Fylkestinget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 24., 25. og 26. april 2007.  Møtestart første dag kl 15.00

Møtested: Steinkjer Rådhus, Steinkjer

Møteprotokoll

PROGRAM

 

SAKLISTE – Fordeling av saker på komiteene i fylkestinget

 

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll:

07/15

Endringer i fylkesvegnettet som følge av E6 Øst  E6 Trondheim – Stjørdal )

Komitèinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

07/16

Bibliotekreform 2014. Høringsuttalelse

Komitèinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

07/17

Nordområdestrategier. Muligheter for Nord-Trøndelag

Komitèinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

07/18

Fylkeskassens årsoppgjør 2006 - Årsregnskap og årsmelding 2006

Komitèinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

07/19

Forvaltningsreformen - Sammenligninger av ressursbruk i Midt Norge og innspill til videre behandling
Suppleringer – notat datert 19.4.2007

Komitèinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

07/20

Trafikksikkerhetsutvalget i Nord-Trøndelag – Årsmelding 2006

Komitèinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

07/21

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Helsetilsynet i Nord-Trøndelag. Sosial-, helse- og barnevernmelding 2006

Komitèinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

07/22

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 6)

Saksprotokoll/
Vedtak

07/23

Gevingåsen tunnel - Videre arbeid med ”Trondheim-Steinkjer på 1 time”

Komitèinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

07/24

Samhandlingsprogram for Trøndelag 2005 og 2006. Rapport

Komitèinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

07/25

Regionalt Utviklingsprogram for Nord-Trøndelag. Rapport 2006

Komitèinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

07/26

Videre arbeid med etablering av NTE Holding AS – Fylkesordførerens fullmakter

Saksprotokoll/
Vedtak

07/27

Krav om legalitetskontroll i forbindelse med vedtaket i fylkestingssak nr. 07/9, omdannelse av NTE FKF til aksjeselskap samt etablering av en konsernstruktur

Komitèinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

07/28

Suppleringsvalg - april 2007

Saksprotokoll/
Vedtak

Saker fremmet i komtemøter 24. april 07 i henhold til initiativretten:

07/29

Klima-  skog, krav om utredning

Komitèinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

07/30

Tannlegevaktordning i Nord-Trøndelag

Komitèinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

Interpellasjoner fra:

Vigdis Hjulstad Belbo (Sp):  Rovdyr og reindrift. Kan større forvaltningsansvar til reindrifta være en løsning?
Behandling/svar/vedtak

Asgjerd Valstad (Sp):            Ambulansetjenesten i Nord-Trøndelag
Behandling/svar/vedtak

Endre Skjervø (Frp):             Fylkeskommunal forskuttering av E-6-utbygging sør for Steinkjer/ev. andre viktige riksvegprosjekter/
Behandling/svar/vedtak

Gunnar Viken (H):                Vedlikehold av fylkesveger
Behandling/svar/vedtak

Olav Gilsåmo (SV)                Spilleautomater, fremdeles et nødvendig onde?
Behandling/svar/vedtak

Olav Gilsåmo (SV):               Vintervedlikehold på norske veier
Behandling/svar/vedtak

 

Sakliste for Foretaksmøte i NTE FKF 25.04.2007