Nord-Trøndelag fylkeskommune

Fylkestinget

 

 

Sak nr 09/27

Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag - Årsrapport 2008

                                                                                                                            

Behandlet/ Behandles av

Sted

Møtedato

Sak nr.

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag

Fylkets Hus, Steinkjer

31.3.2009

09/68

Fylkestinget

Steinkjer Rådhus

29.4.2009

09/27

 

Saksbeh:

Kirsten Haugum

Arkivsak:

09/00223

Arkivkode:

014

 

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak:

 

Årsrapporten for Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag for 2008 tas til orientering.

 

---------

 


 

Fylkesrådets vurdering:

 

Landsdelsutvalget har fokus på områder som er av felles betydning for medlemsfylkene og spesielt viktige tema for nordområdene. Samarbeidet har vært viktig for politikkutforming på mange områder. I den siste tiden er det benyttet politiske styringsgrupper på flere områder, slik som i ”Hurtigruteutvalget”, ”LU-fisk 2008/2009” og ”Reiselivsutvalget”. 

 

For 2008 har det vært stor innsats omkring inntektssystemet for kommunesektoren. Gjennom det arbeidet som er gjort, har LU bidratt til større forståelse for de spesielle problemstillingene disse områdene har. Dette arbeidet vil videreføres framover.

 

Fylkesrådet vil for øvrig spesielt vise til arbeidet som er gjort knyttet til omstillingene i Forsvaret og Hurtigruten.

 

Innenfor enkelte saksområder har det vært økende samarbeid med Vestlandsrådet og Østlandssamarbeidet, først og fremst innen internasjonalt arbeid. Det har vært samarbeid mellom LU og Vestlandsrådet i forhold til kystskogbruk og Nasjonal Transportplan.

 

Arbeidet i LU har hatt stor betydning for Nord-Trøndelag, spesielt etter at fokus er lagt på rammebetingelser og regionalpolitikk, og slik samhandling vil bli enda viktigere framover.

 

 

Steinkjer, 31. mars 2009

 

Susanne Bratli

fungerende fylkesrådsleder

(sign.)

 


Saksutredning for fylkesrådet

 

 

Trykte vedlegg:

  1. Årsrapport 2008 for landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag.

 

 

Utredning:

 

Innledning/bakgrunn

 

Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag (LU) vedtok i møte den 04. mars 2009 utkast til årsrapport for 2008.

 

 

Saksframstilling/problemstillinger

 

LU har som overordnet formål å synliggjøre LU-områdets verdiskapingspotensiale, identifisere, samordne og løse oppgaver av felles interesse i nord. 

 

LU’s arbeid skal, i samarbeid med fylkeskommunene, bidra til:

·        At landsdelen blir en sterkere maktfaktor for å påvirke utviklinga nasjonalt og regionalt gjennom felles utviklingstiltak/politikkutforming i landsdelen.

·        At næringslivet sikres likeverdige rammebetingelser: Videreutvikling av de distriktspolitiske virkemidlene, herunder kompensasjon for avstandsulemper slik at landsdelens næringsliv får like konkurrransevilkår med resten av landet

·        At det internasjonale samarbeidet skaper synergieffekter: Videreutvikling av muligheten for at landsdelen kan få del i EUs regionalpolitiske tiltak slik som Interreg IIIB Nordlige Periferi.

·        Livskraftige lokalsamfunn: LU skal arbeide for en fortsatt bærekraftig vekst og verdiskaping i lokalsamfunnene, ved å tilrettelegge for høy innovasjonstakt slik at næringslivet i LU-området er internasjonalt konkurransedyktig også i framtiden.

 

Landsdelsutvalgets tre hovedarbeidsfelt er:

1.     Regionalpolitikk, offentlige rammebetingelser og infrastruktur

2.     Næringspolitikk, næringsprosesser og rammebetingelser

3.     Internasjonalt samarbeid

 

Det har i 2008 vært fokus på flere områder innenfor hovedarbeidsfeltene.

 

Landsdelsutvalget har i den siste perioden endret noe karakter, fra å ha stor fokus på bransjevise satsinger som hadde egne virkemidler til fordeling etter søknader, til å ha fokus på regionalpolitikk og rammebetingelser. De prosjektmidlene LU får tilført fra de 4 fylkeskommunene benyttes til tiltak som LU selv tar initiativ til, eller som er politisk prioriterte satsinger i regionen.

 

Dette innebærer at det settes fokus på problemstillinger som fylkeskommunene ikke ville hatt mulighet til å ta opp alene, men som er viktige for landsdelen samlet. Eksempler på slike satsinger er inntektssystemet for kommunesektoren, forsvars- og sikkerhetsspørsmål, hurtigruten m.v.

 

Til tross for usikkerhet omkring utfallet av forvaltningsreformen, har LU-samarbeidet fungert godt. Arbeidet med årsplanen for 2009 ble utsatt i 2008, men ble vedtatt i LU-møtet i februar. 

 

Et slikt samarbeid med fokus på regionalpolitikk vil være enda viktigere framover. Det er positiv erfaring med samhandling også med andre landsdelssamarbeid, slik som samarbeidet med Vestlandsrådet om kystskogbruk og Nasjonal Transportplan, og med Østlandssamarbeidet og Vestlandsrådet i internasjonalt arbeid.

 

LU-samarbeidet med sitt hovedfokus på regionalpolitikk og rammebetingelser har vært et viktig supplement til samarbeidet i Trøndelag.

  

 

Konklusjon

 

Samarbeidet i landsdelsutvalget har bidratt til å påvirke nasjonal politikk på flere områder, og har fungert som et godt supplement til samarbeidet i Trøndelag.

 

---