Nord-Trøndelag fylkeskommune

Fylkestinget

 

 

Sak nr. 09/40

Suppleringsvalg april 2009

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Behandlet/ Behandles av

Sted

Møtedato

Sak nr.

Fylkestinget

Steinkjer Rådhus

29.4.2009

09/40

 

Saksbeh:

Rannveig Vingsand

Arkivsak:

08/00133

Arkivkode:

014

 

Fylkesordførerens innstilling til vedtak:

 

Saken forelegges valgnemnda for innstilling til fylkestinget.

 

----------

 


Fylkesordførerens vurdering:

 

Jan Torset søker om fritak fra fylkeskommunale verv av helsemessige årsaker. Jeg tilrår at Torset fritas fra sine fylkeskommunale verv og at suppleringsvalg foretas.

 

Jeg ber om at nødvendige valg blir foretatt.

 

 

Steinkjer, 20. april 1009

 

Gunnar Viken
fylkesordførerer
(sign.)

 


Saksutredning for fylkestinget

 

Sammendrag

Jan Torset søker om fritak fra fylkeskommunale verv av helsemessige årsaker. Suppleringsvalg bør foretas.

 

 

Hjemmel:

Søknad om fritak fra politiske verv – kommunelovens § 15.

 

Trykt vedlegg:

Ingen.

 

Utrykte vedlegg:

Søknad datert 16.04.2009 fra Jan Torset om fritak fra fylkeskommunale verv.

 

 

Utredning:

 

Saksframstilling

 

Kommuneloven § 15 nr. 2 bestemmer:

Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.

 

I Overå/Bernts kommentarer til denne lovteksten sies det bl.a.:

Fritak er betinget av at vedkommende ”ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet”. Fritaksgrunn vil i første rekke være at søkerens arbeidsforhold, dårlig helse eller andre velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfyll de plikter vervet medfører. Avgjørelsen må nødvendigvis bli temmelig skjønnsmessig.

 

Loven gir således mulighet til å kunne frita ombud fra sine verv for et kortere tidsrom dersom ombudet ikke uten uforholdsmessig vanskelighet kan skjøtte sine plikter i vervet. Dersom søknad om fritak gjelder for et lengre tidsrom, skal det etter bestemmelsen fritas for resten av perioden. Uforholdsmessig vanskelighet er ikke nærmere definert. Vanskelig arbeidssituasjon og/eller dårlig helse kan således være gyldige fritaksgrunner.

 

 

Valgmåten

Om opprykk og nyvalg har Kommunelovens § 16 nr. 2 og 3 slike bestemmelser:

2.      Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget, formannskapet eller fylkesutvalget, trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg…

 

3.      Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, formannskap og fylkesutvalg trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Er organet valgt ved forholdsvalg, skal det suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn.

 

Varamedlemmer til fylkesting rykker således automatisk opp når faste medlemmer av dette trer endelig ut eller får varig forfall. For andre folkevalgte organer enn fylkestinget må det holdes suppleringsvalg når medlemmer/varamedlemmer trer endelig ut eller får varig forfall.

 

Dersom varamedlem velges som nytt medlem, må suppleringsvalg av nytt varamedlem holdes.

 

Dersom valget er foretatt som forholdsvalg, skal suppleringsvalg skje innenfor det uttredende medlems gruppe. Samme regel skal benyttes der valget har foregått som avtalevalg. Denne regelen gjelder i prinsippet for alle verv der fordelingen av vervene bygger på den avtalte politiske kabal i valgnemnda/gruppene.

 

I noen tilfeller kan det ved suppleringsvalg være behov for å foreta en rokkering av flere valgte medlemmer i flere utvalg for å få avtalt styrkeforhold og underliggende avtale partiene imellom til å gå opp. Tidligere har fylkestinget ved suppleringsvalg foretatt slik omfordeling. Jeg legger til grunn at det fortsatt er anledning til å foreta en slik omfordeling av verv i valgperiode.

 

Valgkompetanse

Kommuneloven bestemmer at fylkestinget selv foretar suppleringsvalg til faste utvalg som fylkestinget har opprettet i medhold av lovens § 10.

 

Andre bestemmelser

Kommuneloven bestemmer i § 16 nr. 2 (gjengitt ovenfor) samt §§ 37 og 38 at begge kjønn skal være representert med minst 40 prosent i alle fylkeskommunale nemnder.

 

For øvrig viser jeg til valgsaka ved konstituering av fylkestinget i 2007, sak nr. FT 07/72.

 

Funksjonstid

Funksjonstiden for suppleringsvalgene er vanligvis resten av fylkestingsperioden eller for den tiden det er søkt permisjon om.

 

Fakta og vurdering av søknaden

Jan Torset, Steinkjer, søker i brev datert 16. april 2009 om fritak fra alle fylkeskommunale verv for resten av valgperioden, av helsemessige årsaker. Legeattest er vedlagt søknaden.

 

Fylkestinget har ved tidligere anledninger innvilget fritak når ombud har søkt om dette pga. dårlig helse. Kommuneloven § 15 hjemler for øvrig fritak for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.

 

Jan Torset innehar følgende fylkeskommunale verv:

Medlem:

Varamedlem:

Fylkestinget - Frp-gruppa

Komité for samferdsel, næring og miljø

Jernbaneforum Midt-Norge

Kommunenes Sentralforbund, Fylkesmøtet

Trafikksikkerhetsutvalget i Nord-Trøndelag

Sparebank 1 Midt-Norge - forstanderskapet

 

Ad. medlem av fylkestinget og komite for samferdsel, næring og miljø (FT-sak nr 07/65)

Fylkestinget:
Ved varig uttreden av fylkestinget bestemmer kommuneloven § 16 nr 2 at dette suppleres automatisk ved opprykk i nummerorden fra den uttredende medlems gruppe. Dersom Jan Torset innvilges fritak for resten av valgperioden, rykker 1. varamedlem fra Frps varamedlemsliste til fylkestinget automatisk opp. Suppleringsvalg til dette vervet skal derfor ikke foretas. Nytt medlem av Frps fylkestingsgruppe blir da Frps første varamedlem til fylkestinget – Oddvar Bakke, Rørvik. De øvrige varamedlemmene rykker opp ett nummer.

 

Komite for samferdsel, næring og miljø:
Med unntak av fylkesordføreren, er alle fylkestingets medlemmer fordelt på komiteer. Når et medlem av fylkestinget ikke lenger er valgbar, vil nytt medlem av fylkestinget måtte ta vedkommendes plass i komiteen.
Oddvar Bakke vil således bli medlem av Komite for samferdsel, næring og miljø dersom fylkestinget ikke velger noen annen.

 

Ad. Jernbaneforum Midt-Norge  (FR-sak nr 07/196 og FR 07/214)

Jan Torset er medlem av Jernbaneforum Midt-Norge. Personlig varamedlem for Torset er Steinar Aspli.
Jernbaneforum Midt-Norge er et fagutvalg under Trøndelagsrådet.
Valget er foretatt av fylkesrådet.

 

Ad. Kommunenes Sentralforbund, Fylkesmøtet  (FT-sak nr 07/72)

Kommunenes Sentralforbund, Fylkesmøtet, består av 13 medlemmer, hvorav 2 fra Fremskrittspartiet – Endre Skjervø, Steinkjer, og Ole Berget, Leksvik – med 4 varamedlemmer i rekkefølge.
Jan Torset er varamedlem nr. 2. Øvrige varamedlemmer i rekkefølge er Marit Bratås, Levanger, Ola-Morten Teigen, Stjørdal, og Trine Vanebo, Steinkjer.

 

Valget ble foretatt som avtalevalg. Styrkeforholdet mellom partiene var således avtalt. Suppleringsvalg bør derfor foretas innenfor samme fylkestingsgruppe.

 

Ad. Trafikksikkerhetsutvalget i Nord-Trøndelag  (FT-sak nr 07/72)

Jan Torset er personlig varamedlem for Frode Skjervø, Steinkjer (Frp). Trafikksikkerhetsutvalget består av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer.

 

Valget ble foretatt som avtalevalg. Styrkeforholdet mellom partiene var således avtalt. Suppleringsvalg bør derfor foretas innenfor samme fylkestingsgruppe.

 

Ad. Sparebank1 Midt-Norge – forstanderskapet  (FT-sak nr 07/72)

Jan Torset er personlig varamedlem for Borgny Kjølstad Grande, Steinkjer (Sp), til Sparebank 1 Midt-Norge - forstanderskapet.

 

Valget ble foretatt som avtalevalg. Styrkeforholdet mellom partiene var således avtalt. Suppleringsvalg bør derfor foretas innenfor samme fylkestingsgruppe.

 

Konklusjon:

1.      Jan Torset fritas fra alle fylkeskommunale verv for resten av valgperioden.

2.      Oddvar Bakke, Rørvik, blir nytt medlem av Fremskrittspartiets fylkestingsgruppe.

3.      Oddvar Bakke, Rørvik, blir nytt medlem i Komite for samferdsel, næring og miljø.

4.      Fylkestinget velger nytt varamedlem til Kommunenes Sentralforbund, Fylkesmøtet.

5.      Fylkestinget velger nytt varamedlem til Trafikksikkerhetsutvalget i Nord-Trøndelag.

6.      Fylkestinget velger nytt varamedlem til Sparebank1 Midt-Norge - forstanderskapet.

------

7.      Fylkerådet foretar valg av nytt medlem til Jernbaneforum Midt-Norge.

 

Valgene gjelder for resten av valgperioden.