Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 3. oktober 2007 kl 17.00

Møtested: Heia Gjestegård

 

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

 

Sak:

Saksframlegg:

31/07

Saka Unntatt off. – off.l. § 5a, fvl. § 13
Vedtak offentlig, se møteprotokoll.

32/07

KONTROLLUTVALGETS GJENNOMGANG AV FYLKESRÅDETS REGLEMENTFESTEDE RAPPORTERING TIL FYLKESTINGET (JF. KONTROLLUTVALGETS REGLEMENT PKT. 6)

33/07

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NR 1700-2/2007
JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST

34/07

REFERATSAKER

 

EVENTUELT