Nord-Trøndelag fylkeskommune

Fylkestinget

 

 

Sak nr 09/28

Trafikksikkerhetsutvalget i Nord-Trøndelag - Årsmelding 2008

                                                                                                                                                           

Behandlet/ Behandles av

Sted

Møtedato

Sak nr.

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag

Fylkets Hus, Steinkjer

31.3.2009

09/71

Fylkestinget

Steinkjer Rådhus

29.4.2009

09/28

 

Saksbeh:

Ruth Lønnum Asperheim

Arkivsak:

08/00818

Arkivkode:

015.8

 

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak:

 

Fylkestinget tar årsmelding 2008 fra Trafikksikkerhetsutvalget i Nord-Trøndelag til orientering.

 

----------

 


 

Fylkesrådets vurdering:

 

Nullvisjonen er en visjon om et vegtransportsystem uten drepte og livsvarig skadde. Målet med trafikksikkerhetsarbeidet i fylket er å redusere de alvorligste trafikkulykkene.

 

Fylkesrådet er fornøyd med det arbeidet FTU gjør i denne sammenheng, bl.a. gjennom viktige prosjekt som ”Nullvisjonsstrekningen E6 Kvithammer – Mule”, ”1840” og ”Barn og ungdom i trafikken”.

 

 

Steinkjer, 31. mars 2009

 

 

Susanne Bratli

fungerende fylkesrådsleder

(sign.)

 

Tor Erik Jensen

fylkesråd for samferdsel

(sign.)

 

 


Saksutredning for fylkesrådet

 

Hjemmel/Referanse for saken:

Vegtrafikklovens § 40 a

 

 

Trykt vedlegg:

Årsmelding 2008 for Trafikksikkerhetsutvalget i Nord-Trøndelag (FTU)

 

 

Saksframstilling

 

Årsmelding 2008 for Trafikksikkerhetsutvalget i Nord-Trøndelag (FTU) ble godkjent i FTU’s møte 11.02.09.

 

Trafikksikkerhetsutvalget har arbeidet spesielt med 3 prosjekter:

 

*   Nullvisjonsstrekningen E6 Kvithammer – Mule

Statens vegvesen har hatt en ledende rolle.

 

*   1840 rettet mot målgruppen 15 – 20 år

Samarbeidsprosjekt med Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Fylkeskommunen har ivaretatt lederfunksjonen.

 

*   Barn og ungdom i trafikken

Trygg Trafikk leder arbeidet.

 

 

Av satsningsområder i 2008 nevnes spesielt individtilpasset føreropplæring, ”Aksjon skoleveg”, samt kontroll og overvåking (samarbeid mellom Politiet og Statens vegvesen). Det er gjennomført en fylkeskonferanse hvor målet var å styrke det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet.

 

 

Konklusjon

Det anbefales at årsmeldingen tas til orientering.

 

---