Fylkestinget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 4., 5. og 6. desember 2007.  Møtestart første dag kl 09.00

Møtested: Steinkjer Rådhus, Steinkjer

Møter i fylkestingets komiteer/Kontrollutvalget:  27.11.2007 og 04.12.2007 fra kl 13.00

 

MØTEPROTOKOLL

 

PROGRAM

 

Fylkesrådsleders tale

 

SAKLISTE:     Fordeling av saker på fylkestingets komiteer

 

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/

Vedtak:

07/73

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 6).

Nytt vedlegg: Saksprotokoll fra Kontrollutvalgets behandling/Innstilling til vedtak/Innstilling

Saksprotokoll/Vedtak

07/74

Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 1700-1/2007:
Intern kontroll - innkjøpsområdet

Saksprotokoll/Vedtak

07/75

Driftsrapport 2/2007 pr. 30.9.2007 til fylkestinget, budsjettjustering

Tilleggsopplysninger, notat datert 26.11.2008

Komitèinnstilling

Saksprotokoll/Vedtak

07/76

Årsbudsjett 2008 og Økonomiplan 2008-11

Tilleggsopplysninger, notat datert 26.11.2007

Nytt vedlegg: Brev fra styreleder i Nord-Trøndelag kammerorkester

Komitèinnstilling

Saksprotokoll/Vedtak

07/77

Forskuttering av nytt ”Bjøra-kryss” (Rv17 x Rv760) - Overhalla kommune

Komitèinnstilling

Saksprotokoll/Vedtak

07/78

Forskuttering av oppstart RV769 Lænn-Sørenget

Komitèinnstilling

Saksprotokoll/Vedtak

07/79

Marin Strategiplan Trøndelag; Rapport 2007

Komitèinnstilling

Saksprotokoll/Vedtak

07/80

Ytre-Namdal regionråd - Kystgruppen. Redaksjonskomiteens forslag til vedtekter. Høring

Komitèinnstilling

Saksprotokoll/Vedtak

07/81

Regional planstrategi for Trøndelag 2009 - 2012

Komitèinnstilling

Saksprotokoll/Vedtak

07/82

Samhandlingsprogram for Trøndelag 2008

Komitèinnstilling

Saksprotokoll/Vedtak

07/83

Høring - Endringer i kommuneloven og forvaltningsloven om rolleklarhet mv. i kommunesektoren

Uttalelse fra Kontrollutvalget, møte 27.11.2007

Komitèinnstilling

Saksprotokoll/Vedtak

07/84

Regler for godtgjørelse til fylkeskommunale ombud - revidering gjeldende fra 01.01.08

Komitèinnstilling

Saksprotokoll/Vedtak

07/85

Regionalt Utviklingsprogram for Nord-Trøndelag 2008

Komitèinnstilling

Saksprotokoll/Vedtak

07/86

Justering av reglement for fylkestinget og reglement for fylkesrådet

Komitèinnstilling

Saksprotokoll/Vedtak

07/87

Trøndelagsrådet - ev revidering av vedtekter m.v.

Komitèinnstilling

Saksprotokoll/Vedtak

07/88

Valg av medlemmer til skatteklagenemnda

Saksprotokoll/Vedtak

07/89

Oppfølging av fylkestingets sak nr. 07/72 – valgsaken

Saksprotokoll/Vedtak

Interpellasjoner:

Ole Berget (Frp):                       En skole for fremtidens Nord-Trøndelag  - Behandling - svar/forslag

Torkil Berg (Ap):                      om arbeidet for å reetablere fergeforbindelsen Vanvikan-Trondheim  - Behandling - svar

Gunnar Alstad (Sp):                 På tide å satse på skogenBehandling – svar/vedtak

Hilde Tyldum Stordahl )SV):   Utsatt flytting på hybel for elever i videregående skole  -  Behandling – svar/vedtak

Bjørn Arild Gram (Sp):            Framtidig politiutdanning i Norge  -  Behandling - svar