Nord-Trøndelag fylkeskommune

Fylkestinget

 

 

Sak nr 09/22

Fylkeskassens årsoppgjør - årsregnskap, årsberetning og årsmelding 2008

                                                                                                                                                           

Behandlet/ Behandles av

Sted

Møtedato

Sak nr.

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag

Fylkets Hus, Steinkjer

31.3.2009

09/62

Fylkestinget

Steinkjer Rådhus

29.4.2009

09/22

 

Saksbeh:

Trygve Bendikssen

Arkivsak:

08/08977

Arkivkode:

123

 

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak:

 

1.    Det framlagte årsregnskapet, årsberetningen og årsmeldingen fastsettes som årsoppgjør for fylkeskassen i Nord-Trøndelag for 2008, med et regnskapsmessig mindreforbruk i drift på kr. 24 644 074 og et investeringsregnskap avsluttet i regnskapsmessig balanse.

2.    Udisponert mindreforbruk på kr. 15 830 914 etter fradrag for mindreforbruk i sektorene på kr. 8 813 160, avsettes til disposisjonsfondet med følgende budsjettendring:

 

Kto. 1.5401.191000.88001 Avsetning disposisjonsfond

kr. 15 830 914

Kto. 1.9301.191000.88004 Bruk av overskudd 2008

- kr. 15 830 914

 

----------

 


Fylkesrådets vurdering:

 

Årsregnskapet for 2008 viser samlet sett et tilfredsstillende resultat i drift med et mindreforbruk (eller overskudd) på 24,6 mill. kroner og et investeringsregnskap i balanse. Regnskapet viser at fylkeskommunens finansielle status er solid, dog med behov for økt fokus på likviditet.

Overskuddet i drift skyldtes i hovedsak merinntekter innenfor rammetilskudd, skatt og inntektsutjevning samt konsesjonskraftinntekter. Det var også en netto merinntekt for eksterne finansieringsposter. Sektorene bidro til overskuddet med et mindreforbruk på 8,8 mill. kroner, som forutsettes gjenbevilget til bruk i 2009.

I henhold til fylkestingets sak 08/60 om ny utbyttemodell vedrørende NTE, er 2000 mill. kroner av et opprinnelig aksjeinnskudd på 3841 mill. kroner omgjort til ansvarlig lån.

Investering i fylkesvei var noe under revidert budsjett for 2008 og investering i skolebygg lå på 67 % av revidert plan for perioden 2006 – 2008. Investeringsaktiviteten var generelt betydelig høyere i 2008 i forhold til året før.

Etablert struktur i økonomistyringen videreføres med faste saker som budsjettvedtak, årsoppgjørssak og driftsrapport/budsjettrevisjon. Det gir forutsigbarhet både for politiske organer og virksomheter og viktig styringsmessig grunnlag for den samlede virksomheten i fylkeskommunen.

Med bakgrunn i dette og med henvisning til fylkestingets sak 07/75, innstilles det i denne saken på at fylkestinget disponerer avrundet 15,8 mill. kroner gjennom avsetning til sentralt disposisjonsfond. Dette er igjen av overskuddet på 24,6 mill. kroner, etter fradrag av gjenbevilgning til virksomhetene på til sammen 8,8 mill. kroner. Slik avsetning vil inngå i fylkestingets disponering gjennom budsjettert bruk av sentralt disposisjonsfond i den ordinære budsjettbehandlingen eller eventuelt i revisjon av budsjettet. 

Det legges opp til en revisjon av budsjettet for inneværende år i fylkestinget i juni 2009.

 

 

Steinkjer, 31. mars 2009

 

Susanne Bratli

fungerende fylkesrådsleder

(sign.)

 

Tor Erik Jensen

fylkesråd for samferdsel

(sign.)

 


Saksutredning for fylkesrådet

 

Sammendrag

 

Fylkeskommunen hadde en samlet forvaltning i drift og investering 2008, som var 10 % høyere enn i 2007. Av en samlet tilgang på midler i 2008 på 2071 mill. kroner, ble det brukt 84,3 % i drift, 9,9 % i investering og 5,4 % innenfor finansielle poster som renter, låneavdrag og nedskrivning av obligasjonsverdi. Udisponert var på 0,4 %

Driftsregnskapet hadde en samlet brutto inntekt på 1668 mill. kroner. Av dette utgjorde skatt, rammetilskudd og inntektsutjevning 70 %. Øvrige inntektsoverføringer som øremerkede tilskudd, momsrefusjon og sykepenger mv, må bl.a. ses mot regulering mot bundne fonds og hadde en begrenset effekt på sluttresultatet.

Sum brutto driftsutgifter var i 2008 på 1793 mill. kroner inklusive avskrivninger. Av dette gikk det til lønn og sosiale utgifter 46,3 %. Lønnsandelen i forhold til totale driftsutgifter var relativt på samme nivå som for året 2007. Tilsvarende var den 2 % lavere enn samme andel i 2006.

Lønn og sosiale utgifter var 3,8 % høyere enn tilsvarende i revidert budsjett for 2008. En må imidlertid se noe av dette mot interne utgiftsrefusjoner og mottatte sykepenger mv. Resultatet av årets lønnsforhandlinger var 1 % utover budsjettert ramme. Overskridelsen ble dekket inn av sektorene selv. 

Sektorene hadde en samlet netto innsparing i drift på 8,8 mill. kroner. Utdanning og regional utvikling hadde de største innsparingene. Innenfor utdanning var dette bl.a. ubenyttede midler som må ses over et skoleår. Helse og sosial (fylkestannlegen) og kultur hadde de største overskridelsene. 

Netto driftsresultat (resultat etter eksterne finansieringsposter) var relativt svakt, men bedre enn budsjettert. I dette var medregnet 17 mill. kroner i midlertidig nedskivning av obligasjons-innskuddene i Sparabank1. Det må understrekes i denne sammenhengen at nevnte innskudd gir betydelig høyere avkastning enn etter betingelsene i bankavtalen. 

Etter netto bruk av fonds inklusive tidligere års overskudd, ble sluttresultatet i drift i 2008 et overskudd på 24,6 mill. kroner.

Investering i anleggsmidler i 2008 var på 207,7 mill. kroner. Investering i fylkesveier lå 2,6 mill. kroner under revidert budsjett.

Status for utbygging av de videregående skolene, var pr. 31.12.2008 en framdrift på 67 % av revidert plan for perioden 2006 – 2008. I forhold til planen perioden 2006 – 2012, var framdriftsstatus 22 %. Det var noe investering i tannklinikker i 2008, som videreføres i 2009.

Ut fra balansen pr. 31.12.2008 er fylkeskommunen svært solid. En legger da til grunn balansens eierkapital i forhold til den totale balansen (sum gjeld og egenkapital). Forholdstallet er egenkapitalandelen, og var 63 % ut 2008. Tilsvarende ut 2007 var 65 %.

For løpende drift er det nivået på arbeidskapitalen som har størst fokus. Dette er nivået for omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Fra 2007 til 2008 var det en nedgang i arbeids-kapitalen på 47 mill. kroner. Likviditetsgraden som er omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld, var nærmere 2 ut 2008. Ut fra korrigert balanse var likviditetsgraden på 1,2-1,3. Dette illustrerer at likviditeten i perioder vil være under noe press, og vil bli fulgt opp løpende.

I desember 2008 ble det åpnet en kreditt på 300 mill. kroner, som det var åpning for i bankavtalen. Det var ikke trekk på denne kreditten pr. 31.12.2008.

 


Hjemmel/Referanse for saken

Kommuneloven § 20 pkt. 2 og § 48.

 

Trykte vedlegg:

1.      Årsregnskap 2008 – fylkeskassen

  1. Årsberetning og årsmelding for 2008

3.      Årsmelding 2008 fra følgende virksomheter/avdelinger

    1. Videregående opplæring
    2. Regional utviklingsavdeling
    3. Tannhelsetjenesten

d.      Kultur

  1. Revisjonsberetning fra KomRev Trøndelag IKS av 17.3.2009
  2. Notat (08/02773-35); Varsel om budsjettendringer på bakgrunn av regnskapsresultatet for 2008 – revidert budsjett i fylkestinget i juni 2009.
  3. Kontrollutvalgets uttalelse til fylkeskassens årsregnskap for 2008

 

Utrykte vedlegg

·                                 Årsmeldinger fra virksomhetene

·                                 Årsregnskap 2007 - fylkeskassen

·                                 Fylkestingets sak nr 08/16, Årsregnskap og årsmelding 2007.   

 

Utredning

Sluttresultatet i drift i 2008 kan forklares som følger (nettobetraktning):

 

Sentrale inntekter og utgifter inklusive finansposter og netto avvik for fondsbevegelser, ga et mindreforbruk i forhold til budsjett for 2008 på 14,8 mill. kroner. Sektorenes innsparing var 8,8 mill. kroner. Tilsvarende i 2007 var et mindreforbruk i sektorene på 48,6 mill. kroner, som også var hovedårsaken til sluttresultatet i 2007.

Pensjonsoppgjøret sett fylkeskommunen under ett, var et mindreforbruk på 3,4 mill. kroner i forhold til budsjett.

Under renteutgifter, lånekost, verdiregulering obligasjoner, var nedskrivningen av obligasjons-innskuddene i Sparebank1 med 17 mill. kroner medregnet.  Dette var en regelbundet verdijustering med bakgrunn i ligningsverdi av gjeldende omløpsmidler. Inntil avtalefestet innfrielse til 100 % av pålydende, vil det skje en opp- og nedregulering av innskuddet i takt med utviklingen i ligningsverdien. Forholdet er et bokføringsmessig grep og er ikke uttrykk for reelt tap.


I forhold til drift, er det etter avleggelse av regnskapet foretatt noen justeringer i bruk av tjenestegrupper (nye KOSTRA-funksjoner i løpet av året), for direkte korrigering i innrapporteringen til SSB. Dette får virkning for (retter opp) de foreløpige KOSTRA-tallene pr. 15.3.3009.

Fylkeskommunens investeringer i anleggsmidler i 2008 var i alt på 207,7 mill. kroner. Veiinvesteringer var herav på 60,2 mill. kroner, som var 2,6 mill. kroner under budsjett. Dette var eksklusive forskuttering av riksvei 769 Lænn-Sørenget med 3,8 mill. kroner. Det siste var 10 mill. kroner under vedtatt ramme for slik forskuttering (fylkestingets sak 07/78 og 08/67). Samlet mindreforbruk i 2008 innenfor veiinvesteringer var derfor (10 + 2,6) 12,6 mill. kroner.

Investering i skolebygg og anlegg i 2008 var på i alt 129,8 mill. kroner. Skoleutbygging gjennomføres i henhold til plan for perioden 2006-2008 og var 67 % gjennomført i henhold til denne pr. 31.12.2008.

Øvrige investeringer i anleggsmidler var på 13,9 mill. kroner. Det siste gjaldt tannklinikker, administrative prosjekt og utstyr for øvrig i virksomhetene.

I investeringsregnskapet var det for øvrig noe investering i utlån og aksjekjøp.

Eiendeler og gjeld er ført i balansen i henhold til gjeldende regler og standarder. Balansen pr. 31.12.2008 viser en god soliditet (egenkapitalandel) og en middels god likviditet (forholdet omløpsmidler og kortsiktig gjeld). Nedskrivning av obligasjonene i Sparebank1 påvirker dette forholdet.

Aksjeinnskuddet i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS (NTE Holding AS) er korrigert i 2008 i henhold til fylkestingets sak 08/60. I dette ligger at 2000 mill. kroner av et aksjeinn-skuddet på 3841 mill. kroner, er overført til ansvarlig lånekapital.

Vedrørende aksjenoten i regnskapet (note 5), er en i ettertid kjent med at mindre aksjeposter som hadde sammenheng med omdanningen av NTE FKF til NTE Holding AS, ikke skulle vært med. Dette er poster som ikke har betydning for det samlede note- og balansebildet. Forholdet rettes i 2009.

Samlet lånegjeld var pr. 31.12.2008 på 782,6 mill. kroner. Dette var en netto økning fra 2007 på 81,2 mill. kroner.

Balansebildet inklusive låne- og finansområdet generelt, er nærmere beskrevet i årsberetningen. Det vises til denne og til årsregnskapet for 2008.

Som dokument i denne saken følger bl.a. et fellestrykk av årsberetningen og årsmeldingen for 2008. Årsberetningen er pliktdelen og er utarbeidet i henhold til lov og forskrift. Den gir utdypende økonomiinformasjon, herunder om fylkeskommunens finansforvaltning. I tillegg omtales likestilling og tiltak innenfor samme.

 

Årsmeldingen er en omtale av aktiviteten i fylkeskommunen i 2008 og gir et bilde av virksomhetene på bred basis.

 

Det vises til vedlegg, herunder til årsmeldingen fra enkeltsektorer.

 

---