Nord-Trøndelag fylkeskommune

Fylkestinget

 

 

Sak nr 09/32

Framtidig samarbeid i Trøndelag

                                                                                                                                                           

Behandlet/ Behandles av

Sted

Møtedato

Sak nr.

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag

Fylkets Hus, Steinkjer

31.3.2009

09/78

Fylkestinget

Steinkjer Rådhus

29.4.2009

09/32

 

Saksbeh:

Arild Egge

Arkivsak:

09/00711

Arkivkode:

02

 

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak:

 

Fylkestinget slutter seg til de føringer som ligger i saksutredningen og ber om at fylkesrådet legger disse til grunn i den videre behandling.

 

----------

 


Fylkesrådets vurdering:

 

Fylkesrådet mener det er nødvendig og viktig at det politiske samarbeidet i Trøndelag fortsetter og at Trøndelagsrådet ivaretar dette samarbeidet på overordnet politisk nivå.  

 

Etter intern behandling i både fylkeskommunene og Trondheim kommune er det gjennomgående oppslutning om at Trøndelagsrådets oppgaver og rolle skal tydeliggjøres og konsentreres om Felles fylkesplan/Samhandlingsprogram og samordning av det politisk påvirkningsarbeidet.

 

Fylkesrådet ser det derfor som en naturlig konsekvens at Trøndelagsrådet ikke skal ha ansvaret for konkret oppfølging av strategiplaner/utviklingsplaner, men at dette legges til de ulike partnerskap. Slik det er gjort med bla. Marin Strategiplan og Reiselivsstrategien.

 

Når det gjelder sammensettingen av Trøndelagsrådet er fylkesrådet opptatt av å videreføre et bredt sammensatt Trøndelagsråd. Fylkesrådet mener at Steinkjer må bli fullverdig medlem i rådet.

 

Fylkesrådet anbefaler at det etableres et eget arbeidsutvalg bestående av fylkesordfører i Sør-Trøndelag, fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag og ordførerne i Trondheim og Steinkjer. Dette vil gi en økt mulighet for kontinuitet i samhandlingen, ikke minst i forhold til det operative arbeidet.

 

Med Felles fylkesplan og Samhandlingsprogrammet som hovedoppgaver for Trøndelagsrådet, mener fylkesrådet det er nødvendig med fortsatt nær kontakt mellom Trøndelagsrådet og

regional stat og kommunene. Ordningen med fylkesmennene og KS som konsultative medlemmer bør derfor videreføres.

 

Med en spissing av oppgavene og et operativt arbeidsutvalg er det naturlig at antall møter i Trøndelagsrådet blir færre. Antall møter må bestemmes ut fra behovet for å avklare overordnede problemstillinger, slik at ansvaret som Trøndelagsrådet har knytta til å utvikle og anbefale årlige Samhandlingsprogram for Trøndelag, ivaretas.

I forbindelse med opplegg for behandling av Felles fylkesplan må det vedtas en tilpasset møteplan.

 

Fylkesrådet ser svært positivt på at det arrangeres årlige ”Trøndelagsmøter” der begge fylkestingene, begge stortingsbenkene, alle ordførerne, formannskapet i Trondheim, og partnerskapet møtes. Dette vil gi økt mulighet for samordning av regionens interesser både i forhold til utviklingsstrategier og påvirkningsarbeid.

 

Fylkesrådet er enig i at det oljepolitiske arbeidet bør reorganiseres og at det vurderes om dette arbeidet framover også skal omfatte et oljepolitisk samarbeid som også inkluderer Møre&Romsdal og Nordland.

 

Når det gjelder det jernbanepolitiske arbeidet er fylkesrådet enig i at dette videreføres uten den tilknytning Jernbaneforum Midt-Norge i dag har til Trøndelagsrådet.

 

Fylkesrådet mener at en ordning med en egen frittstående sekretær, vil bidra til å ivareta større kontinuitet og økt fokus på oppgavene hos Trøndelagsrådet og arbeidsutvalget.

 

 

Steinkjer, 31. mars 2009

 

Susanne Bratli

fungerende fylkesrådsleder

(sign.)

 


 

Saksutredning for fylkesrådet

 

Sammendrag

 

Hjemmel/Referanse for saken:

Interpellasjon fra representanten Trude Holm i fylkestinget 18.02.2009

 

Utredning:

 

Innledning/bakgrunn

Fylkestinget drøftet i sitt møte 18.02.2009 samarbeid i Trøndelag. Foranledningen var en interpellasjon fra representanten Trude Holm.

 

I forbindelse med behandlingen fattet fylkestinget følgende vedtak:

 

1.         ”Det brede samarbeidet som allerede eksisterer mellom Trøndelagsfylkene må videreføres og utvikles.Fylkestinget i Nord-Trøndelag understreker betydning av at hvis vi skal lykkes med en balansert utvikling i Trøndelagsregionen, er det avgjørende at vi har et forum med bred politisk forankring hvor vi kan ha en åpen dialog om felles utviklingsretning, strategier og satsingsområder. Kriteriene for dette samarbeidet må være at det må gjøre en forskjell å samhandle, det må finnes ressurser å sette inn og det må være en sjanse for å lykkes med det vi samhandler om.

 

2.         Fylkestinget ber på denne bakgrunn fylkesrådet legge fram sak om det framtidige samarbeidet i Trøndelag i fylkestinget i april.”

 

Trøndelagsrådet hadde i sitt møte 23. februar også til behandling sak om samarbeidet i Trøndelag – det som konkret ble tatt opp her var ”Tøndelagsrådets sammensetning, ansvarsområde og rolle”. Administrasjonene (STFK, NTFK og Trondheim kommune) hadde ikke, med bakgrunn i tidligere vedtak, grunnlag for å legge fram en samlet konklusjon/anbefaling. I saken var imidlertid følgende oppsummering gitt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trøndelagsrådet fattet i forbindelse med behandlingen 23. februar følgende vedtak:

 

  1. ”Administrasjonenes utredning om framtidig organisering av samarbeidet i Trøndelag tas til orientering.

 

  1. På bakgrunn av debatten og vedtakene gjort i Nord-Trøndelag fylkesting og Trondheim formannskap, samt kommende behandling i Sør-Trøndelag fylkesting, gis ordføreren i Trondheim, fylkesordføreren i Sør-Trøndelag og fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag i oppgave å samordne den videre prosessen.

 

  1. Et grunnlag for videre beslutning legges fram innen 15. mars.”

 

I denne saken drøftes i all hovedsak problemstillinger knytta til det overordende politiske samarbeidet i Trøndelag (Trøndelagsrådet). I saken drøftes derfor ikke samarbeid på enkeltområder, dersom dette ikke berøres direkte av det som blir konklusjonen i saken om Trøndelagsrådets sammensetning, ansvarsområde og rolle.

 

Saksframstilling/problemstillinger

 

Trøndelagsrådet skal i sitt neste møte (17. april) behandle denne saken på nytt. Som det framgår av vedtaket fra 23. februar har den politiske ledelsen fått mandat fra Trøndelagsrådet å samordne den videre prosessen.

 

En ser i denne sammenheng for seg følgende behandlingsløp fram mot fylkesting/bystyre:

 

Trøndelagsrådet          17. april           Omforent forslag/anbefaling overfor fylkesting/bystyre

Fylkesting/bystyre       juni                   Omforent forslag/revidering av vedtekter

 

Den samordning som nå er gjort har resultert i et omforent forslag som nå legges fram for Trøndelagsrådet og anbefales overfor fylkesting/bystyre:

 

Oppsummering/anbefaling

 

 

 

 

      Trøndelagsrådet skal ikke ha ansvaret for konkret oppfølging av       strategiplaner/utviklingsplaner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---