Fylkestinget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 22., 23. og 24. april 2008.  Møtestart første dag kl 09.00

Møtested: Steinkjer Rådhus, Steinkjer

Møter i fylkestingets komiteer:    15.04 og 22.04.2007

 

MØTEPROTOKOLL

 

PROGRAM  -  Bedriftsforsamling i NTE Holding AS 23.04.08

Fordeling av saker på fylkestingets saksforberedende komiteer  (Oppdatert 17.04.08)

 

SAKLISTE:

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll

08/15

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF - Årsberetning og regnskap 2007

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

08/16

Fylkeskassens årsoppgjør - Årsregnskap og årsmelding 2007

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

08/17

Melding om kystskogbruket

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

08/18

Arbeidet med Regional klima- og energiplan for Nord-Trøndelag. - Statusrapport april -08

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

08/19

Regionalt Utviklingsprogram for Nord-Trøndelag. Rapport 2007

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

08/20

Felles fylkesplan. Høringsutkast

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

08/21

Forvaltningsreformen - oppgaver og geografisk inndeling

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

08/22

Eldrerådet i Nord-Trøndelag - Årsrapport 2007

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

08/23

Rådet for funksjonshemmede i Nord-Trøndelag - Årsmelding 2007

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

08/24

Forslag til strategier for Nasjonal transportplan (NTP) 2010-2019

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

08/25

Strategivalg for fylkesvegplan 2010-2013

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

08/26

Tannlegevaktordning i Nord-Trøndelag - anbefalt forslag

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

08/27

Folkehelsekomiteen i Nord-Trøndelag. Årsmelding for 2007

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

08/28

Pasientombudet - årsrapport for 2007

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

08/29

Kunnskapsdepartementet - Innstillingen fra Stjernø-utvalget NOU 2008:3 Sett under ett - Høring

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

08/30

Forslag om finansiering av basisbevilgningen til de regionale helseforetakene - høring

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

08/31

Samlokalisering - Nord-Trøndelag Teater og Musikk i Nord-Trøndelag - status og veien videre

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

08/32

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 6)

Saksprotokoll/
Vedtak

08/33

Valg av skjønnsmenn for perioden 01.05.08 - 31.04.2012

Innstilling fra valgnemnda

Saksprotokoll/
Vedtak

08/34

Suppleringsvalg - april 2008

Innstilling fra valgnemnda

Saksprotokoll/
Vedtak

08/35

Jordbruksnæringa må styrkes

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

08/36

Uttak av jerv – reindriftsnæringas rolle
(fremmet i fylkestingets plenumsmøte 22.04.08.)

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

 

Int. nr:

Interpellasjoner

 

08/2

Arnfinn Monsen (SV):
Ettervern for utenlandssoldater

Saksprotokoll/
svar

08/3

Christina Ramsøy (Sp):
Klimafylket Nord-Trøndelag

Saksprotokoll/
svar

08/4

Marit L. Bratås (Frp):
om innvandrerkvinners rettigheter i Nord-Trøndelag

Saksprotokoll/
svar/vedtak

08/5

Steinar Aspli (Sp):     Bedre vintervedlikehold og erfaringen med funksjonskontrakter

Saksprotokoll/
svar/forslag

08/6

Ingvild Kjerkol ((Ap):
Regionalmelding om trøndersk landbruk – Landbruk i Trøndelag – regionale muligheter!

Saksprotokoll/
svar

08/7

Sara Kveli (Ap):
Ulik praksis av ”Forskrift for erstatning for tap og følgeskader når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt”

Saksprotokoll/
svar