Fylkeskommunene

 

 

 

 

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

200700205-/JOH

20.04.2007

 

Statsbudsjettet for 2007 kap 225 post 62 Tildeling av støtte til digitale læremidler i norsk og naturfag, VG1, videregående opplæring

Vi viser til departementets brev av 6.2.07 og oversendt prosjektplan fra NDLA datert 16.2.2007.

 

Kunnskapsdepartementet tildeler til sammen inntil kr 15 mill i støtte til de 18 fylkeskommunene som står bak prosjektet Nasjonal digital læringsarena (NDLA). Midlene skal benyttes til anskaffelse, utvikling og/eller tilpasning av digitale læremidler i fagene norsk og naturfag, VG1, fra høsten 2007.

 

Prosjektplanen som danner grunnlaget for tildelingen er etter det departementet kan se ikke behandlet av fylkeskommunenes politiske organer. Departementet ber om at fylkeskommunene sørger for at tilslutningen til prosjektplanen gis en politisk forankring i den enkelte fylkeskommune og at departementet orienteres samlet om de politiske vedtak. Departementet ber videre om at fylkeskommunene i fellesskap  identifiserer en ansvarlig juridisk enhet som ivaretar fylkeskommunenes ansvar for digitale læremidler under denne satsingen. En slik juridisk enhet kan være f.eks. et aksjeselskap, et inter(fylkes)kommunalt selskap eller en verts(fylkes)kommune, men kan ikke selv drive økonomisk virksomhet. Midlene vil bli overhørt til den ansvarlige juridiske enheten etter avklaring med fylkeskommunene.

 

Departementet vil i det følgende klargjøre ansvarsforhold og premisser for tildelingen.

 

Ansvarsforhold

Departementet legger til grunn at fylkeskommunene under forutsetning av Stortingets godkjenning med virkning fra skoleåret 2007-2008 får ansvar for at elever i videregående opplæring får trykte og digitale læremidler og tilstrekkelig digitalt utstyr. Dette innebærer at fylkeskommunene får det økonomiske ansvaret for digitale læremidler innenfor denne satsingen. Videre har skoleeier ansvaret for at digitale læremidler finansiert over denne satsingen holder tilstrekkelig kvalitet.

 

Når det gjelder redaksjonelt ansvar knyttet til digitale læremidler ber departementet om at det opprettes en bindende juridisk avtale som fastslår det redaksjonelle ansvaret mellom fylkeskommunene som innholdsleverandør og Utdanningsdirektoratet, som tjenesteleverandør. Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for det såkalte Tilgangsprosjektet, som skal sørge for at det blir etablert tilstrekkelig tilgang til de digitale læremidlene. Av avtalen skal det bl a fremgå at alt innhold skal merkes med opphavsmann og hvem som er ansvarlig for kvaliteten på læremidlene, og det skal også fremgå av avtalen hvilke ordninger som er satt i verk for monitorering av innhold i interaktive elementer.

 

 

Tilgjengeliggjøring av digitale læremidler

Kunnskapsdepartementet har besluttet å opprette et eget Tilgangsprosjekt som skal sørge for et system for tilgang til digitale læremidler. Prosjektet er forankret ved utdanning.no med Utdanningsdirektoratet som prosjekteier på vegne av departementet. En vellykket satsing på digitale læremidler og tilgjengeliggjøring av disse forutsetter at det er klar arbeids- og ansvarsdeling mellom fylkeskommunene og Tilgangsprosjektet. Departementet vil be Utdanningsdirektoratet om å utarbeide en detaljert milepælsplan med tilhørende budsjettbehov som skal være et bidrag til en slik arbeidsdeling.

 

Deler av det oppsatte budsjettet i prosjektplanen fra NDLA kan sies å være overlappende med aktiviteter som Tilgangsprosjektet får ansvar for. Disse midlene kan etter departementets vurdering reallokeres til utvikling eller anskaffelse av digitale læremidler.

 

Juridiske vurderinger og premisser

Departementet legger til grunn at innkjøp av digitale læremidler og utviklingstjenester gjennomføres i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser. Utvikling av digitale læremidler ved at fylkeskommunalt ansatte står for utviklingsarbeidet er å anse som en aktivitet i egen regi, under forutsetning av at fylkeskommunene ikke har fortjeneste av det som utvikles. Utvikling av personer som ikke er ansatte i fylkeskommunene må betegnes som kjøp av tjenester og vurderes ut fra regelverket for offentlige anskaffelser på vanlig måte.

 

Utvikling og anskaffelse av digitale læremidler forutsetter en ryddig håndtering av opphavsretten. Ettersom midlene skal anvendes til både anskaffelse og utvikling i egen eller andres regi har departementet lagt følgende til grunn:

 

 

Tekniske premisser

Departementet legger følgende til grunn med hensyn til merking av innhold og annen teknologisk tilrettelegging:

 

Departementet ber om skriftlig rapportering om fremdriften i prosjektet annenhver måned.

 

Med hilsen

 

 

Johan Raaum (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                                                          Øystein Johannessen

                                                                                          avdelingsdirektør

 

Kopi:

Riksrevisjonen

Utdanningsdirektoratet[i] http://www.estandard.no/norlom/v1.0/NORLOM_v1_0_mars_2005.pdf