Fylkestinget  

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

SAKSPROTOKOLL

 

Sak nr. 08/6

Strategier for vindkraftutbygging i Nord-Trøndelag og behandling av kraftlednings- og vindkraftprosjekter i Namdalen og Fosen - Høring av søknad med konsekvensutredning og meldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat.

 

Behandlet/Behandles av

Møtedato

Sak nr .

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag

5.2.2008

08/18

Fylkestinget

27.2.2008

08/6

                                                                                                               

Saksbehandler:

Geir Rannem

Arkivsak:

06/04567

Arkivkode:

344

 

Fylkestingets vedtak, fattet i plenum 27.2.2008

 

1)      Fylkestingets strategier:
Fylkestinget viser til tidligere vedtak i sak nr. 06/66 vedrørende omfang av vindkraftutbygging i Nord-Trøndelag og vil i hovedsak fastholde de planstrategiske tiltak på vindkraftsektoren.
Fylkestinget er fortsatt skeptisk til ytterligere vindkraftplaner i fylket. På bakgrunn av de allerede eksisterende vindkraftverk, de som har fått konsesjon og i tillegg Oksbåsheia/Sørmarkfjellet, som fylkestinget tidligere har anbefalt i konsesjonssammenheng, mener fylkestinget at Nord-Trøndelag har bidratt godt til fellesskapet. En eventuell ytterligere utbygging må gjennomgå en grundig planlegging og koordinering, slik at disse prosjektene ikke går på bekostning av andre samfunnsinteresser slik som reiselivsnæringa og reindriftsnæringa.
Denne strategien legges til grunn ved utarbeidelse av Klima- og energiplan for Nord-Trøndelag.

 

2)      Vedrørende konsesjonssøknad for ny 420 kV høgspentlinje fra Namsos/Overhalla-Roan:
Fylkestinget i Nord-Trøndelag anbefaler at konsesjon gis for etablering av 420 kV høgspentlinje
fra Namsos/Overhalla til Roan:

a)      Fylkestinget er enig i valg av hovedalternativet som er valgt, med trasè som parallellføring langs eksisterende 300 kV-linje fra Overhalla, trasè-alternativ 3.1.1 på strekninga Snautuva-Fosslia i Namdalseid, og trasè-alternativ 3.3 på strekninga Godvasslia/Namdalseid til Nordkangsen/Osen.

b)      Konsekvensutredningen belyser temaet kulturminner på en god måte. Det er ikke gjennomført registreringer i traseen for å avklare forholdet til automatisk freda kulturminner for de enkelte tiltaka. Dette må gjøres før planen iverksettes for å avklare om enkeltmaster og andre tiltak kommer i konflikt med Kulturminneloven.

c)      Fylkestinget ber om at jordkabel vurderes som et alternativ til høgspentlinje i luft.

 


3)      Vedrørende meldingshøringer for 8 nye vindparker i Nord-Trøndelag (Flatanger/Namdalseid kommuner), og for samordna nettilknytning av flere vindkraftverk i Namsos, Overhalla, Namdalseid, Flatanger, Osen og Roan kommuner:

a)      Fylkestinget anbefaler fortsatt at Oksbåsheia/Sørmarkfjellet vurderes grundig i konsesjonssammenheng, ut fra endrede planer og tilpasninger på Sørmarkfjellet. Det kan foreligge en konflikt med nasjonale kulturminneinteresser i denne planen. Dette avklares med Riksantikvaren når ny reguleringsplan er sendt ut på høring av Flatanger kommune.

b)      På grunn av usikkerhet rundt Oksbåsheia / Sørmarksfjellet anbefaler fylkestinget at Prosjektene Innvordfjellet og Breivikfjellet konsekvensundersøkes i videre konsesjonssammenheng. Fylkestinget ber om at reguleringsplan utarbeides og sendes på høring samtidig med eventuell konsesjonssøknader. Kulturminneinteressene må behandles grundigere i denne sammenheng enn prosessen med Oksbåsheia/Sørmarkfjellet har vist.

c)      Fylkestinget anbefaler at øvrige 6 prosjekter stilles i bero i konsesjonssammenheng, og at NVE bidrar til dette.

d)      Fylkestinget i Nord-Trøndelag anbefaler at konsekvensundersøkelser for samordna nettilknytning vurderes i henhold til redusert utbyggingsalternativ og –omfang i området. Mulighet for etablering av egen trafo og saneringmuligheter innen deler av dagens nett bør inngå i konsekvensundersøkelsen.

 

----------

 


Saksbehandling/Saksgang

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak:

 

1)      Fylkestingets strategier:
Fylkestinget viser til tidligere vedtak i sak nr. 06/66 vedrørende omfang av vindkraftutbygging i Nord-Trøndelag og vil i hovedsak fastholde de planstrategiske tiltak på vindkraftsektoren.
Fylkestinget er fortsatt skeptisk til ytterligere vindkraftplaner i fylket. På bakgrunn av de allerede eksisterende vindkraftverk, de som har fått konsesjon og i tillegg Oksbåsheia/Sørmarkfjellet, som fylkestinget tidligere har anbefalt i konsesjonssammenheng, mener fylkestinget at Nord-Trøndelag har bidratt godt til fellesskapet. En eventuell ytterligere utbygging må gjennomgå en grundig planlegging og koordinering, slik at disse prosjektene ikke går på bekostning av andre samfunnsinteresser slik som reiselivsnæringa og reindriftsnæringa.
Denne strategien legges til grunn ved utarbeidelse av Klima- og energiplan for Nord-Trøndelag.

 

2)      Vedrørende konsesjonssøknad for ny 420 kV høgspentlinje fra Namsos/Overhalla-Roan:
Fylkestinget i Nord-Trøndelag anbefaler at konsesjon gis for etablering av 420 kV høgspentlinje
fra Namsos/Overhalla til Roan:

a)      Fylkestinget er enig i valg av hovedalternativet som er valgt, med trasè som parallellføring langs eksisterende 300 kV-linje fra Overhalla, trasè-alternativ 3.1.1 på strekninga Snautuva-Fosslia i Namdalseid, og trasè-alternativ 3.3 på strekninga Godvasslia/Namdalseid til Nordkangsen/Osen.

b)      Konsekvensutredningen belyser temaet kulturminner på en god måte. Det er ikke gjennomført registreringer i traseen for å avklare forholdet til automatisk freda kulturminner for de enkelte tiltaka. Dette må gjøres før planen iverksettes for å avklare om enkeltmaster og andre tiltak kommer i konflikt med Kulturminneloven.

 

3)      Vedrørende meldingshøringer for 8 nye vindparker i Nord-Trøndelag (Flatanger/Namdalseid kommuner), og for samordna nettilknytning av flere vindkraftverk i Namsos, Overhalla, Namdalseid, Flatanger, Osen og Roan kommuner:

a)      Fylkestinget anbefaler fortsatt at Oksbåsheia/Sørmarkfjellet vurderes grundig i konsesjonssammenheng, ut fra endrede planer og tilpasninger på Sørmarkfjellet. Det kan foreligge en konflikt med nasjonale kulturminneinteresser i denne planen. Dette avklares med Riksantikvaren når ny reguleringsplan er sendt ut på høring av Flatanger kommune.

b)      Fylkestinget anbefaler at Prosjektene Innvordfjellet og Breivikfjellet konsekvensundersøkes videre i konsesjonssammenheng. Fylkestinget ber om at reguleringsplan utarbeides og sendes på høring samtidig med eventuell konsesjonssøknader. Kulturminneinteressene må behandles grundigere i denne sammenheng enn prosessen med Oksbåsheia/Sørmarkfjellet har vist.

c)      Fylkestinget anbefaler at øvrige 6 prosjekter stilles i bero i konsesjonssammenheng, og at NVE bidrar til dette.

d)      Fylkestinget i Nord-Trøndelag anbefaler at konsekvensundersøkelser for samordna nettilknytning vurderes i henhold til redusert utbyggingsalternativ og –omfang i området. Mulighet for etablering av egen trafo og saneringmuligheter innen deler av dagens nett bør inngå i konsekvensundersøkelsen.

 


Behandling i Komité for samferdsel, næring og miljø 26.2.2008

 

Saksordfører Carl Peter Vikdal la fram saka.

 

FORSLAG

Arnfinn Monsen, på vegne av Sosialistisk Venstreparti:

 

Alternativt til innstillinga:

 

1. Strategi.

Fylkestinget er fortsatt skeptisk til ytterligere vindkraftplaner i fylket. På bakgrunn av allerede eksisterende vindkraftverk mener fylkestinget at Nord-Trøndelag har bidratt godt til fellesskapet..

Fylkestinget ser at utbyggingen på Oksbåsheia/Sørmarkfjellet ikke bør realiseres av flere grunner. Den vil medføre store naturinngrep og representere en visuell forsøpling. En utbygging vil også være til skade for næringslivet i området (reindrift, turisme etc).

 

Denne strategi legges til grunn ved utarbeidelse av Klima- og energiplan for Nord-Trøndelag.

 

2. Konsesjonssøknad for ny 420 kV høgspentlinje fra Namsos/Overhalle – Roan.

Fylkestinget går inn for at linjen det søkes om konsesjon for ikke bygges, da det ikke er behov for slik utbygging når vindmølleutbyggingen stilles i bero.

 

3. Vedrørende meldingshøringer for 8 nye ”vindparker” i Nord-Trøndeag (Flatanger/Namdalseid kommuner), og for samordna nettilknytning av flere vindkraftverk i Namsos, Overhalla, Namdalseid, Flatanger, Osen og Roan kommuner.

a)    Fylkestinget ber om at de 8 utbygginger som er meldt i konsesjonssammenheng stilles i bero, og at NVE bidrar til dette.

 

 

Tore Kristiansen på vegne av Fremskrittspartiet:

 

Tilleggsforslag:

 

Nytt punkt 2C:

Fylkestinget ber om at jordkabel vurderes som et alternativ til høgspentlinje i luft.

 

 

Carl Peter Vikdal, på vegne av Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti:

 

ENDRINGSFORSLAG

 

Punkt 3b første setning

 

Endres fra:

”Fylkestinget anbefaler at Prosjektene Innvordfjellet og Breivikfjellet konsekvensundersøkes i videre konsesjonssammenheng.”

 


Endres til:

”På grunn av usikkerhet rundt Oksbåsheia / Sørmarksfjellet anbefaler fylkestinget at Prosjektene Innvordfjellet og Breivikfjellet konsekvensundersøkes i videre konsesjonssammenheng.”

 

VOTERING:

Alternativt forslag fra SV:

Falt med 1 stemme for og 8 stemmer mot.

Felles endringsforslag fra Ap, H, V og KrF:

Vedtatt med 6 stemmer for og 2 stemmer mot.

FrP’s forslag:

Vedtatt med 8 stemmer for og 1 stemme mot.

Fylkesrådets innstilling med vedtatte endringer:


Vedtatt med 8 stemmer for og 1 stemme mot.

 

 

KOMITEINNSTILLING:

 

1)      Fylkestingets strategier:
Fylkestinget viser til tidligere vedtak i sak nr. 06/66 vedrørende omfang av vindkraftutbygging i Nord-Trøndelag og vil i hovedsak fastholde de planstrategiske tiltak på vindkraftsektoren.
Fylkestinget er fortsatt skeptisk til ytterligere vindkraftplaner i fylket. På bakgrunn av de allerede eksisterende vindkraftverk, de som har fått konsesjon og i tillegg Oksbåsheia/Sørmarkfjellet, som fylkestinget tidligere har anbefalt i konsesjonssammenheng, mener fylkestinget at Nord-Trøndelag har bidratt godt til fellesskapet. En eventuell ytterligere utbygging må gjennomgå en grundig planlegging og koordinering, slik at disse prosjektene ikke går på bekostning av andre samfunnsinteresser slik som reiselivsnæringa og reindriftsnæringa.
Denne strategien legges til grunn ved utarbeidelse av Klima- og energiplan for Nord-Trøndelag.

 

2)      Vedrørende konsesjonssøknad for ny 420 kV høgspentlinje fra Namsos/Overhalla-Roan:
Fylkestinget i Nord-Trøndelag anbefaler at konsesjon gis for etablering av 420 kV høgspentlinje
fra Namsos/Overhalla til Roan:

a)      Fylkestinget er enig i valg av hovedalternativet som er valgt, med trasè som parallellføring langs eksisterende 300 kV-linje fra Overhalla, trasè-alternativ 3.1.1 på strekninga Snautuva-Fosslia i Namdalseid, og trasè-alternativ 3.3 på strekninga Godvasslia/Namdalseid til Nordkangsen/Osen.

b)      Konsekvensutredningen belyser temaet kulturminner på en god måte. Det er ikke gjennomført registreringer i traseen for å avklare forholdet til automatisk freda kulturminner for de enkelte tiltaka. Dette må gjøres før planen iverksettes for å avklare om enkeltmaster og andre tiltak kommer i konflikt med Kulturminneloven.

c)      Fylkestinget ber om at jordkabel vurderes som et alternativ til høgspentlinje i luft.

 

3)      Vedrørende meldingshøringer for 8 nye vindparker i Nord-Trøndelag (Flatanger/Namdalseid kommuner), og for samordna nettilknytning av flere vindkraftverk i Namsos, Overhalla, Namdalseid, Flatanger, Osen og Roan kommuner:

a)      Fylkestinget anbefaler fortsatt at Oksbåsheia/Sørmarkfjellet vurderes grundig i konsesjonssammenheng, ut fra endrede planer og tilpasninger på Sørmarkfjellet. Det kan foreligge en konflikt med nasjonale kulturminneinteresser i denne planen. Dette avklares med Riksantikvaren når ny reguleringsplan er sendt ut på høring av Flatanger kommune.

b)      På grunn av usikkerhet rundt Oksbåsheia / Sørmarksfjellet anbefaler fylkestinget at Prosjektene Innvordfjellet og Breivikfjellet konsekvensundersøkes i videre konsesjonssammenheng. Fylkestinget ber om at reguleringsplan utarbeides og sendes på høring samtidig med eventuell konsesjonssøknader. Kulturminneinteressene må behandles grundigere i denne sammenheng enn prosessen med Oksbåsheia/Sørmarkfjellet har vist.

c)      Fylkestinget anbefaler at øvrige 6 prosjekter stilles i bero i konsesjonssammenheng, og at NVE bidrar til dette.

d)      Fylkestinget i Nord-Trøndelag anbefaler at konsekvensundersøkelser for samordna nettilknytning vurderes i henhold til redusert utbyggingsalternativ og –omfang i området. Mulighet for etablering av egen trafo og saneringmuligheter innen deler av dagens nett bør inngå i konsekvensundersøkelsen.

 

------ -----

 

MERKNADER (det voteres ikke over merknader)

 

Arnfinn Monsen, på vegne av Sosialistisk Venstreparti:

 

SV ønsker ikke at høyspentlinja Namsos/Overhalla – Roan bygges.

 

Bygging av denne linjen, vil innebære et press på ytterligere utbygging av vindkraft på Fosen.

 

Reindriftsnæringa mener at livsgrunnlaget deres er trua hvis det blir bygd flere vindkraftanlegg på Fosen (nesten uten unntak).

 

Reiselivet, særlig langs kysten, er svært bekymret for framtida. Turistene kommer for fred, ro og urørt natur.

 

Vindkraftutbygging medfører store miljøødeleggelser, og vi må være varsomme når vi forvalter utmarka vår.

 

Overalt hvor strøm føres i framtida, må det vurderes å legge den i underjordisk kabel.

 

 

Fylkestingets behandling i plenum

 

Saksordfører Carl Peter Vikdal la fram komiteinnstillinga.

 

Følgende hadde innlegg:
Arnfinn Monsen (SV), Edvard Øfsti (Ap), Bjørn Arild Gram (Sp), Tore Kristiansen (Frp), Hilde Tyldum Stordahl (SV), Trond Prytz (V), Carl Peter Vikdal (KrF), Endre Skjervø (Frp), fylkesrådsleder Alf Daniel Moen.

 


FORSLAG:

Arnfinn Monsen på vegne av Sosialistisk Venstreparti:

 

Alternativ til innstillinga:

 

1. Strategi.

Fylkestinget er fortsatt skeptisk til ytterligere vindkraftplaner i fylket. På bakgrunn av allerede eksisterende vindkraftverk mener fylkestinget at Nord-Trøndelag har bidratt godt til fellesskapet..

Fylkestinget ser at utbyggingen på Oksbåsheia/Sørmarkfjellet ikke bør realiseres av flere grunner. Den vil medføre store naturinngrep og representere en visuell forsøpling. En utbygging vil også være til skade for næringslivet i området (reindrift, turisme etc).

Denne strategi legges til grunn ved utarbeidelse av Klima- og energiplan for Nord-Trøndelag.

 

2. Konsesjonssøknad for ny 420 kV høgspentlinje fra Namsos/Overhalle – Roan.

Fylkestinget går inn for at linjen det søkes om konsesjon for ikke bygges, da det ikke er behov for slik utbygging når vindmølleutbyggingen stilles i bero.

 

3. Vedrørende meldingshøringer for 8 nye ”vindparker” i Nord-Trøndeag (Flatanger/Namdalseid kommuner), og for samordna nettilknytning av flere vindkraftverk i Namsos, Overhalla, Namdalseid, Flatanger, Osen og Roan kommuner.

Fylkestinget ber om at de 8 utbygginger som er meldt i konsesjonssammenheng stilles i bero, og at NVE bidrar til dette.

 

 

VOTERING:

Forslag fra SV:

Falt idet 3 stemmer ble avgitt for og 32 imot.

Komiteinnstillinga:

Vedtatt med 32 mot 3 stemmer.

 

Endelig vedtak er gjengitt fremst i saka.