Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 18. august 2009 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

09/137

Vitensenteret i Steinkjer - søknad om støtte til etablering og drift

Vedtak

09/138

Partnerskapsavtale for byutvikling i Levanger sentrum. Søknad om tilskudd til prosjekt Miljøgate i Håkon Den Godes gate - strekningen Brugate-Grønnsgate

Vedtak

09/139

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen - høring

Vedtak

09/140

Verdiskapingsprogrammet innenfor Kulturminneområdet v/ Pilotprosjekt Pilegrimsleden. Søknad om tilskudd vedr. utvidelse av prosjektperiode til utgang av 2010

Vedtak