Nord-Trøndelag fylkeskommune

Fylkestinget

 

 

Sak nr 09/30

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag - Årsmelding 2008

                                                                                                                                                           

Behandlet/ Behandles av

Sted

Møtedato

Sak nr.

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag

Fylkets Hus, Steinkjer

31.3.2009

09/73

Fylkestinget

Steinkjer Rådhus

29.4.2009

09/30

 

Saksbeh:

Ingrunn Amdahl

Arkivsak:

09/01364

Arkivkode:

015

 

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak:

 

Fylkestinget tar årsmelding for 2008 for Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag til orientering.

 

----------

 

 Fylkesrådets vurdering:

 

Rådet for likestilling av funksjonshemmede vil arbeide for at Nord-Trøndelag skal bli et foregangsfylke på flere områder.

 

Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta aktivt i samfunnslivet. Rådet for likestilling av funksjonshemmede vil arbeide for bedre tilgjengelighet gjennom universell utforming, ha økt brukermedvirkning før beslutninger fattes, ha et nært samarbeid med organisasjoner i arbeidslivet, kommuner, frivillige lag og organisasjoner og andre samfunnsaktører.

 

Dette er godt i samsvar med fylkesrådets politiske plattform.

 

Fylkesrådet er godt fornøyd med rådets engasjement i forhold til universell utforming.

 

 

Steinkjer, 31. mars 2009

Susanne Bratli

fungerende fylkesrådsleder

(sign.)

 

Johannes Sandstad

fylkesråd for miljø

(sign.)

 


Saksutredning for fylkesrådet

 

Hjemmel/Referanse for saken:

Reglement for Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag

 

Trykte vedlegg:

Årsmelding 2008 for Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag

 

 

Saksframstilling:

 

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjenglighetsloven, DTL) ble vedtatt 1. januar 2009. Loven vil ha stor betydning for rådets arbeid framover.

 

Rådet for likestilling av funksjonshemmede er et samarbeids- og rådgivende organ for fylkeskommunale, fylkesstatlige organer og kommunene i saker som angår funksjonshemmede.

 

Rådet legger stor vekt på sitt opplysnings- og påvirkningsarbeid som retter seg mot å forebygge og fjerne samfunnsskapte barrierer innen viktige samfunnsområder som, transport, bygg, uteområder, arbeid og informasjonsteknologi.

 

 

Konklusjon

Det anbefales at årsmeldingen tas til orientering.