Fylkestinget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 10., 11. og 12. juni 2008.  Møtestart første dag kl 09.00

Møtested: Meråker videregående skole, Meråker

Møter i fylkestingets komiteer:    03.06 og 10.06.2008

 

MØTEPROTOKOLL

 

PROGRAM

Fordeling av saker på fylkestingets saksforberedende komiteer

Fylkesrådslederens tale til fylkestinget

 

SAKLISTE:

Saksnr:

 Saksframlegg:

 

08/37

Driftsrapport 1/2008 pr. 30.4.2008 til fylkestinget, budsjettjusteringer

Komitèinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

08/38

Økonomistrategi 2009 – 2012

Komitèinnstilling

Sakssprotokoll/
Vedtak

08/39

Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekt 2008-2011

Saksprotokoll
Vedtak

08/40

Plan for selskapskontroll 2008-2011

Saksprotokoll
Vedtak

08/41

Endring av selskapsavtale - KomRev Trøndelag IKS

Komitèinnstilling

Saksprotokoll
Vedtak

08/42

Kvalitetsmelding for videregående opplæring i Nord-Trøndelag 2008

Komiteinnstilling

Saksprotokoll
Vedtak

08/43

Forslag til riksvegbudsjett 2009 - Fylkeskommunal behandling

Komitèinnstilling

Saksprotokoll
Vedtak

08/44

Fylkesveginvesteringer i 2009 - endringer av fylkesvegbudsjettet

Komitèinnstilling

Saksprotokoll
Vedtak

08/45

Reiselivsstrategi for Trøndelag

Komitèinnstilling

Saksprotokoll
Vedtak

08/46

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Helsetilsynet i Nord-Trøndelag - Sosial, helse- og barnevernmelding 2007

Komiteinnstilling

Saksprotokoll
Vedtak

08/47

Trafikksikkerhetsutvalget i Nord-Trøndelag - Årsmelding 2007

Komitèinnstilling

Saksprotokoll
Vedtak

08/48

Årsrapport fra elev- og lærlingombudet. Skoleåret 2007/2008

Komiteinnstilling,

Saksprotokoll
Vedtak

08/49

Partnerskapsavtale mellom MOT og Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Komiteinnstilling

Saksprotokoll
Vedtak

08/50

Åremål som tilsettingsform for administrasjonssjef

Komitèinnstilling

Saksprotokoll
Vedtak

08/51

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 6)

Komitèinnstilling

Saksprotokoll
Vedtak

08/52

Justering av diverse politiske reglementer

Komitèinnstilling

Saksprotokoll
Vedtak

08/53

Forvaltningsreformen - Invitasjon til forsøk fra Sør-Trøndelag fylkeskommune

Komitèinnstilling

Saksprotokoll
Vedtak

08/54

Sak fremmet 10.06.08 under henvisning til § 25 i fylkestingets reglement:
Ny landslinje i skiskytingi Meråker

Komitèinnstilling

Saksprotokoll
Vedtak

 

Int. nr:

Interpellasjoner:

 

08/8

Nina Bakken Bye (H):  Økende mangel på lærere

Saksprotokoll
Svar

08/9

Ole Berget (Frp):  Skriftlig eksamen før russefeiringen

Saksprotokoll
Svar/Forslag

08/10

Trude Holm (Sp):  Vi trenger flere rusinstitusjoner i Nord-Trøndelag

Saksprotokoll
Svar/Forslag

08/11

Ole Berget (Frp):  Nord-Trøndelag tilgjengelig for alle

Saksprotokoll
Svar/Forslag

08/12

Steinar Aspli (Sp):  Økt tilrettelegging for sjøtransport

Saksprotokoll
Svar/Vedtak

08/13

Britt Tønne Haugan (KrF):  Spillemidler og Trønderhallen

Saksprotokoll
Svar/Forslag