Nord-Trøndelag fylkeskommune

Fylkestinget

 

 

Sak nr 09/17

Årsmelding for Folkehelsekomiteen i Nord-Trøndelag 2008

                                                                                                                                                           

Behandlet/ Behandles av

Sted

Møtedato

Sak nr.

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag

Fylkets Hus, Steinkjer

31.3.2009

09/69

Fylkestinget

Steinkjer Rådhus

29.4.2009

09/17

 

Saksbeh:

Kyrre Kvistad

Arkivsak:

09/00669

Arkivkode:

400

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak:

 

Fylkestinget tar Folkehelsekomiteens årsmelding for 2008 til orientering.

 

----------

 


 

Fylkesrådets vurdering:

 

Folkehelsekomiteens årsmelding for 2008 viser at det foregår et omfattende arbeid innenfor folkehelseområdet i Nord-Trøndelag. Folkehelsearbeid er en type arbeid som krever forutsigbarhet og langsiktighet. Fylkesrådet har et ansvar for å legge til rette for dette gjennom å bidra med ressurser til nødvendige strukturer og tiltak.

Godt helsefremmende og forebyggende arbeid er i seg selv ikke en sak som tiltrekker seg stor oppmerksomhet. Det vil derfor være et felt som lett taper i kampen om ressurser når det skal prioriteres mellom behandling og forebygging. Det er viktig å forstå hva folkehelsearbeid er, og erkjenne at slikt arbeid må sees i et langsiktig perspektiv hvis en skal oppnå målbar effekt.

Sett i en slik sammenheng er det pågående prosjektet om tilbakeføring av HUNT 3-data til kommunene et spennende og svært viktig prosjekt. Vi har solide befolkningsdata på helse og levekår, og ferske HUNT 3-data skal presenteres for kommunene. Datagrunnlaget fra HUNT 3 vil forhåpentligvis bli en viktig del av beslutningsgrunnlaget for lokale politikere og administratorer i årene fremover.

 

 

Steinkjer, 31. mars 2009

 

Susanne Bratli

fungerende fylkesrådsleder
(sign.)

Johannes Sandstad
fylkesråd for miljø
(sign.)

 

 


Saksutredning for fylkesrådet

 

Sammendrag

Fylkeskommunen er tillagt en koordinator- og pådriverrolle innen det regionale folkehelsearbeidet, et arbeid som ledes av Folkehelsekomiteen i Nord-Trøndelag.

Folkehelsekomiteen administrerer tilskuddsmidler til nyskapende arbeid innenfor helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid, og det ble i 2008 bevilget til sammen kr. 270.000,- til slike prosjekter.

Fylkeskommunen fikk i 2008 kr. 1.500.000,- i statlige stimuleringsmidler til lokalt folkehelsearbeid. Midlene ble brukt til rusforebyggingsprosjektet PREMIS, til videreføring av innsatsområdet fysisk aktivitet i kommunene, og til arbeidet med etablering av folkehelsekommuner og folkehelsekoordinatorstillinger i kommunene.

Folkehelsekomiteen har i 2008 hatt ansvar for fem prosjekter: I) Kunnskapsbasert folkehelsearbeid – tilbakeføring av HUNT 3-data til kommunene, II) Sunt & Godt, III) FOLK2, IV) Spreke og trygge eldre og V) PREMIS. I tillegg har fysisk aktivitet fra og med 2008 vært fast innsatsområde.

Arbeidet med etablering av folkehelsekommuner og folkehelsekoordinatorstillinger i kommunene har pågått i hele 2008. Dette er et komplisert, omfattende og tidkrevende arbeid som vil pågå for fullt også i 2009.

 

Hjemmel/Referanse for saken:
Folkehelseplan for Nord-Trøndelag 2005-2008 – Om styrking, utvikling og organisering av folkehelsearbeidet

 

Trykt vedlegg:
Folkehelsekomiteen i Nord-Trøndelag – Årsmelding 2008

 

Utrykte vedlegg:
Fylkestingssak 08/4: Organisering av folkehelsearbeidet i Nord-Trøndelag

 

Utredning:

 

Innledning/bakgrunn

Fylkeskommunen er tillagt en koordinator- og pådriverrolle innen det regionale folkehelsearbeidet. Dette arbeidet ledes av Folkehelsekomiteen i Nord-Trøndelag, der leder og to medlemmer er utnevnt av fylkestinget.

Folkehelsekomiteen arbeider for at kommunene skal utvikle nødvendige støttestrukturer for å delta i og legge til rette for et godt folkehelsearbeid. Komiteen ønsker dessuten å bidra til økt bevissthet om betydningen av god folkehelse og legger vekt på at langsiktig satsing er nødvendig for å oppnå resultater.

Vedlagte årsmelding ble behandlet og godkjent av Folkehelsekomiteen i møte 20.2.2009.

 

Saksframstilling

Folkehelsekomiteen har også i 2008 administrert tilskuddsmidler til nyskapende arbeid innenfor helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid. Ved utlysingen av midlene mottok komiteen søknader på til sammen kr. 719.200,-. Det var sju søknader/prosjekter som oppfylte kriteriene for tildeling, og til sammen ble det bevilget kr. 270.000,-.

Fylkeskommunen ble i 2008 tildelt kr. 1.500.000,- i statlige stimuleringsmidler til lokalt folkehelsearbeid. Disse midlene ble brukt til rusforebyggingsprosjektet PREMIS, til videreføring av innsatsområdet fysisk aktivitet (FYSAK-modellen) i kommunene, og til arbeidet med etablering av folkehelsekommuner og folkehelsekoordinatorstillinger i kommunene.

Når det gjelder arbeidet med etablering av folkehelsekommuner og folkehelsekoordinatorstillinger i kommunene, så har det pågått i hele 2008. Dette er et komplisert, omfattende og tidkrevende arbeid. På vegne av det regionale partnerskapet, inviterte fylkeskommunen høsten 2008 samtlige kommuner og regionråd i fylket til dialog og forhandlinger om en felles satsing på regionalt og lokalt folkehelsearbeid. Sentrale punkter i denne dialogen med kommunene har vært:

-          inngåelse av partnerskapsavtaler om folkehelsearbeid

-          økonomisk stimulering av opprettelse av folkehelsekoordinatorstillinger

-          årlig økonomisk aktivitetsstøtte til folkehelsetiltak

-          å få tilbakeført bearbeidet og tilrettelagt HUNT 3-data som grunnlag for lokalt folkehelsearbeid

-          oppfølging av diabetesprosjektet DE-plan gjennom opplæring av lokale livsstilskontakter

Ved utgangen av året var det gitt tilsagn til to kommuner og til to regionråd om støtte til etablering av folkehelsekoordinatorstillinger.

Folkehelsekomiteen har i 2008 hatt ansvar for fem prosjekter:

I) Kunnskapsbasert folkehelsearbeid – tilbakeføring av HUNT 3-data til kommunene
Er et samarbeidsprosjekt mellom Folkehelsekomiteen og HUNT forskningssenter NTNU. Prosjektet dreier seg om hvordan vi i Nord-Trøndelag kan benytte ferske befolkningsdata som grunnlag for planlegging og gjennomføring av regionalt og lokalt folkehelsearbeid. Prosjektperiode: 2008 – 2010.

II) Sunt & Godt
Har som visjon å heve befolkningens bevissthet rundt kosthold. Prosjektperiode: 2007 – 2009.

III) FOLK2
Det femårig regionale kultur- og helseprosjektet er en satsing hvor kulturelle virkemidler benyttes i folkehelsearbeidet. Hovedmålet er å bidra til å utjamne sosiale ulikheter i helse og i kulturdeltakelse. Prosjektperiode: 2004 – 2009.

IV) Spreke og trygge eldre
Er et samarbeid mellom Eldrerådet i Nord-Trøndelag og Midtre Namdal Region og skal bidra til å sikre eldres deltakelse i samfunnet. Prosjektperiode: 2007 – 2009.

V) PREMIS
Prosjektet om rusforebyggende samhandling i Nord-Trøndelag har hatt som visjon at Nord-Trøndelag skal være et fylke fritt for drikkepress, ungdomsfyll og narkotika. Prosjektperiode: 2005 – 2008. PREMIS ble avsluttet som prosjekt ved årsskiftet, men rusforebygging videreføres som fast innsatsområde fra 2009.

I tillegg ble fysisk aktivitet fra og med 2008 et fast innsatsområde innen folkehelsearbeid. Utfasing av prosjekter over i faste innsatsområder er i tråd med føringer vedtatt i fylkestingssak nr. 08/4 om organisering av folkehelsearbeidet i Nord-Trøndelag.

For mer utførlig rapportering om de forannevnte prosjekter og innsatsområder vises det til årsmeldingen.

Folkehelseplan for Nord-Trøndelag 2005-2008 er Folkehelsekomiteens viktigste styringsredskap, og skulle etter vanlig prosedyre ha vært rullert i 2008. Imidlertid vedtok Folkehelsekomiteen (sak nr. 08/10) at virketiden for planen forlenges ut 2009 i påvente av å få gode helsedata fra HUNT 3-undersøkelsen som grunnlag for rulleringen. Arbeidet med ny folkehelseplan vil være en del av det forannevnte prosjektet om Kunnskapsbasert folkehelsearbeid – tilbakeføring av HUNT 3-data til kommunene.

 

Konklusjon

Det anbefales at Folkehelsekomiteens årsmelding for 2008 tas til orientering.

 

---