NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

Kontrollutvalget

 

 

 

 

 

SAKSPROTOKOLL

 

SAK  017/07

ORIENTERING FRA REVISOR

Saksgang:

Møtedato:

Saksbehandler:

Saksnr.:

Arkiv:

kontrollutvalget

24.04.07

Liv Tronstad

017/07

NTFK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KomSek sitt forslag til vedtak:

  1. Kontrollutvalget tar informasjonen fra revisor til orientering

 

Protokoll

Forslag i møtet

Ingen

 

Enstemmig vedtatt:

  1. Kontrollutvalget tar informasjonen fra revisor til orientering.

 

----------

 

Vedlegg:

Ingen

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

 

Saksutredning for kontrollutvalgets sak 017/07

Revisor vil komme i møtet og orientere om det pågående revisjonsarbeidet av fylkeskassen og NTE FKF.

 

Orienteringen ønskes gitt i lukket møte i henhold til kommunelovens § 77.8 og § 31.3.

 

Kontrollutvalget må ta stilling til om møtet skal lukkes før orienteringen fra revisor blir gitt.

 

 

Steinkjer 16. april 2007

 

Liv Tronstad

Kontrollsjef