

Endelig vedtak er gjengitt fremst i saka.

 

 

Sak nr. 09/41 Arkivsak: 2009/02325

Uttalelse vedrørende årets jordbruksavtale

 

Fylkestingets vedtak, fattet i plenum 29.4.2009

 

Uttalelse vedrørende årets jordbruksavtale:

 

Fylkestinget i Nord-Trøndelag er opptatt av å bidra til å sikre landbruket gode rammevilkår slik at næringa kan produsere trygg mat, sikre matforsyningen, gi mangfold i kullturlandskapet og bidra til sysselsetting og bosetting over hele landet. Et robust landbruk er også viktig for andre næringer som næringsmiddelindustrien og reiseliv.

Det må legges til rette for landbruk over hele landet, under ulike forhold, og med ulike forutsetninger. Landbrukspolitikken må bygge opp under hele verdikjeden – fra jord til bord.

Fylkestinget i Nord-Trøndelag har derfor tatt initiativ til en egen melding om trøndersk landbruk for å bidra til positiv utvikling for landbruket i vår region.

Fylkestinget i Nord-Trøndelag er også opptatt av at regjeringa bidrar til et levedyktig landbruk over hele landet gjennom jordbruksavtalen.

Fylkestinget i Nord-Trøndelag støtter kravet fra landbruksnæringa i Namdalen om Nord-Norge vilkår for landbruket i Namdalen.

 

----------

 

Saksbehandling/Saksgang

 

Nedenstående forslag til uttalelse ble fremmet av Hilde Tyldum Stordahl (SV) på møte i
Komite for samferdsel, næring og miljø 21. april 2009, undere henvisning til pkt. 2.4. i ”Reglement for fylkestingets saksforberedende komiteer.

 

Forslaget ble sendt fylkesrådet og fylkestingets medlemmer pr. e-post 22. april 2009.

 

----------

 

Styrk jordbruket!

 

Bakgrunn:

 

Jordbruket fikk sin beste avtale på lenge ved jordbruksforhandlingene i 2008. En ramme på 1,9 mrd innebar et stort løft for næringen. Nå viser det seg at det ikke har vært mulig å ta ut de prisøkningene det ble lagt til rette for, og det reelle resultatet for jordbruket ble ikke så bra som forventet.

 

Nord-Trøndelag er avhengig av jordbruket, og svært mange nordtrøndere er sysselsatt i næringer som er avhengig av en robust jordbruksnæring.

 

I årets jordbruksforhandlinger må det inn mer budsjettmidler. Det er ikke mulig å ta ut mye mer på pris nå. På tross av gode avtaler de siste årene, ligger næringa langt etter sammenliknbare grupper når det gjelder inntektsutvikling.

 

Skal jordbruksnæringa være attraktiv i framtida må norske politikere prioritere denne næringa, og gi den levelige vilkår. Dette er viktig for egen matvareproduksjon, kulturlandskap, distriktspolitikk og sysselsetting. I vårt fylke har vi hovedvekt på melkeproduksjon som også er svært arbeidskrevende, og dermed er utsatt for at driverne velger andre yrker som både gir bedre betaling og mer fritid.

 

Det er viktig for Nord-Trøndelag at særlig de arbeidsintensive produksjonene får et løft i årets oppgjør, og at dette kommer over budsjett og ikke på pris.

 

Forslag til uttalelse:

Fylkestinget i Nord-Trøndelag er bekymret for utviklingen i jordbruket. I årets jordbruksavtale må det inn mer budsjettmidler, og det må fremdeles gis kronetillegg og ikke prosenttillegg. Fylkestinget ber om at regjeringen bidrar til at rammen og innretningen på oppgjøret blir slik at jordbruksnæringen nærmer seg sammenliknbare grupper med hensyn til inntekt.

 

Behandling i Komité for samferdsel, næring og miljø 28.4.2009

 

Saksordfører Anne Irene Myhr la fram saken.

 

FORSLAG:

Fellesforslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti:

 

Uttalelse vedrørende årets jordbruksavtale

 

Fylkestinget i Nord-Trøndelag er opptatt av å bidra til å sikre landbruket gode rammevilkår slik at næringa kan produsere trygg mat, sikre matforsyningen, gi mangfold i kullturlandskapet og bidra til sysselsetting og bosetting over hele landet. Et robust landbruk er også viktig for andre næringer som næringsmiddelindustrien og reiseliv.

Det må legges til rette for landbruk over hele landet, under ulike forhold, og med ulike forutsetninger. Landbrukspolitikken må bygge opp under hele verdikjeden – fra jord til bord.

Fylkestinget i Nord-Trøndelag har derfor tatt initiativ til en egen melding om trøndersk landbruk for å bidra til positiv utvikling for landbruket i vår region.

Fylkestinget i Nord-Trøndelag er også opptatt av at regjeringa bidrar til et levedyktig landbruk over hele landet gjennom jordbruksavtalen.

Fylkestinget i Nord-Trøndelag støtter kravet fra landbruksnæringa i Namdalen om Nord-Norge vilkår for landbruket i Namdalen.

 

Hilde Tyldum Stordahl, på vegne av Sosialistisk Ventstreparti og Senterpartiet:

Tilleggsforslag:

 1. I årets jordbruksavtale må det inn mer budsjettmidler, og det må fremdeles gis kronetillegg og ikke prosenttillegg. Fylkestinget ber om at regjeringen bidrar til at rammen og innretningen på oppgjøret blir slik at jordbruksnæringen nærmer seg sammenliknbare grupper med hensyn til inntekt.

 


VOTERING:

Fellesforslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti:Vedtatt med 7 stemmer (Ap, Sp, Krf og SV) for og 1 stemme (FrP) imot.

Tilleggsforslag, pkt 2,  fra SV:

Falt, idet 5 (Ap, FrP og KrF) stemte imot og 3 (Sp og SV) stemte for.

 

KOMITEINNSTILLING:

 

Uttalelse vedrørende årets jordbruksavtale:

 

Fylkestinget i Nord-Trøndelag er opptatt av å bidra til å sikre landbruket gode rammevilkår slik at næringa kan produsere trygg mat, sikre matforsyningen, gi mangfold i kullturlandskapet og bidra til sysselsetting og bosetting over hele landet. Et robust landbruk er også viktig for andre næringer som næringsmiddelindustrien og reiseliv.

Det må legges til rette for landbruk over hele landet, under ulike forhold, og med ulike forutsetninger. Landbrukspolitikken må bygge opp under hele verdikjeden – fra jord til bord.

Fylkestinget i Nord-Trøndelag har derfor tatt initiativ til en egen melding om trøndersk landbruk for å bidra til positiv utvikling for landbruket i vår region.

Fylkestinget i Nord-Trøndelag er også opptatt av at regjeringa bidrar til et levedyktig landbruk over hele landet gjennom jordbruksavtalen.

Fylkestinget i Nord-Trøndelag støtter kravet fra landbruksnæringa i Namdalen om Nord-Norge vilkår for landbruket i Namdalen.

 

Fylkestingets behandling i plenum

 

Saksordfører Anne Irene Myhr la fram komiteinnstillinga.

 

Følgende hadde innlegg:
Anne Irene Myhr (Sp), Hilde Tyldum Stordahl (SV).

 

FORSLAG:

Anne Irene Myhr på vegne av Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti:

Tilleggsforslag:

I årets jordbruksavtale må det inn mer budsjettmidler, og det må fremdeles gis kronetillegg og ikke prosenttillegg. Fylkestinget ber om at regjeringen bidrar til at rammen og innretningen på oppgjøret blir slik at jordbruksnæringen nærmer seg sammenliknbare grupper med hensyn til inntekt.

 

Fylkestinget var satt med 33 representanter under voteringa.

 

VOTERING:

Komiteinnstillinga:

Vedtatt med 28 mot 5 stemmer.

Forslag fra Sp/SV:

Falt idet 9 stemmer ble avgitt for og 24 imot.

 

Endelig vedtak er gjengitt fremst i saka.

 

 


Sak nr. 09/42 Arkivsak: 2009/02428

Ordning med trafikalt grunnkurs i den videregående skolen - utredning

 

Fylkestingets vedtak, fattet i plenum 29.4.2009

 

Saken oversendes uten realitetsvotering til Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg.

 

----------

 

Saksbehandling/Saksgang

 

Nedenstående sak ble fremmet av Tore Kristiansen på vegne av Endre Skjervø, Ole Berget og Tore Kristiansen, Fremskrittspartiet, under henvisning til pkt. 25 – Representantforslag - i Reglement for Nord-Trøndelag fylkesting.

 

----------

 

Bakgrunn

 

På grunn av en rekke forhold, deriblant liten erfaring og ofte lite trafikksikre biler lider mange ungdom trafikkdøden. I tillegg blir alt for mange skadet, mange også alvorlig. Som distriktsfylke er Nord-Trøndelag en sentral del av denne problematikken og, kombinert med relativt liten befolkning, et svært egnet sted for å sette i gang forsøk som kan senke de stygge tallene for ungdom i trafikken.

 

En klar årsak til at unge er overrepresentert på ulykkesstatistikk er mangel på erfaring. Dette kan kun avhjelpes gjennom en mer omfattende trening i forkant av at man tar førerprøven. Dette har imidlertid økonomiske konsekvenser som den jevne ungdom ikke har mulighet til å kunne gjennomføre.

 

For å sikre nordtrøndersk ungdom tilgang til en bedre kjøreopplæring bør derfor fylkestinget ta ansvar gjennom de videregående skolene, slik at en slik utvidet opplæring blir tilgjengelig gjennom dagens ordning med valgfag. Dette, som et gratis tilbud for elevene, vil være tilgjengelig for alle, og vil i seg selv kunne være med på å spare liv og lemlestelse for mange ungdommer hvert år.

 

HiNT, avdeling for trafikklærerutdanning, tilbyr nå kurset «Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk». Dette gir lærerne kompetanse til å undervise i trafikalt grunnkurs, noe som gjør at forslaget er praktisk gjennomførbart i Nord-Trøndelag. Kurset har en kostnadsside, men dette må komme frem av en utredning.

 

Forslag til vedtak:

 

Fylkestinget i Nord-Trøndelag ber fylkesrådet utrede en sak til Fylketingets samling i Juni 2009 der man vurderer muligheten for å innføre en ordning med trafikalt grunnkurs som valgfag i den videregående skolen som et tiltak for bedret trafikksikkerhet i Nord-Trøndelag. Utredningen må inneholde en kostnadsberegning og samtidig en mulighetsvurdering i forhold til videreutdanning av lærere slik at det er praktisk innførbart fra og med høsten 2009 på minst en videregående skole i fylket.

 


Behandling i Komité for utdanning, kultur og helse 28.4.2009

 

Ivar Grindvik ble utpekt som saksordfører.

 

Ole Berget (Frp) endret, på vegne av forslagsstillerne, ordlyden i forslag til vedtak til å lyde slik:

Fylkestinget i Nord-Trøndelag ber fylkesrådet utrede en sak til fylkestingets samling i juni 2009 der man vurderer muligheten for å innføre en ordning med gratis trafikalt grunnkurs i den videregående skolen.

 

FORSLAG:

Camilla H. Skjelstad på vegne av Arbeiderpartiet:

 

Saken oversendes til Trafikksikkerhetsutvalget i Nord-Trøndelag, uten realitetsvotering.

 

VOTERING:

Forslaget fra Arbeiderpartiet ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer.

 

KOMITEINNSTILLING:

 

Saken oversendes uten realitetsvotering til Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg.

 

Fylkestingets behandling i plenum

 

Saksordfører Ivar Grindvik la fram komiteinnstillinga.

 

Følgende hadde innlegg:
Edvard Øfsti (Ap), Tore Kristiansen (Frp).

 

FORSLAG:

Tore Kristiansen på vegne av Fremskrittspartiet:

Fylkestinget i Nord-Trøndelag ber fylkesrådet utrede en sak til fylkestingets samling i juni 2009 der man vurderer muligheten for å innføre en ordning med gratis trafikalt grunnkurs i den videregående skolen.

 

Fylkestinget var satt med 30 representanter under voteringa.

 

VOTERING:

Alternativ votering mellom komiteinnstillinga og forslag fra Fremskrittspartiet:


Komiteinnstillinga ble vedtatt med 19 stemmer, idet 11 stemmer ble avgitt for forslaget fra Frp.

 

Endelig vedtak er gjengitt fremst i saka.

 

 


Interpellasjon nr. 09/4 Arkivsak: 2009/02261

Christina Ramsøy (Sp): Sommerskole

 

Sommerskole

 

Nord-Trøndelag Fylkeskommune har i flere år hatt et stort og viktig fokus på at flere elever skal gjennomføre videregående opplæring, og vi er et av de fylkene i landet som har størst gjennomføringsgrad. Selv om vi allerede i dag har flere tiltak som legger til rette for at flere elever skal komme seg gjennom videregående opplæring, har vi likevel et potensial for at enda flere skal kunne gjennomføre bedre enn i dag, og med bedre resultater.

Hedmark fylkeskommune arrangerte i 2008 sommerskole. Dette var et gratis undervisningstilbud for ungdom med rett til videregående opplæring, og som hadde stryk i standpunkt eller på eksamen. Undervisningen gikk over 2 uker, med en avsluttende eksamen. Av de som fulgte hele kurstilbudet besto hele 26 av 27 eksamen, noe som viser at dette var et godt tilbud for de som deltok..

Nord-Trøndelag fylkeskommune har et mål om at våre videregående skoler skal være blant de beste i landet. Da må vi også ha det beste tilbudet til elevene. Å tilby gratis skippertakskurs for ungdom med stryk i standpunkt eller på eksamen vil gi mange en ekstra sjanse. Det kan også være et relevant og godt tilbud til de elevene som ønsker å bruke sommeren på å forbedre karakterene sine. Sommerskole kan altså være et tilbud til alle elever som ønsker det, både for de som har stryk i standpunkt eller på eksamen og for dem som ønsker å legge ned en ekstra innsats for å oppnå bedre resultater.

Spørsmål til fylkesråd for utdanning

1)      Mener fylkesråden at sommerskole er et tiltak som kan bidra til at flere kan få gjennomført videregående opplæring, og med bedre resultater?

 

2)      Mener fylkesråden at dette er et av flere tiltak som bør prøves ut for elevene i Nord-Trøndelag?

 

3)      Hvis fylkesråden er positiv til et slikt tiltak, hva vil fylkesråden gjøre for å følge opp saken videre?

 

Fylkestingets behandling i plenum

 

Christina Ramsøy la fram interpellasjonen.

 

Fylkesråd Anne Marit Mevassvik svarte slik på interpellasjonen:

 

Fylkesråden vil bidra til at Nord-Trøndelag skal ha en videregående opplæring som skal være den beste i landet. I en slik sammenheng er spørsmål som angår gjennomføring svært sentrale, og kanskje spesielt spørsmål som handler om de elevene som trenger ekstra tilrettelegging for å lykkes.

 

Som kjent er vi midt inni gjennomføringen av prosjektet ”Flere gjennom” som har fokus på denne gruppen i flere av sine delprosjekter. Nord-Trøndelag fylkeskommune har gjennom dette prosjektet og tidligere prosjekt om frafall i videregående opplæring, gjort mye for å øke gjennomføringsgraden for elever, lærlinger og lærekandidater.

 

Stryk til eksamen eller stryk som standpunktkarakter er en utfordring for elever det gjelder. Dette gir ”ikke bestått” vitnemål for elever på studieforberedende og studiespesialiserende utdanningsprogram, noe som igjen betyr at de ikke kan søke opptak ved høgskole eller universitet.  Lærlinger som har stryk i ett eller flere fag vil ikke motta fagbrev før de har bestått. En strykkarakter gir dessuten uttrykk for at eleven har ”låg kompetanse i faget”, noe som igjen kan gjøre det vanskelig å gå videre i opplæringsløpet. 

 

På spørsmålet om dette kan være aktuelt i Nord-Trøndelag, mener fylkesråden at det er svært viktig med den helhetlige innfallsvinkelen som prosjektet ”Flere gjennom” representerer, og at sommerskole som tiltak bare kan være en del av en slik helhet for å gi elever som trenger ekstra oppfølging større mulighet til å lykkes.

 

Sommerskole for elever som har behov for å gå opp til ny eksamen vil bare angå fag med lokalt gitt eksamen, og fordi det krever et visst elevgrunnlag være naturlig å tilby sentralt i fylket. En klar ulempe med skole i ferien, er at mange elever tar seg arbeid, og ønsker et avbrekk fra undervisning. En annen utfordring kan være å skaffe lærere på denne tiden av året.

 

I Nord-Trøndelag har flere skoler rutiner for å forebygge stryk ved at elever som har strykkarakter i 1. termin får spesiell faglig oppfølging fram mot eksamen/sluttvurdering. Dette forutsetter selvfølgelig interesse og innsats fra den enkelte elev, og i enkelte tilfeller er dette formalisert ved at elev og foresatte skriftlig må takke ja eller nei til et slikt tilbud.

 

Hvert år er det likevel elever som får strykkarakter til standpunkt eller eksamen. Disse elevene får tilbud om ”ny prøve” om høsten, og en del skoler tilbyr elevene ekstra undervisning i ukene før ny eksamen. På dette tidspunktet er elevene i modus for å ta imot kunnskap, og skolene kan vise til gode resultater av slike kurs. I fag med sentralt gitt eksamen vil ny og utsatt prøve alltid bli arrangert i november/desember. For disse elevene vil det være mer hensiktsmessig med ”skippertakskurs” i begynnelsen av november.

Fylkesråden vil fortsatt være med å understøtte en praksis som bidrar til en tett faglig oppfølging av elever som står i fare for å stryke, og støttetimer i forkant av eventuell ny eksamen på høsten.

 

Prosjektet ”Flere gjennom” prøver ut nye rutiner for lærlinger, slik at de kan få ekstra undervisning og ta opp eksamener i løpet av læretida.  Fylkesråden vil i tillegg initiere et tiltak der elever fra vg2 som ikke har fått læreplass på grunn av strykkarakterer, får intensiv undervisning i forkant av ny eksamen. En evaluering av prosjektet ”Flere gjennom” vil gi oss et godt bilde av hvilke tiltak videregående opplæring bør prioritere for at flest mulig skal gjennomføre.

 

Fylkesråden mener det er interessant at sommerskolen i Hedmark oppnår svært positive resultater, og vil være med på å vurdere dette som et tiltak på sikt ut over de tiltak som er nevnt i redegjørelsen. Dette vil skje etter at prosjektet ”Flere gjennom” er avsluttet, og en har foretatt en helhetsvurdering av alle tiltak videregående opplæring har for denne gruppen elever.

 

----------

 

Følgende hadde innlegg:
Christina Ramsøy (Sp), Ole Berget (Frp), Arnfinn Monsen (SV), Endre Lysø (Ap).

 

FORSLAG:

Christina Ramsøy, Senterpartiet:

 

Fylkestinget ber fylkesrådet utrede muligheten for å tilby sommerskole for elevene i de videregående skolene i Nord-Trøndelag.

 

 

Fylkestinget var satt med 33 representanter under voteringa.

 

VOTERING:

Forslaget falt, idet 18 stemmer ble avgitt for og 15 imot.

 

 

Interpellasjon nr. 09/5 Arkivsak: 2009/02262

Trude Holm (Sp): Bedre utnyttelse av vannkrafta

 

Bedre utnyttelse av vannkrafta

 

Det er i dag et stort fokus på klima og fornybar energi i hele verden. I Norge er vi i den heldige situasjon at vi fra naturens side er gitt et stort potensial innenfor vannkraft som har gjort at vi innenlands i Norge har en fornybar produksjonsandel på tilnærmet 100%. Men tar vi med produksjonen på norsk sokkel, reduseres imidlertid andelen betraktelig.

I Norge har vi begynt å sette oss mål for hvordan vi skal møte klimautfordringene og ta vår del av ”byrden”. Regjeringen har besluttet at Norge skal implementere EUs fornybardirektiv.  Det vil mest sannsynlig tilsi at vi må øke produksjonen av fornybar energi med 10-14%.

 

En økning på ca 14% i den totale energibruken innebærer en økning i produksjon/bruk av fornybar energi med ca 30 TWh/år. Regjeringens bioenergistrategi innebærer en økning i bruken av bioenergi fram til 2020 på 14 TWh. Med mindre vi klarer å redusere total energibruk fram til 2020, vil derfor behovet for ny fornybar strøm være minst 15 TWh. Skal vi i tillegg elektrifisere jernbanen og bilparken, må det til enda mer elektrisk strømproduksjon.

 

Norge har et stort potensiale innenfor vindkraft både på land og offshore. Potensialet på land kan raskt tas i bruk hvis man får på plass rammebetingelser og nettkapasitet. Potensialet offshore ligger lengre fram i tid og vil derfor ikke bidra i kraftbalansen på kort sikt.

Vindkraft behøver store subsidier for å kunne realiseres. Vannkraft derimot har ikke noe støtteregime i dag. Likevel realiseres betydelige mengder ny vannkraft uten støtte. Det er derfor ingen tvil om at vannkraft gir betydelig mer energi for pengene.

 

Vannkraft kommer i skyggen av andre energiformer når man ser på løsninger for å møte klimautfordringene. Dette til tross for at vannkraft er den billigste energiformen vi har i dag. Det som imidlertid legger restriksjoner på mulighetene for mengden ny vannkraft er dagens verneregime. I dag har vi bygd ut ca 3200 GWh vannkraft i Nord-Trøndelag, mens det er vernet et tilsvarende potensial. Ved å utnytte vannkrafta utenfor vernede vassdrag, kan vi i Nord-Trøndelag  få ca. 400 GWh.

Det finnes i dag muligheter til å bygge ut vannkraftverk inntil 1 MW i sideelver til vernede vassdrag. Det ligger altså et lite potensial her( ca 5 GWh) .

 

Etter krigen og fram til verneplanen for vassdrag ble vedtatt første gang i 1973, hadde vi i Norge en del brutale kraftutbygginger. Verneplanene var et godt redskap og var helt nødvendig for å ta vare på store deler av våre vassdrag, og ble altså etablert i en tid da det ble bygget ut betydelige mengder vannkraft på en mindre skånsom måte enn det som i dag er mulig. Å verne vassdragene var riktig. Nå er vi i en situasjon der fokuset på miljø og klima kanskje gjør at vi må se på verneområdene og sideelver til disse på nytt, dog uten å komme i konflikt med viktige verneverdier. I dag har vi en helt annen teknologi som gjør det mulig å bygge ut vannkraft uten store oppdemminger. Nå kan det bygges kraftverk i selve elvene eventuelt med et lite magasin i starten av vassdraget. Med dagens teknologi kan dette utføres på en skånsom måte hvor man tar hensyn til naturen.

Alle naturinngrep har miljøkonsekvenser ved seg. Det handler om å minimalisere disse. Vannkraftutbygging i dag har et miljøfokus som er oppdatert til den tid vi lever i og kan utføres på en miljømessig forsvarlig måte ved at man tar mange hensyn i planleggingsfasen, utbyggingsfasen og ved at man samtidig gjennomfører nye miljøtiltak for å redusere konsekvensene.

 


Spørsmål til fylkesråden for miljø:

 

1)      Hvordan vurderer fylkesråden muligheten for å nytte ut vannkraftressursen i noen av dagens vernede vassdrag, herunder utnyttelsen av sideelver til disse, når man har som mål at en eventuell bedre utnyttelse ikke skal komme i konflikt med viktige verneverdier?

2)      Vil fylkesråden ta initiativ til at en bedre utnytting av vannkraftressursen blir utredet?

 

Fylkestingets behandling i plenum

 

Trude Holm la fram interpellasjonen.

 

Fylkesråd Johannes Sandstad svarte slik på interpellasjonen:

 

Interpellanten Trude Holm gir en god beskrivelse av problematikken omkring klimatiltak og behovet for ny og fornybar energi.  Innledningsvis må jeg si meg enig i Holm sin problembeskrivelse.  Det er ikke mulig å se for seg utbygging av ny og fornybar energi uten at det vill medføre naturinngrep og på dermed også komme i konflikt med andre miljøinteresser.  Dette vil omfatte både bioenergi/skogdrift, vindkraft/kystlandskap og vasskraft i forhold til Verna vassdrag, nasjonale laksevassdrag, inngrepsfrie naturområder og biologisk mangfold.

 

I den Klima- og energiplan som det arbeides med skal også Plan for småkraftverk inngå. Planprogrammet har nettopp vært ute til høring. I samarbeid med andre interesser og aktører er ambisjonen å få fram planen til fylkestingsbehandling i løpet av 2009.

 

Som basis for utredningen legges ressurspotensialstudien for småkraftverk fra Norges vassdrags- og energidirektorat fra 2005. I denne studien er ikke medtatt potensialer innen ”Varig verna vassdrag mot kraftutbygging”. Dette er forstått slik at en ikke vil legge sentrale stimuli til kraftutbygginger innen vassdrag som Stortinget nettopp har verna mot kraftutbygging. Plan for småkraftverk i Nord-Trøndelag vil ikke legge opp til noen egen potensialvurdering for Varig verna vassdrag.

 

Som interpellanten Trude Holm angir, foreligger meldinger til NVE for raftutbyggingsprosjekter i Nord-Trøndelag som tilsvarer ca 400 GWh/år produksjon. Disse er knytta til små og middels store prosjekter og utenfor Varig verna vassdrag.

 

Nord-Trøndelag e-verks kraftsystemplan antyder et mulig/realistisk potensiale på ytterligere ca. 400 GWh/år. I tillegg foreligger realistiske vindkraftprosjekter i størrelsesorden 1500-2000 GWh/år i Nord-Trøndelag, men som forutsetter vesentlig utbygging av sentralnettet.

 

Til de konkrete spørsmål:

1) Hvordan vurderer fylkesråden muligheten for å nytte ut vannkraftressursen i noen av dagens vernede vassdrag, herunder utnyttelsen av sideelver til disse, når man har som mål at en eventuell bedre utnyttelse ikke skal komme i konflikt med viktige verneverdier?

Nord-Trøndelag fylkeskommune har tidligere, bl.a. i fylkesplansammenheng, gitt uttrykk for at vannkraftanlegg bør kunne vurderes i ikke-sentrale deler av Varig verna vassdrag, hvor utbygging skal kunne skje uten for store konflikter med miljøverdier. Slik sett er interpellantens spørsmål i tråd med fylkeskommunens tidligere holdning. Ved seinere behandling i Stortinget av ”Supplering av Verneplan for vassdrag” er spørsmålet grundig behandla.

 

Det ble vedtatt at utbygging av minikraftanlegg, inntil 1 MW installert effekt, kunne vurderes innen Varig verna vassdrag. Det forutsettes at utbygging ikke skal komme i konflikt med verneverdiene som ligger til grunn for vernet. Norges vassdrags- og energidirektorat legger til grunn at konsesjonstillatelser bare unntaksvis vil bli gitt.

 

Fylkesråden tar Stortingets vedtak til etterretning. Dette betyr at det er anledning for eventuelle utbyggere å søke om konsesjon for utbygging av vassdrag, men at lista er høg for å godtgjøre at prosjekt ikke kommer i konflikt med viktige miljøinteresser.

 

2) Vil fylkesråden ta initiativ til at en bedre utnytting av vannkraftressursen blir utredet?

 

Det er fylkesrådens vurdering at statlige miljøvernmyndigheter og konsesjonsmyndighet ikke anser det aktuelt med noen satsing på utnyttelsen av vannkraftressursene innen Varig verna vassdrag.

 

Vassdragsutredningen fra 2005 om potensialet for småkraftverk i Norge innbefatter ikke nedbørsfelt for Varig verna vassdrag.

 

Fylkesråden tar dette til etterretning; og vil i denne omgang ikke ta initiativ til nye vurderinger av muligheten for utnyttelse av vannkraftpotensialet i Varig verna vassdrag.

 

----------

 

Følgende hadde innlegg:
Trude Holm (Sp), Edvard Øfsti (Ap), Endre Skjervø (Frp), Joar Olav Grøtting (H), fylkesråd Johannes Sandstad, Trond Prytz (V), Vigdis Hjulstad Belbo (Sp).

 

FORSLAG:

Trude Holm, Senterpartiet:

 

Fylkestinget ber fylkesrådet komme tilbake med en sak i fylkestingets møte i september/oktober 2009 der en leggere fram en oversikt over mulige løsninger for å utnytte vannkrafta i Nord-Trøndelag bedre. Saken bør inneholde en oversikt over muligheter for opprusting og utvidelse av eksisterende anlegg, samt en oversikt over potensielle utbygginger som kommer inn under dagens verneområder, herunder sideelever til vernede vassdrag. Fylkestinget legger til grunn at en økt utnyttelsesgrad ikke skal komme i konflikt med de verneverdier verneplanen er ment å ta vare på.

 

 

Fylkestinget var satt med 33 representanter under voteringa.

 

VOTERING:
Forslaget falt, idet 13 stemmer ble avgitt for og 20 imot.

 

 

Interpellasjon nr. 09/6 Arkivsak: 2009/02265

Ole Berget (Frp): Ro og orden i skolehverdagen

 

Ro og orden i skolehverdagen

 

Undertegnede viser til en undersøkelse utført av Respons i 2008, der det kommer frem at over 50 % mener det er for mye støy og uro i norsk skole. De som har et svært godt inntrykk av ro og orden i norsk skole utgjør et bitte lite mindretall.

 

Det vises videre til oppslag i Trønderavisa 2. april, der elevene selv mener det er behov for en mer disiplinert skolehverdag, der lærerne tar tilbake myndigheten i klasserommene.

Dette var signaler som også kom frem under Ungdomskonferansen 2008.

 

Et godt læremiljø er avgjørende for kunnskapsformidlingen i den videregående skolen i Nord-Trøndelag. Det vises i denne sammenheng til at den videregående skolen i Nord-Trøndelag kommer relativt dårlig ut i de nasjonale målingene knyttet til måloppnåelse.

 

Mine spørsmål til fylkesråden er derfor følgende:

 

1.      Er fylkesråden bekymret for læringsmiljøet i den videregående skolen i Nord-Trøndelag?

2.      Vil fylkesråden foreta konkrete grep knyttet til å få på plass ro og orden i klasserommene?

3.      Mener fylkesråden det er behov for å styrke lærernes autoritet i klasserommene, og hva vil hun eventuelt gjøre for å sørge for at dette skjer?

 

Fylkestingets behandling i plenum

 

Ole Berget la fram interpellasjonen.

 

Fylkesråd Anne Marit Mevassvik svarte slik på interpellasjonen:

 

Elevene i Nord-Trøndelag engasjerer seg aktivt i arbeidet med læring og læringsmiljø. Det skjer gjennom de årlige ungdomskonferansene der ungdom og politikere møtes, og gjennom møter og samlinger for elevråd og tillitselever. ”Utdanningspolitisk råd” hadde sitt første møte 12. mars i år. Her møter fylkesråden elevrepresentanter for dialog. Ett av temaene på møtet var klasseromsledelse; ro og disiplin i opplæringssituasjonen. Det ble påpekt at uro må få konsekvenser for de som ødelegger for de andre. Elevene etterlyste sterkere lærere, det må stilles krav, og skolen må benytte sanksjoner.

 

1)  Er fylkesråden bekymret for læringsmiljøet i den videregående skolen i Nord-Trøndelag?

”Økt fokus på lærerens rolle som tydelig pedagogisk leder som virkemiddel for økt arbeidsro og bedre læringsmiljø”, var ett av utviklingsmålene fylkestinget vedtok i behandlingen av kvalitetsmeldingen i 2008.

 

Elevundersøkelsen som ble gjennomført i 2009, viser at situasjonen i fylket når det gjelder bråk og uro i skolen er forbedret siden i fjor, og at vi ligger bedre an enn landssnittet:

 

23 % av elevene i videregående skoler i Nord-Trøndelag mener de ofte blir forstyrret av andre elever i timene. Tilsvarende tall for 2008 var 26 %. På landsbasis er dette tallet 27 % i 2009.

 

I alt 42 % nordtrønderske elever svarer i 2009 at de sjelden eller aldri blir forstyrret. Tilsvarende tall for 2008 var 37 %. På landsbasis er dette 38 % i 2009.

 

Undersøkelsen viser altså at vi er på rett veg i forhold til fylkestingets vedtak i 2008, at problemene er redusert. Fylkesråden tar like fullt utfordringene med bråk og uro på alvor og mener det er behov for fortsatt innsats. Undersøkelsen viser at utfordringene er spesielt store i enkelte fagmiljø, klasser og utdanningsprogram.

 

2)  Vil fylkesråden foreta konkrete grep knyttet til å få på plass ro og orden i klasserommene?

 

Gjennom faste skolebesøk treffer fylkesutdanningssjefen elever, ansatte og ledere på hver enkelt skole og foretar en grundig gjennomgang og oppfølging av lokale utfordringer og tiltak, med utgangspunkt i politiske målsettinger.

 

Elevundersøkelsen gir de enkelte skolene konkret kunnskap om hvor problemene ligger og hvor det må settes inn tiltak. Skolene jobber nå med analyse av data, og tiltak utarbeides på bakgrunn av den helhetlige kvalitetsinformasjonen på skolenivå. Kvalitetsmeldinga legges fram for fylkestinget i juni, med forslag til mål på de områder det er viktigst å gjøre noe med. Dette vil fylkesrådet komme tilbake til da.

 

3)  Mener fylkesråden det er behov for å styrke lærernes autoritet i klasserommene, og hva vil hun eventuelt gjøre for å sørge for at dette skjer?

 

Elevundersøkelsen 2009 viser at forholdet mellom elever og lærere jevnt over er godt i skolene i Nord-Trøndelag. Elevdemokratiet fungerer. Dette danner et godt utgangspunkt for forbedringer. God oppfølging av de enkelte skolenes egne tiltak ut fra lokale forhold, vil være den viktigste løsningen på problemene med bråk og uro. Pedagogikk og didaktikk er nødvendig: Tilpasset opplæring for den enkelte elev hindrer at elever faller av lasset og bruker tida til å forstyrre andre.

 

I ordensreglementet som fylkesrådet har fastsatt for de videregående skolene i fylket, heter det blant annet at:

 • Det er viktig å vise respekt og medansvar og unngå eller hindre atferd som har negativ innvirkning på miljøet.
 • Arbeidsvanene i videregående opplæring skal være preget av ansvar, orden, ryddighet, punktlighet og pålitelighet.
 • Det er viktig for trivselen at alle bidrar til god orden i hele skolen – ute og inne.
 • Mobiltelefoner eller annet elektronisk utstyr må brukes slik at det ikke virker forstyrrende på opplæringen.

 

Reglementet inneholder oversikt over aktuelle refsingstiltak for de som bryter reglene.
Når det gjelder læreres rett til å vise elever bort fra undervisningen, har fylkeskommunen fulgt pålegg fra sentrale myndigheter og vil videre innrette seg etter lov og forskrift på dette området. Ny vurderingsforskrift trer i kraft høsten 2009, og i den forbindelse vil ordensreglementet for elevene i fylket bli gjennomgått og oppjustert. Jeg registrerer at kunnskapsministeren nå signaliserer at han vil endre lovverket slik at læreren igjen får rett til å vise elever bort fra undervisningen. Jeg tror at dette kan bidra til å styrke lærerens rolle og autoritet i klasserommet.

 

Regler og sanksjoner har betydning, men enda viktigere er den profesjonelle styringen av det pedagogiske arbeidet. For lærerens styrke i egen lederrolle trengs faglig trygghet så vel som pedagogikk og didaktikk.
Skoleledelsen spiller en viktig rolle for lærernes utøvelse av lærer- og lederrollen. Kompetansestrategien som nå legges fram i egen sak for fylkestinget, skal bidra til å ivareta behovene lærere og skoleledere har for kompetanseutvikling. Flere skoler har hatt egne opplegg i tilknytning til lærerens lederrolle i klasserommet. En skole starter nå et prosjekt i klasseromsledelse, og eventuelle felles tiltak på området vurderes igangsatt når de enkelte skolene har gjennomgått årets elevundersøkelse.

 

----------

 

Følgende hadde innlegg:
Ole Berget (Frp), Vegard Austmo (Sp).

 

FORSLAG:

Ole Berget, Fremskrittspartiet:

Fylkestinget ber Fylkesrådet ta et initiativ til å opprette en arbeidsgruppe med elevrepresentanter, lærerrepresentanter, skoleutvalgsrepresentanter og elevombud, med sikte på å fremme en tiltaksplan for et godt læringsmiljø i den videregående skolen.

 

VOTERING:
Forslaget falt, idet 12 stemmer ble avgitt for og 22 imot.

 

----------


 

Fylkestinget var ferdig med saklista.

 

Fylkesordføreren takket for samlinga.

 

Neste fylkestingssamling: 9., 10. og 11. juni 2009 på Stiklestad Nasjonsla Kultursenter, Verdal.

 

 

Fylkestinget hevet kl 17.35

 

Marit Laurgård Bratås
(sign.)

Gunnar Viken
(sign.)

Carl Peter Vikdal

(sign.)

 

________________

 

Rannveig Vingsand

Sekretær (sign.)