Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

Sak nr. 09/123

Etablering av luftfartsforum for Trondheim lufthavn, Værnes

                                                                                                                                                           

Behandlet/ Behandles av

Sted

Møtedato

Sak nr.

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag

Vanvikan

16.06.2009

09/123

 

Saksbeh:

Joar Nordtug

Arkivsak:

07/00341

Arkivkode:

861

 

 

Fylkesrådens innstilling til vedtak:

 

  1. Fylkesrådet gir sin tilslutning til etablering av Luftfartsforum Trondheim Lufthavn Værnes.

 

  1. Følgende oppnevnes som representant i forumet fra Nord-Trøndelag:

 

·         Fylkesråd for samferdsel Tor Erik Jensen, med fylkesråd for regional utvikling Susanne Bratli som personlig vararepr.

 


 

Fylkesrådens vurdering:

 

Trondheim lufthavn, Værnes ivaretar en sentral og viktig funksjon for å oppnå regional utvikling i Midt-Norge. Trafikkveksten de senere år har medført kapasitetsproblemer i perioder, og det er arbeidet systematisk over lang tid med å utvikle infrastrukturen og tjenestene på lufthavna Masterplanen for Trondheim lufthavn, Værnes er et godt grunnlag for å oppnå nødvendig videreutvikling av lufthavna.

 

Opprettelsen av et luftfartsforum er i tråd med gjeldende planer, og et velfungerende luftfartstilbud er påpekt som viktig for utviklingen av næringsliv i Trøndelag. Både for reiselivsnæringen og næringsliv for øvrig er tilrettelegging for økt trafikk til og fra regionen svært viktig. Opprettelsen av luftfartsforumet kan bidra til å koordinere arbeidet med videre utvikling ved Trondheim lufthavn, Værnes.

Det kan synes som om forumet planlegges noe for bredt sammensatt, spesielt innenfor reiselivsnæringen.

 

 

 

Steinkjer, 8. juni 2009

 

Tor Erik Jensen

fylkesråd for samferdsel
(sign.)


Saksutredning for fylkesrådet

 

Sammendrag

Trøndelagsrådet tilrår i sitt vedtak av 19. des 2008 (sak 41/08) etablering av et luftfartsforum for Trondheim Lufthavn Værnes som drives etter modell av Jernbaneforum Midt-Norge.

 

Trondheim Lufthavn skal være et instrument for at vår region skal fremstå som et godt etablerings- og utviklingssted for næringslivet og et attraktivt bosted og reisemål. Luftfartsforumet skal arbeide for en helhetlig utvikling av Trondheim Lufthavn Værnes, herunder også tilbringertjenester. Dette skal skje ved å sikre lufthavnen gode rammevilkår og legge grunnlaget for at regionen får et best mulig rutetilbud, da spesielt til/fra utlandet.

 

Et luftfartsforum for Trondheim Lufthavn Værnes skal drives etter modell av Jernbaneforum Midt-Norge. Dette forutsetter et forum med representasjon fra næringsliv, regionale og kommunale myndigheter. Utgifter i forbindelse med møter i Luftfartsforumet dekkes av den enkelte deltager. Eventuelle kostnader knyttet til prosjekter, innleie av bistand til analysearbeid etc. avtales nærmere i forumet og dekkes prosjektvis.

 

Det er viktig at regionens politikere er kjent med de utfordringer og aktuelle saker som påvirker aktiviteten ved Trondheim Lufthavn Værnes. Luftfartsforumet skal bidra til bedre forankring av luftfartssaker hos politikere og andre viktige beslutningstakere i regionen.

 

 

Hjemmel/Referanse for saken:

 - Sak nr. 41.2008 i Trøndelagsrådet

 

Utrykte vedlegg:

- saksprotokoll TR-sak nr. 41.2008

 

 

 

Innledning/bakgrunn

Trøndelagsrådet tilrår i sitt vedtak av 19. des 2008 (sak 41/08) etablering av et luftfartsforum for Trondheim Lufthavn Værnes som drives etter modell av Jernbaneforum Midt-Norge.

 

 

Saksframstilling/problemstillinger

Trondheim Lufthavn skal være et instrument for at vår region skal fremstå som et godt etablerings- og utviklingssted for næringslivet og et attraktivt bosted og reisemål. Luftfartsforumet skal arbeide for en helhetlig utvikling av Trondheim Lufthavn Værnes, herunder også tilbringertjenester. Dette skal skje ved å sikre lufthavnen gode rammevilkår og legge grunnlaget for at regionen får et best mulig rutetilbud, da spesielt til/fra utlandet.

 

 Forumet skal:

·       Holde seg orientert om Avinor’s rammebetingelser og arbeide for å sikre at planlagte investeringstiltak får nødvendig prioritet

·       Være premissleverandør overfor kommunale og regionale myndigheter i arbeidet med en helhetlig utvikling av Trondheim Lufthavn Værnes

·       Tilegne seg kunnskap om prosessen rundt etablering av nye flyruter.

·       Samle kunnskap om relevante markedsundersøkelser

·       Søke å identifisere hva næringslivet trenger av nye utenlandsforbindelser/styrking av etablerte forbindelser. For god tilrettelegging må dette også innebære god infrastruktur som for eksempel effektiv tilbringertjeneste, parkering og bagasjehåndtering.

·       Innhente relevante kunde- og markedsdata for utenlandsforbindelser

·       Sette i gang relevante tiltak for å få på plass ønskede internasjonale flyruter, samt videreutvikle eksisterende.

·       Aktivt å påvirke flyselskapene, for gjennom dette å avklare forventninger og muligheter. 

·       Se eventuelle mulige utviklingsprosjekt og/ eller samarbeidsmuligheter mellom flyselskapene og andre relevante aktører i regionen, eks. hurtigruten og reiselivsselskap og sette de riktige personene i kontakt med hverandre.

·       Avholde 2 seminarer i prosjektperioden for flyselskaper, regionens næringsliv og offentlige myndigheter med fokus på lufthavnens rammebetingelser og trafikkutvikling

·       Resultatet av forumets arbeid skal gis i egen årsrapport der viktige målekriterier bl a bør være utviklingen i antall utenlandsforbindelser på rutenivå, antall avganger/ankomster og antall passasjerer. Registrerte utfordringer og muligheter for lufthavnen, som har vært og vil være av betydning skal også beskrives i rapporten.  

·       Forumet skal rapportere årlig til Trøndelagsrådet

·       Arbeidet i forumet forutsetter nødvendig tilgang til administrative og økonomiske ressurser

 

Et luftfartsforum for Trondheim Lufthavn Værnes skal drives etter modell av Jernbaneforum Midt-Norge. Dette forutsetter et forum med representasjon fra næringsliv, regionale og kommunale myndigheter. Det foreslås følgende representasjon i luftfartsforumet:

¨        Trondheim kommune

¨        Nord-Trøndelag fylkeskommune

¨        Sør-Trøndelag fylkeskommune

¨        Stjørdal kommune

¨        NHO Trøndelag

¨        Næringsforeningen i Trondheim/ Midtnorsk handelskammer

¨        Stjørdal Næringsforum

¨        Visit Trondheim AS

¨        Trøndelag Reiseliv AS

¨        Avinor Trondheim Lufthavn Værnes

¨        Innovasjon Norge

¨        Access Mid-Norway

 

Kommunene og fylkeskommunene representeres formelt med én politiker hver. I tillegg kan representanter fra administrasjonen delta på møtene. Næringslivet skal være representert og enkeltbedrifter/andre relevante organisasjoner kan trekkes med fra sak til sak.

 

Luftfartsforumet er selvkonstituerende. Forumet møtes én gang i halvåret.

 

Forumet har et arbeidsutvalg bestående av representanter fra Trondheim/Stjørdal kommune og Nord-Trøndelag/Sør-Trøndelag fylkeskommune, Avinor, NHO og Access Mid-Norway. Arbeidsutvalget møtes 2-3 ganger i halvåret for gjensidig orientering av relevante saker for drift og utvikling av lufthavna. I saker med behov for umiddelbar reaksjon har arbeidsutvalget ansvar for å mobilisere resten av forumet.

 

Utgifter i forbindelse med møter i Luftfartsforumet dekkes av den enkelte deltager. Eventuelle kostnader knyttet til prosjekter, innleie av bistand til analysearbeid etc. avtales nærmere i forumet og dekkes prosjektvis. Dersom Luftfartsforum for Trondheim Lufthavn Værnes skal kunne utføre de planlagte oppgaver i tråd med forventningene må tilhørende budsjett fremlegges og nødvendige ressurser og midler stilles til rådighet blant samarbeidspartnerne.

 

 


Konsekvenser

Opprettelsen av et luftfartsforum er i tråd med gjeldende felles fylkesplan, og i høringsutkastet til felles fylkesplan 2009-2012 er et velfungerende luftfartstilbud påpekt som viktig for utviklingen av næringslivet i Trøndelag. For reiselivsnæringen er tilrettelegging for økt trafikk til regionen svært viktig. Flyselskapene forventer en samlet markedsinnsats fra regionene for at de skal etablere flyruter. For reiselivet er det viktig med alliansebygging for en tydeliggjøring av Trøndelags kvaliteter gjennom profileringen, og et tett og forpliktende samarbeid mellom transportører, produkteiere og offentlige aktører.

 

I Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 er en videreføring og forsterkning av de arbeider som er igangsatt i samarbeid mellom Avinor, flyselskap og trøndersk reiselivsnæring med sikte på økt inn-trafikk omtalt som sentralt i videre arbeid. I samme strategidokument er også følgende delmål uttrykt: ”Trøndelag skal bli et viktig reisemål for turister som benytter direkte utenlandske flyruter, og Trondheim lufthavn Værnes skal ha en vekst i antall direkteruter på linje med de andre store flyplassene i Norge”. Behovet for ruteutvikling er derfor i samsvar med mål og strategier i flere overordnede plandokumenter.

 

Det er viktig at regionens politikere er kjent med de utfordringer og aktuelle saker som påvirker aktiviteten ved Trondheim Lufthavn Værnes. Luftfartsforumet skal bidra til bedre forankring av luftfartssaker hos politikere og andre viktige beslutningstakere i regionen.

 

 

Konklusjon

Det tilrås at det gis tilslutning til etablering av Luftfartsforum Trondheim Lufthavn Værnes

 

---