Fylkestinget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 19., 20. og 21 juni 2007.  Møtestart første dag kl 09.00

Møtested: Snåsa Hotell, Snåsa

MØTEPROTOKOLL  - retting foretatt 05.07.07 under sak 07/48 - pkt. 4 i vedtaket og votering i plenum.

Fylkesrådslederens tale

Program

 

SAKLISTE  -  Fordeling av saker på fylkestingets komiteer

 

Saksnr:

 Saksframlegg:

 

07/31

NTE -  eierskap og organisering

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/Vedtak

07/32

Driftsrapport 1/2007 pr. 30.04.2007 til fylkestinget, budsjettjustering

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/Vedtak

07/33

Økonomistrategi 2008-2011

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/Vedtak

07/34

Justering av fylkesvegplan 2006-2009 - Økning av fylkesveginvesteringer i 2008 og 2009

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/Vedtak

07/35

Regional planstrategi for Trøndelag 2009 - 2012

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/Vedtak

07/36

Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag. Program for perioden 2008 - 2011

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/Vedtak

07/37

Forslag til utvidelse av pasientombudsordningen - Høring

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/Vedtak

07/38

Utbedring av fylkesveg nr. 89 - Leksvik kommune

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/Vedtak

07/39

Plan for profesjonell kunst

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/Vedtak

07/40

Forvaltningsreformen - foreløpig uttalelse om oppgaver og inndeling

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/Vedtak

07/41

Innstilling fra utvalget som skal foreslå tiltak til bedring av Nord-Trøndelags parlamentariske styringsform

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/Vedtak

07/42

Kvalitetsmelding for videregående opplæring i Nord-Trøndelag 2007

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/Vedtak

07/43

Reduserte klimautslipp i fylkeskommunens egen virksomhet – forslag til tiltak

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/Vedtak

07/44

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 6)

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/Vedtak

07/45

Ordningen med trykte og digitale læremidler i videregående opplæring i Nord-Trøndelag 2007-2010

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/Vedtak

07/46

Landsdelsutvalgets forsvarspolitiske utvalg. Rapporten Forsvaret - Fra kald krig til nordområdefokus

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/Vedtak

07/47

Elev- og lærlingombudets rapportering - skoleåret 2006/2007

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/Vedtak

07/48

Forslag til riksvegbudsjett for 2008 - Region midt - Fylkeskommunal behandling

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/Vedtak
pkt. 4 i vedtaket korrigert 05.07.07

07/49

Fylkeskommunens eierskap og øvrige engasjementer i bedrifter - Melding

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/Vedtak

07/50

NTE - Håndtering av fylkeskommunens lån knyttet til foretaket – debitorskifte/selvskyldnerkausjon

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/Vedtak

(Komitebehandling 29.06.2007)

07/51

Folkehelsekomiteen i Nord-Trøndelag. Årsmelding for 2006

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/Vedtak

07/52

Bilfagutdanning i Verdal - Komiteinnstilling

Saksprotokoll/Vedtak

07/53

Oppfølging av ansvar for Kudullas framtid

Saksprotokoll/Vedtak

Int. nr

Interpellasjoner

 

07/17

Interpellasjon fra Gunnar Viken (H):
Kraftkrise i Midt-Norge

Saksprotokoll/Vedtak

07/18

Interpellasjon fra Endre Skjervø (Frp): Et åpnere Nord-Trøndelag

Saksprotokoll/Vedtak

07/19

Interpellasjon fra Joar Olav Grøtting (H): CAF-ressurser i videregående skole og undervisningstid for elever i videregående skole i Nord-Trøndelag

Saksprotokoll

07/20

Interpellasjon fra Helena Hovstein Kruken (KrF): Skoletilbud til voksne rusmisbrukere

Saksprotokoll/Vedtak

-------

SAKLISTE / MØTEPROTOKOLL - Foretaksmøte i Nord-Trøndelag Elektrisistesverk FKF  20.06.2007