Fylkesrådet
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 12. mai  2009 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

09/91

Forretningssak Uttalelse til Statens Vegvesen

  Unntatt off., jf. off. lovens § 23, annet ledd

 

09/92

Årsberetning 2008 for Trygg Trafikk i Nord-Trøndelag

Vedtak

09/93

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrolutvalgets reglement pkt 7)

Vedtak

 

Følgende saker lagt fram i møtet:

 

09/94

Lierne nasjonalparksenter IKS - Oppnevning av representanter til representantskapet

Vedtak

09/95

Aksjonæravtale mellom eierne av Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS

Vedtak