Nord-Trøndelag fylkeskommune

Fylkestinget

 

 

Sak nr. 09/41

Uttalelse vedrørende årets jordbruksavtale

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Behandlet/ Behandles av

Sted

Møtedato

Sak nr.

Fylkestinget

Steinkjer Rådhus

29.4.2009

09/41

 

Saksbeh:

 

Arkivsak:

09/02325

Arkivkode:

311

 

 

Nedenstående forslag til uttalelse ble fremmet av Hilde Tyldum Stordahl (SV) på møte i
Komite for samferdsel, næring og miljø 21. april 2009, undere henvisning til pkt. 2.4. i ”Reglement for fylkestingets saksforberedende komiteer.

 

Forslaget ble sendt fylkesrådet og fylkestingets medlemmer pr. e-post 22. april 2009.

 

----------

 

Styrk jordbruket!

 

Bakgrunn:

 

Jordbruket fikk sin beste avtale på lenge ved jordbruksforhandlingene i 2008. En ramme på 1,9 mrd innebar et stort løft for næringen. Nå viser det seg at det ikke har vært mulig å ta ut de prisøkningene det ble lagt til rette for, og det reelle resultatet for jordbruket ble ikke så bra som forventet.

 

Nord-Trøndelag er avhengig av jordbruket, og svært mange nordtrøndere er sysselsatt i næringer som er avhengig av en robust jordbruksnæring.

 

I årets jordbruksforhandlinger må det inn mer budsjettmidler. Det er ikke mulig å ta ut mye mer på pris nå. På tross av gode avtaler de siste årene, ligger næringa langt etter sammenliknbare grupper når det gjelder inntektsutvikling.

 

Skal jordbruksnæringa være attraktiv i framtida må norske politikere prioritere denne næringa, og gi den levelige vilkår. Dette er viktig for egen matvareproduksjon, kulturlandskap, distriktspolitikk og sysselsetting. I vårt fylke har vi hovedvekt på melkeproduksjon som også er svært arbeidskrevende, og dermed er utsatt for at driverne velger andre yrker som både gir bedre betaling og mer fritid.

 

Det er viktig for Nord-Trøndelag at særlig de arbeidsintensive produksjonene får et løft i årets oppgjør, og at dette kommer over budsjett og ikke på pris.

 

Forslag til uttalelse:

Fylkestinget i Nord-Trøndelag er bekymret for utviklingen i jordbruket. I årets jordbruksavtale må det inn mer budsjettmidler, og det må fremdeles gis kronetillegg og ikke prosenttillegg. Fylkestinget ber om at regjeringen bidrar til at rammen og innretningen på oppgjøret blir slik at jordbruksnæringen nærmer seg sammenliknbare grupper med hensyn til inntekt.