Fylkestinget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 26. og 27. februar 2008.  Møtestart første dag kl 09.00

Møtested: Steinkjer Rådhus, Steinkjer

Møter i fylkestingets komiteer 19. februar 08  og  26. februar 08

 

MØTEPROTOKOLL

PROGRAM

Oversikt over fordeling av saker på fylkestingets komiteer

 

SAKLISTE:

 

Saksnr:

 Saksframlegg:

 

08/1

Kontrollutvalgets årsrapport 2007

 

Saksprotokoll/Vedtak

 

08/2

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 6)

Saksprotokoll/Vedtak

 

08/3

Sluttrapportering av FYSAK-prosjektet

Komitèinnstilling

Saksprotokoll/Vedtak

 

08/4

Organisering av folkehelsearbeidet i Nord-Trøndelag

Komitèinnstilling

Saksprotokoll/Vedtak

08/5

Tilbudsstruktur for videregående skoler i Nord-Trøndelag - Langtidsprognoser for 2008-2018

Komitèinnstilling

Saksprotokoll/Vedtak

 

08/6

Strategier for vindkraftutbygging i Nord-Trøndelag og behandling av kraftlednings- og vindkraftprosjekter i Namdalen og Fosen - Høring av søknad med konsekvensutredning og meldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat

Komitèinnstilling

Saksprotokoll/Vedtak

08/7

Tannhelsetjenesten i Ytre Namdal

Komitèinnstilling

Saksprotokoll/Vedtak

08/8

Kunst i Nord-Trøndelag (Nord-Trøndelag Kunstmuseum) - stifting av selskap 

Komitèinnstilling

Saksprotokoll/Vedtak

08/9

Årsmelding for 2007 for forbrukerutvalget for Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag

Komitèinnstilling

Saksprotokoll/Vedtak

08/10

Suppleringsvalg februar 2008
Tilleggsopplysninger, datert 19.02.2008

 

Saksprotokoll/Vedtak

08/11

Forslag på kandidater til styrene i helseforetakene i Helse- Midt-Norge og forslag på kandidater til styret i Rikshospitalet HF

 

Saksprotokoll/Vedtak

08/12

Forvaltningsrevisjonsrapport nr 1700-3/2007:
Den offentlige tannhelsetjenesten - Rekruttere og beholde tannhelsepersonell

 

Saksprotokoll/Vedtak

08/13

Framtidig sammensetning av kontrollutvalget i NTFK – Konsekvenser for NTFK’s eierrepresentasjon innenfor Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS
Vedlegg nr 1
Vedlegg nr 2

Saksprotokoll/Vedtak

08/14

Skjevfordelingen i helsenorge må rettes opp

Komitèinnstilling

Saksprotokoll/Vedtak

 

 

 

Int. nr:

Interpellasjon:

 

08/1

Trude Holm (Sp):
Nord-Trøndelag mangler kompetent arbeidskraft – hva bidrar fylkeskommunen med ?

 

Saksprotokoll/
Svar/Vedtak