NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

Kontrollutvalget

 

 

 

 

 

SAKSPROTOKOLL

 

SAK  016/07

KONTROLLUTVALGETS GJENNOMGANG AV FYLKESRÅDETS REGLEMENTFESTEDE RAPPORTERING TIL FYLKESTINGET (JF. KONTROLLUTVALGETS REGLEMENT PKT. 6)

Saksgang:

Møtedato:

Saksbehandler:

Saksnr.:

Arkiv:

kontrollutvalg

24.04.07

Liv Tronstad

016/07

NTFK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KomSek sitt forslag til vedtak:

  1. Kontrollutvalget viser til fylkesrådets egen rapportering i sak 07/51 og konstaterer at fylkesrådet har gjort vedtak om gjenbevilgning før årsregnskapet 2006 er vedtatt av fylkestinget.
  2. Kontrollutvalget innstiller på at Fylkestinget gjør slikt vedtak:

1.      Fylkestinget tar fylkesrådets egen rapportering i sak 07/51 til orientering.

2.      Fylkestinget viser til sitt vedtak i sak 29/06 og ber fylkesrådet vurdere sin praksis for gjenbevilgning slik at intensjon i lov og forskrift ivaretas.

 

Protokoll

Forslag i møtet

Ingen

 

Enstemmig vedtatt:

  1. Kontrollutvalget viser til fylkesrådets egen rapportering i sak 07/51 og konstaterer at fylkesrådet har gjort vedtak om gjenbevilgning før årsregnskapet 2006 er vedtatt av fylkestinget.
  2. Kontrollutvalget innstiller på at Fylkestinget gjør slikt vedtak:

1.      Fylkestinget tar fylkesrådets egen rapportering i sak 07/51 til orientering.

2.      Fylkestinget viser til sitt vedtak i sak 29/06 og ber fylkesrådet vurdere sin praksis for gjenbevilgning slik at intensjon i lov og forskrift ivaretas.

 

----------

 

Vedlegg:

1.   Saksutredning for kontrollutvalget fra KomRev Trøndelag IKS.

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  1. Kommuneloven
  2. Forskrift om årsbudsjett og årsregnskap
  3. Forskrift om revisjon
  4. Forskrift om kontrollutvalg
  5. Kontrollutvalgets eget reglement

 

Saksutredning for kontrollutvalgets sak 016/07

KomSek Trøndelag IKS viser til vedlagte saksutredning fra KomRev Trøndelag IKS.

 

 

Steinkjer 29. mars 2007

 

Liv Tronstad

Kontrollsjef