Fylkestinget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 17. og 18. oktober 2007.  Møtestart første dag kl 09.30

Møtested: Steinkjer Rådhus, Steinkjer

MØTEPROTOKOLL (retting i tråd med fylkestingets vedtak foretatt 29/10-07 under sak nr 07/72 ang. valg av Eldreråd og Midtnordenkomite
Retting foretatt 31.10.07 av voteringsresultat for forslag fra SV under debatt til fylkesrådets tiltredelseserklæing: forslaget ble enstemmig vedtatt.)

Program

 

Fordeling av saker på fylkestingets komiteer

 

Fylkesrådsleders tale i forbindelse med fylkesrådets tiltredelsesærklæring

 

Fylkesrådets tiltredelsesærklæring  - Den politiske plattformen

 

SAKLISTE:

 

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak:

07/58

Fylkestingsvalget 2007 - Valgoppgjør for Nord-Trøndelag

Saksprotokoll

07/59

Styringsform i Nord-Trøndelag fylkeskommune

Saksprotokoll

07/60

Valg av fylkesutvalg for perioden okt. 2007 - okt. 2011

Saken utgår
jf. vedtak i sak 07/59

07/61

Valg av fylkesråd, leder og nestleder

Saksprotokoll

07/62

Valg av fylkesordfører

Saksprotokoll

07/63

Valg av fylkesvaraordfører

Saksprotokoll

07/64

Valg av valgnemnd for perioden 2007 -2011

Saksprotokoll

07/65

Valg av fylkestingskomiteer/kontrollutvalg

Saksprotokoll

07/66

Godtgjørelse for fylkeskommunale ombud - Revisjon av retningslinjer

Komitèinnstilling

Saksprotokoll

07/67

Endring av reglement for:

Trafikksikkerhetsutvalget, Folkehelsekomiteen, Rådet for funksjonshemmede, Eldrerådet, Nord-Trøndelag Teater, Musikk i Nord-Trøndelag

Komitèinnstilling

Saksprotokoll

07/68

Nord-Trøndelag fylkeskommunes representasjon i internasjonale organer

Komitèinnstilling

Saksprotokoll

07/69

Endringer i bestemmelser om fag- og yrkesopplæringen i opplæringsloven

Komitèinnstilling

Saksprotokoll

07/70

Styrevervregister

Komitèinnstilling

Saksprotokoll

07/71

Årsbudsjett 2007 – omdisponering av gjenbevilgning fylkesveginvesteringer

Komitèinnstilling

Saksprotokoll

07/72

Valg av utvalg, styrer og råd som skal foretas av fylkestinget for perioden okt. 2007 - okt. 2011

Saksprotokoll
(rettingi tråd med fylkestingets vedtak foretatt 29/10/07 under sak nr 07/72 ang. valg av Eldreråd og Midtnordenkomite)