Fylkesrådet i Nord-Trøndelag

 

 

Sak nr. 07/170

Delegert myndighet

                                                                                                                                                    

Behandlet/ Behandles av

Sted

Møtedato

Sak nr.

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag

Fylkets Hus

07.11.2007

07/170

 

Saksbeh:

Alf Magne Bye

Arkivsak:

07/06619

Arkivkode:

246

 

Fylkesrådsleders innstilling til vedtak:

 

Delegering av fullmakter vedtas i samsvar med saksframlegg.

 

 

 

Fylkesrådsleders vurdering:

 

Fullmakter foreslås delegert i samsvar med saksforelegget.

 

Steinkjer, 30. oktober 2007

 

Alf Daniel Moen

fylkesrådsleder

(sign)


Sammendrag

 

Ved overgang til parlamentarisk system ble fylkeskommunens reglement for delegerte fullmakter endret. I fylkestingssak 29/2003 tok fylkestinget standpunkt til hvilke fullmakter som delegeres til fylkesordføreren, til kontrollutvalget og til fylkesrådet.

 

I denne saken tar fylkesrådet standpunkt til hvilke av fylkesrådets fullmakter som skal ligge i fylkesrådet som kollegium, hvilke som skal delegeres til den enkelte fylkesråd, og hvilke fullmakter som skal delegeres administrasjonssjefen.

 

 Saksutredning for fylkesrådet

 

Hjemmel/referanse for saken:

Fylkestingssak 29/2003 og Fylkesrådssak 8/2003

 

 

Trykte vedlegg:

1.     Delegert myndighet

 

I vedlegg 1 er det opplistet en rekke oppgaver, både i medhold av lover og ikke lovbestemte som fylkestinget i sak 29/2003 delegerte til fylkesrådet og andre fylkeskommunale organ.

 

Hensikten med denne sak er å få en funksjonell delegering i det nye rådet av den myndighet fylkesrådet har fått tildelt av fylkestinget i sak nr 29/2003.

 

Det er i praksis slik at rådet må ta stilling til hvor fullmaktene skal ligge:

-        -         hos rådet som kollegium

-        -         hos den enkelte råd

-        -         eller hos administrasjonssjefen.

 

Fullmakter delegert til andre enn rådet delegeres ikke videre.

 

Delegering så vel til den enkelte råd som til administrasjonssjefen er nødvendig dersom systemet skal fungere. Som hovedavveining er det benyttet at administrasjonssjefen skal kunne avgjøre kurante saker, mens saker av prinsipiell betydning i henhold til fylkeskommunelovens § 20.3 skal behandles av fylkesrådet. Saker av stor rekkevidde skal avgjøres i fylkesrådet, eventuelt av den enkelte fylkesråd dersom det er klart at behandling i kollegiet etter fylkeskommunelovens § 20.3 ikke er nødvendig.

 

Forkortelser brukt i vedlegget:

 

Fylkesrådet som kollegium:

FR

 

Den enkelte fylkesråd:

Alf Daniel Moen

FR1

Susanne Bratli

FR2

Tor Erik Jensen

FR3

Anne Mari Mevassvik 

FR4

Annikken Kjær Haraldsen

FR5

Johannes Sandstad

FR6

 

Administrasjonssjefen:

adm.sjefen

 

Administrasjonssjefen har på sin side delegert myndighet videre til virksomhetslederne og stabssjefen (se Reglementer, dele 3).

 

Oversikten er omarbeidet i forhold til presentasjonen i sak 8/2003, forhåpentligvis til det bedre.

 

 

Det er en forutsetning at fylkesrådene tildeles ledelsesansvar

 


Vedlegg 1 Delegert myndighet                                           Dato: 07.11.2007

Innledende orientering og generelle bestemmelser.

 

A: Formål

Formålet med delegasjonsreglementet er å fremme effektiv saksbehandling og beslutningsadferd ved fordeling av vedtaksmyndighet til optimal beslutningsnivå, under hensyn til behovet for reel politisk styring/kontroll, effektiv ressursutnytting og rettssikkerhet.

 

B: Definisjoner.

Delegering.

Med delegering av myndighet menes overføring / overdragelse av myndighet fra et myndighetsorgan og til et annet (eller fra en person til en annen). Begrepet brukes helst i forbindelse med overdragelse av beslutningsmyndighet. Med dette menes at den som er gitt delegert myndighet kan treffe avgjørelser på vegne av det organet som har delegert myndigheten. Delegering av myndighet innebærer ikke at det delegerende organet gir fra seg myndighet eller ansvaret endelig på vedkommende område. Det organet som delegerer myndighet kan når som helst ta tilbake den myndigheten som er delegert.

 

Fullmakt.

Ordet "fullmakt" betyr bemyndigelse. Men i fylkeskommunen brukes ordet "fullmakt" ofte synonymt med "delegering". Begrepet "underskriftsfullmakt" viser at det ikke alltid er tale om delegering, men fra tid til annen heller en representasjon eller en fordeling av oppgaver.

 

 

C: Kommuneloven.

I fylkeskommunen er beslutningsmyndigheten i utgangspunktet lagt til fylkestinget. Fylkestinget kan delegere all myndighet til underordnet organ med unntak av de saksområdene som i kommuneloven er markert med "fylkestinget selv".

 

Fylkestinget kan delegere myndighet til politiske utvalg. I et parlamentarisk system delegeres utøvende fullmakter gjennomgående til fylkesrådet, i motsetning til i en formannskapsmodell der fullmakter delegeres til politiske utvalg, og i enkeltsaker til fylkesordfører eller fylkesrådmann.

 

Det vises til mer utførlig beskrivelse i sak nr FT 23/2003.

 

D: Generelt om delegering av myndighet.

Delegert myndighet til politisk nivå eller administrasjonen skal utøves i samsvar med de saksbehandlingsregler som følger av lover, forskrifter og god forvaltningsskikk, og for øvrig innenfor plan- og budsjettrammer fastsatt av fylkestinget eller annen overordnet fylkeskommunal myndighet.

 

Fylkestinget fører gjennom kontrollutvalget det øverste tilsyn med at delegert myndighet utøves i samsvar med regler og intensjoner for delegering, og fylkestinget kan når som helst tilbakekalle de fullmakter som er gitt etter dette eller andre delegeringsreglementer.

 


Forklaring til tabellene nedenfor

 

Forkortelser som er brukt:

Fylkesrådet som kollegium:

FR

 

Den enkelte fylkesråd:

Alf Daniel Moen

FR1

Susanne Bratli

FR2

Tor Erik Jensen

FR3

Anne Mari Mevassvik 

FR4

Annikken Kjær Haraldsen

FR5

Johannes Sandstad

FR6

 

Administrasjonssjefen:

adm.sjefen

 

Trafikksikkerhetsutvalget:

Trafikks.utv

 

Forklaringer til den enkelte kolonne:

Kolonnen ”Nr” er en fortløpende nummerering i dette dokumentet.

 

Kolonnen ”Ref” henviser til identifikasjon/nummerering i FT-sak 29/2003 (såfremt det er angitt en referanse)

 

Kolonnen  ”Ans” viser hvilken fylkesråd som har ansvaret for den delen av fylkeskommunens virksomhet loven eller området hører inn under.

 

Kolonnen ”Fra FT” viser hvilket organ FT har delegert myndigheten til (nesten alltid til fylkesrådet som kollegium (FR)

 

Kolonnen ”Delegert videre” viser fylkesrådet sin delegering videre (til den enkelte fylkesråd eller til administrasjonssjefen). Blank i kolonnen betyr at saken ikke delegeres videre fra fylkesrådet som kollegium

 

Hvordan lese tabellen:

For hver ny lov, er lovhenvisningen markert med fet skrift, og kun kolonne ”Ans” er fylt ut.

                                   

 

 

I. Myndighet delegert - IKKe lovregulerte oppgaver

 

Nr

Ref

OPPGAVE

Ans

Fra FT

Delegert videre

1

P 1

      Myndighet til å begjære skyldners bo tatt under konkursbehandling (Konkursloven - 08.06.1984 nr. 58).

Fr1

FR

FR1

2

 

Større fordringer - ettergi /avskrive - FU 56/93

FR3

FR

FR3

3

 

Søknad om hederstegn og hedersmerke

FR1

FR

Adm..sjefen

 

4

G 2

Tilsetting- og personalsaker som framgår av "Tilsettings- og arbeidsreglement" av 11.03.96.

FR1

FR

 Adm.sjefen

5

G 3

Opprette og nedlegge stillinger innen vedtatt organisasjon og vedtatte rammer.

FR1

FR

 Adm.sjefen

6

G 4

Oppsigelser - avskjed

FR1

FR

 Adm.sjefen

7

G 5

Permisjonssøknader i h.h.t. reglement.

FR1

FR

 Adm.sjefen

8

G 6

Arbeidstid etter arbeidsavtalen (fleksitid) - ansvar.

FR1

FR

 Adm.sjefen

9

G 7

Ferie - overføring av inntil 2 ukers til påfølgende år.

FR1

FR

 Adm.sjefen

10

G 8

Ferie - ekstra ferieuke pga møtevirksomhet.

FR1

FR

 Adm.sjefen

11

G 9

Flyttegodtgjørelse.

FR1

FR

 Adm.sjefen

12

G 10

Mobiltelefon - søknader.

FR1

FR

 Adm.sjefen

13

G 11

Tjenestetelefon - søknader.

FR1

FR

 Adm.sjefen

14

G 13

Organisasjonsplaner - godkjenne for underliggende organer.

FR1

FR

 Adm.sjefen

15

G 14

Fordringer kortsiktige/mindre - avskrive/ettergi i kurante tilfelle

FR1

FR

 Adm.sjefen

16

G 15

Gaver/oppmerksomhet ved fratreden/fravær etc.

FR1

FR

 Adm.sjefen

17

G 16

Lønnsfastsettelse nytilsatte

FR1

FR

 Adm.sjefen

18

G 17

Undertegne dokumenter som oppfølging av vedtak fattet i kompetent organ.

FR1

FR

 Adm.sjefen

19

G 18

Anmelde straffbare forhold til politiet og dokumenterer FK’s tap

FR1

FR

 Adm.sjefen

20

Ø 17

Fylkeskommunens finansforvaltning - retningslinjer og fullmakter (Bankavtalen)

FR3

FR

Adm.sjefen

22

 

Tilskott til div. arr. i regi av lag og org.

Tilskott i kurante saker opp til kr 30.000

 

Tilskott opp til kr 10 000

 

FR1

FR

FR1

 

 

Adm.sjefen

23

P 50

Tildeling av midler i kurante saker over kap. 551 post 51 etter søknad. Beløpsgrense: 300.000,-.

FR2

FR

FR2

 

 

 

 

 

 

 

 

II Myndighet delegert - lovregulerte oppgaver/særlover

 

Nr

Ref

LOV

Ans

Fra FT

Delegert videre

 

 

  

Luftfartsloven - 11.06.1993 nr. 101

FR3

 

 

 

1

P 1

Fylkeskommunens myndighet etter § 7-13 om planarbeid i tilknytning til landingsplasser.

 

FR

FR 3

 

 

 

Grannelova - 16.06.1961 nr. 15.

FR1

 

 

 

2

P 2

Saker med vesentlige kryssende interesser mellom fylkeskommunen som eiendomsbesitter og som offentlig plan myndighet forelegges FR til avgjørelse.

 

Myndighet i kurante saker

 

 

FR

 

 

 

 

 

Adm.sjefen

 

 

 

Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) - lov av 21.6.2002 nr 45

FR3

FR

Trafikks.utv

 

3

 

Fylkeskommunens myndighet etter loven, med unntak av myndighet spesielt behandlet under P 7 til og med P 13 nedenfor

 

FR

 

 

4

P 7 - 11

      Fylkeskommunens myndighet etter lovens § 12 og § 13 til å gi eller tilbakekalle

 § 4   løyve for persontransport med motorvogn

§ 5   løyve for godstransport med motorvogn

§ 6   behovsprøvd løyve forpersontransport med motorvogn

§ 7   behovsprøvd løyve for persontransport med fartøy i rute

§ 9   behovsprøvd løyve for transport med motorvogn utanfor rute 

 

Myndighet i kurante saker

 

 

FR

FR 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adm.sjefen

 

5

P 12

Fylkeskommunens myndighet etter § 22 og § 23  til å yte tilskott til lokal rutetransport og til å sette vilkår for tilskottet

 

FR

 

 

6

P 13

Fylkeskommunens ansvar for planleggingsoppgaver og beredskapsoppgaver som er pålagt fylkeskommunen i "Forskrifter om planlegging, organisering og utøving av den sivile beredskap", fastsatt av Samferdselsdepartementet 08.06.1979, med hjemmel i lov av 04.06.1976 nr. 63 om samferdsel § 22 (senere yrkestransportlova av 21.06.02 nr 45)  og lov av 14.12.1956 nr. 7 om forsynings- og beredskapstiltak § 24 f, jf. kongelig res. av 21.12.1967 og 08.06.1979.

 

FR

 

 

Nr

Ref

LOV

Ans

Fra FT

Delegert videre

 

 

 

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - 10.06.1977 nr. 82

 FR6

 

 

7

P 14

Fylkeskommunens myndighet etter § 5 til å avgi uttalelse til kommunalt ferdselsforbud i utmark og vassdrag.

 

Myndighet i kurante saker

 

 

FR

FR6

 

 

 

Adm.sjefen

 

 

Forurensningsloven – 13.03.1981 nr. 6.

FR6

 

 

 

8

P 25

Myndighet til å treffe enkeltvedtak etter § 84 i saker der fylkeskommunen er forurensingsmyndighet etter § 81.

 

FR

FR6

 

 

 

Stadnamnlova - 18.05.1990 nr. 11

FR5

 

 

 

9

 

Fylkeskommunens myndighet etter § 6 til å avgjøre skrivemåten av navn på fylkeskommunale veger, anlegg o.l.

 

Myndighet i kurante saker

 

 

FR

FR5

 

 

 

Adm.sjefen

 

 

  

Lov om kulturminner - 09.06.1978 nr. 50, jf. forskrifter om faglig ansvarsfordeling fastsatt ved kgl. res. av 09.02.1989.

FR5

 

 

 

10

P 15

Fylkeskommunens myndighet etter § 3 til å avgjøre om marken over et automatisk fredet kulturminne fortsatt kan nyttes til beite.

  

Myndighet i kurante saker

   

 

FR

FR5

 

 

 

Adm.sjefen

  

11

P 16

Fylkeskommunens myndighet etter § 6 til å fastsette sikringssone.

 
Myndighet i kurante saker

 

 

FR

FR5

 

 

 Adm.sjefen

12

P 17

Fylkeskommunens myndighet etter § 8 til å behandle meldinger om tiltak som kan virke inn på automatisk fredet kulturminner.

 

Myndighet i kurante saker

 

 

FR

 

 

 

 

 Adm.sjefen

13

P 18

Fylkeskommunens myndighet etter § 9 til å motta planer, kreve forlenget uttalefrist og avgi uttalelser vedrørende tiltak som kommer inn under reglene om undersøkelsesplikt.

 Myndighet i kurante saker

 

 

 

 

FR

FR5

 

 

 

 

 Adm.sjefen

Nr

Ref

LOV

Ans

Fra FT

Delegert videre

 

14

P 19

Fylkeskommunens myndighet etter § 11 til å registrere og vedlikeholde m.m. automatisk fredede kulturminner, med unntak av de kulturminner som ved forskrift er lagt til Riksantikvaren.

 

 Myndighet i kurante saker

 

      

FR

FR5

 

 

 

 

   Adm.sjefen

15

P 20

Fylkeskommunens myndighet etter § 13 til å motta meldinger om funn av løse kulturminner.
.

Myndighet i kurante saker

 

FR

 

FR5

 

 

 Adm.sjefen

16

P 21

Fylkeskommunens myndighet etter § 15a til i særlige tilfeller å gjøre unntak fra vedtak om fredning og fredningsbestemmelser som ikke medfører vesentlige inngrep i det fredede kulturminnet.

 

Myndighet i kurante saker

.

 

FR

FR5

 

 

 

 

 

Adm.sjefen

17

P 22

Fylkeskommunens myndighet etter § 17 til å gi pålegg om istandsetting ved forsømt vedlikehold av fredet bygning, anlegg m.m. og oppfølging av pålegg om istandsetting.

 

Myndighet i kurante saker

 

 

 

 

 

 

 

FR

 

FR5

 

 

 

 

Adm.sjefen

18

 

Fylkeskommunens myndighet etter § 18 til å motta melding om fredet bygning, anlegg m.m. som er skadet ved brann eller lignende og avgjøre om denne skal istandsettes eller gjenreises.

 

Myndighet i kurante saker

 

 

 

FR

 

 

 

 

 

Adm.sjefen

 

19

P 23

Fylkeskommunens myndighet etter § 19 til i særlige tilfelle å gjøre unntak fra vedtak om fredning og fredningsbestemmelser for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i fredet område.

 

Myndighet i kurante saker
 

 

FR

FR5

 

 

 

 

 Adm.sjefen

20

P 24

Fylkeskommunens myndighet etter § 22 til å avgi uttalelse i saker om endelig fredning

Myndighet til å fatte vedtak om midlertidig fredning inntil saken er avgjort.

 

 

 

 

FR

 

Nr

Ref

LOV

Ans

Fra FT

Delegert videre

 

 

 

Lov om folkebibliotek - 20.12.1985 nr. 108.

FR5

 

 

 

21

 

Fylkeskommunens myndighet etter § 8 til å fastsette reglement for fylkesbibliotek.

 

 

 

FR

 

 

22

P 37

Fylkeskommunens myndighet etter § 4 til å inngå avtale med kommunene om drift av folkebibliotek.

 

FR

 

 

23

 

Fylkeskommunens myndighet etter § 9 til å inngå avtaler om felles bibliotekdrift med en eller flere

kommuner.

 

Myndighet i kurante saker

 

 

FR

 

 

 

 

Adm.sjefen

 

24

P 36

Fylkeskommunens myndighet etter § 10 til å inngå avtaler med skolemyndighetene i fylket om bibliotekfaglige spørsmål.

 

FR

Adm.sjefen

25

P 37

Fylkeskommunens myndighet etter § 11 til å gi uttalelse vedrørende fordeling av statlige midler.

 

FR

 

 

 

Lov om grunnskole og den videregående opplæringa - skoleskyss

FR3

 

 

26

P 26

Fylkeskommunens myndighet etter Kap. 7 og Kap 13 til å organisere daglig skyss i samråd med kommunene for elever som har rett til dette.

 

FR

 

Adm.sjefen

27

P 4

      Fylkeskommunens myndighet etter § 4 til å organisere daglig skyss i samråd med kommunene for elever som har rett til dette.

 

FR

 

 

Adm.sjefen

28

P 5

Fylkeskommunens myndighet etter § 8-6, jfr. § 4 til å organisere skoleskyss for elever som etter sakkyndig vurdering trenger særlig hjelp i eller utenom skolen.

 

FR

 

 

Adm.sjefen

 

P 27

Lov om tilskot til private grunnskular og private skular som gjev vidaregåande opplæring- skuleskyss

FR3

 

 

29

 

Fylkeskommunens myndighet etter § 10 til å organisere daglig skyss i samråd med de private skolene og kommunen for elever som har rett til dette

 

FR

 

 

 

Adm.sjefen

 

 

Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (Opplæringslova) – 09.061998 nr. 55

FR4

 

 

30

U 1

Fylkeskommunens myndighet etter § 3-1 første ledd til å ta inn elever til videregående opplæring.

 

FR

Adm.sjefen

31

U 2

Fylkeskommunens myndighet etter § 3-1 tredje ledd, andre setning til å gi eleven eller lærlingen etter søknad tillatelse til utsetting eller avbrudd i opplæringen uten at retten tar slutt.

 

 

 

 

FR

Adm.sjefen

Nr

Ref

LOV

Ans

Fra FT

Delegert videre

 

32

U 3

Fylkeskommunens myndighet etter § 3-1 sjuende ledd til å tilby annen opplæring dersom en elev eller en lærling har særlige vanskeligheter med å følge den undervisningen som er valgt.

 

FR

Adm.sjefen

33

U 4

Fylkeskommunens myndighet etter § 3-2 tredje ledd til å gi forskrifter om skole- og feriedager i skoleåret.

 

FR

Adm.sjefen

34

U 5

Fylkeskommunens myndighet etter § 5-1 til at elever som etter en sakkyndig vurdering har behov for spesialundervisning, har rett til spesialundervisning.

 

FR

Adm.sjefen

35

U 9

Fylkeskommunens myndighet etter § 12-3 fjerde ledd, siste setning om at yrkesopplæringsnemnda i arbeidet med andre oppgaver hører inn under instruksjonskompetansen til fylkeskommunen.

 

FR

 

36

U 10

Fylkeskommunens myndighet etter § 13-2 om fylkeskommunens plikt til å sørge for grunnskoleopplæring og sosialpedagogisk hjelp for klienter i sosiale og medisinske institusjoner som fylkeskommunen har ansvaret for å drive.

 

FR

 

37

 

Fylkeskommunens myndighet etter § 3-7 første og andre setning om ordensreglement og lignende.

 

FR

Adm.sjefen

 

38

 

Fylkeskommunens myndighet etter § 3-8 om bortvisning og tap av rett.

 

FR

Adm.sjefen

 

39

 

Fylkeskommunens myndighet etter § 8-3 siste ledd om klassedelingstall.

 

FR

Adm.sjefen

 

40

 

Fylkeskommunens myndighet etter § 4-6 sjuende ledd, andre setning til å samtykke i at læretiden i den nye lærebedriften gjøres inntil ett år lengre dersom lærlingen har fått mangelfull opplæring.

 

FR

Yrkesopplæringsnemnda

 

41

 

Fylkeskommunens myndighet etter § 12-4 sjuende ledd til å kunne pålegge yrkesopplæringsnemnda andre oppgaver i tilknytning til fagopplæringen.

 

 

 

FR

 FR4

 

 

Plan- og bygningsloven – 14.06.1985 nr. 77.

FR3

 

 

42

 

Fylkeskommunens myndighet etter § 7 til å avgi uttalelse i saker der dispensasjonen i vesentlig grad berører fylkeskommunens egeninteresser som eiendomsbesitter eller regionale interesser behandlet i fylkesplanen.

 

Myndighet i kurante saker

 

 

FR

 

 

 

 

 

 

Adm.sjefen

 

43

P 29

Fylkeskommunens myndighet etter § 19-2 om uttalerett vedrørende plansamarbeid mellom fylker.

Myndighet i kurante saker

 

 

 

 

FR

 

 

 

 

Adm.sjefen 

Nr

Ref

LOV

Ans

Fra FT

Delegert videre

 

44

P 31

Fylkeskommunens myndighet etter § 20-5 til å framsette innsigelser når innsigelsen er framsatt med grunnlag i avvik fra bestemmelsene i denne lov eller gjelder forhold av planfaglig karakter.

 

Myndighet i kurante saker

 

 

 

 

 

 

 

FR

 

 

 

 

 

Adm.sjefen

45

 

Fylkeskommunens myndighet i h.h.t .§ 12-1, jf. § 19-3 til å opptre som fylkesplanutvalg og som har dette ansvaret for ledelsen av arbeidet med fylkesplaner, dog ikke myndighet til å fatte endelig vedtak til fylkesplan.

 

FR

FR3

46

 

Fylkeskommunens myndighet etter § 12-3 til å opprette de rådgivende utvalg som ansees hensiktsmessig for å fremme samarbeidet om planleggingsvirksomhet i henhold til denne paragraf.
Fylkeskommunen er delegert myndighet til å uttale seg i spørsmål om fritak for kommunale eller statlig organ i slike samarbeidsorgan.

 

FR

FR3

47

 

Fylkeskommunens myndighet etter § 19-3 om myndighet til organisering av fylkesplanarbeidet.

 

 

FR

FR3

48

 

Fylkeskommunens myndighet etter § 15 til å påklage enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven, dersom vedtaket direkte berører fylkeskommunens saksområde.

 

Myndighet i kurante saker

 

 

FR

 

 

 

 

 

Adm.sjefen

49

 

Fylkeskommunens myndighet etter § 20-5 til å avgi uttalelser til kommuneplaner som i vesentlig grad berører fylkeskommunens egeninteresser som eiendomsbesitter eller forhold som er i strid med fylkesplanen eller nasjonale mål.

 

Myndighet i kurante saker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FR

 

 

 

 

 

 

Adm.sjefen

Nr

Ref

LOV

Ans

Fra FT

Delegert videre

 

50

 

Fylkeskommunens myndighet etter § 27-1 til å avgi uttalelse i følgende saker:

  saker som er i vesentlig strid med fylkeskommunens egeninteresser som eiendomsbesitter.

  saker som berører regionale interesser i vesentlig grad.

  saker som er i vesentlig strid med forhold behandlet i fylkesplanen.

  saker som er i vesentlig grad avviker fra kommuneplan.

  saker med ekstraordinært samordningsbehov mellom fylkeskommunale etater.

 

Myndighet i kurante saker

 

 

 

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adm.sjefen

51

 

Fylkeskommunens myndighet etter § 27-2 til å framsette innsigelse til reguleringsplan dersom innsigelsen har grunnlag i forhold nevnt i delegasjonsbestemmelsen til § 27-1

 

Myndighet i kurante saker

 

 

FR

 

 

 

 

 

Adm.sjefen

 

52

P 34

Fylkeskommunens myndighet etter § 28-2 til å avgi uttalelse og framsette innsigelse til kommunal bebyggelsesplan.

 

Myndighet i kurante saker

 

FR

 

 

 

 

 Adm.sjefen

 

53

 

Fylkeskommunens myndighet etter § 33-4 til å avgi uttalelse til melding om konsekvensutredning, jf. § 3-3.
Myndighet i kurante saker

.

 

FR

 

 

  

 Adm.sjefen

54

 

Fylkeskommunens myndighet etter § 33-6 til å avgi uttalelse til konsekvensutredning.

 

Myndighet i kurante saker

 

 

FR

 

 

 

Adm.sjefen

 

 

Lov om tannhelsetjenesten av 03.06.1983 nr. 54

FR6

 

 

55

H 1

Fylkeskommunens myndighet etter §4-2 til å inngå avtaler med privatpraktiserende tannleger.

 

 

Adm.sjefen

 

 

Industrikonsesjonsloven - 14.12.1917 nr. 16

FR2

 

 

56

 

Fylkeskommunens myndighet etter § 24 til å avgi uttalelse i saker om søknad om konsesjon.

 

Myndighet i kurante saker

 

 

FR

 

 

 

Adm.sjefen

Nr

Ref

LOV

Ans

Fra FT

Delegert videre

 

 

 

Vassdragsreguleringsloven - 14.12.19917 nr. 17

FR6

 

 

57

 

Fylkeskommunens myndighet etter § 6 til å avgi uttalelse om vassdragsregulering, herunder konsesjonssøknader

 

Myndighet i kurante saker.

 

 

FR

 

 

 

 

Adm.sjefen

58

 

Fylkeskommunens myndighet etter § 11 til å disponere midler opparbeidet i Vassdragsreguleringsfondet.

 

Myndighet i kurante saker

 

 

FR

 

 

 

 

Adm.sjefen

 

 

Vassdragsloven - 15.03.1940 nr. 3

FR6

 

 

 

59

 

Fylkeskommunens myndighet etter § 123 nr. 3 til å avgi uttalelse til regler for bruk av vassdrag.

 

Myndighet i kurante saker

 

 

 

FR

 

 

 

Adm.sjefen

 

 

 

Lov om ansvar for skade på bufe ved hund - 09.07.1926 nr. 4.

FR6

 

 

60

 

Fylkeskommunens myndighet etter § 3 til å fastsette bestemmelser om båndtvang av hund

 

FR

 

 

 

Husdyrloven - 08.06.1962 nr. 4

FR6

 

 

61

 

Fylkeskommunens myndighet etter § 14 til å fastsette fordeling av kostnader ved visse tiltak mot husdyrsykdommer

 

Myndighet i kurante saker

 

 

FR

 

 

 

 

Adm.sjefen

 

 

Vegloven - 21.06.1993 nr. 23

FR3

 

 

62

 

Fylkeskommunens myndighet etter § 10 til å uttale seg ved ansettelse av vegsjef.

 

 

FR

FR 3

63

V 1

Fylkeskommunens myndighet etter § 8, jf. §7 til å omdisponere mindre parseller av fylkesveggrunn som er blitt overflødig ved omleggingsarbeider m.m.

 

FR

Adm.sjefen

64

V 2

Fylkeskommunens myndighet etter § 15 til å foreta ekspropriasjon i h.h.t § 6

 

FR

Adm.sjefen

65

V 3

Fylkeskommunens myndighet etter § 29 til å fastsette større byggegrense enn 15 m.

 

FR

Adm.sjefen

66

V 4

Fylkeskommunens myndighet etter § 38 til å vedta rådighetsbegrensninger for grunn innenfor byggegrensa.

 

FR

Adm.sjefen

67

 

Fylkeskommunens myndighet etter §§ 40 og 41som klageorgan i avkjørselssaker.

 

Trafikks.utv

 

 

Nr

Ref

LOV

Ans

Fra FT

Delegert videre

 

68

 

Fylkeskommunens myndighet etter § 9 som vegstyresmakt for fylkesveger.

 

FR

 

69

 

Fylkeskommunens myndighet etter § 4 til å ta opp kommunal eller privat veg som fylkesveg.
Dog skal saken behandles av fylkestinget dersom den omhandler vesentlige økonomiske eller samfunnsmessige interesser.

 

 

FR

 

70

 

Fylkeskommunens myndighet etter § 7 til å uttale seg om nedlegging eller omgjøring av riksveg eller til å fatte vedtak om nedlegging eller omgjøring av fylkesveg.
Dog skal saken behandles av fylkestinget dersom den omhandler vesentlige økonomiske eller samfunnsmessige interesser.

 

FR

 

71

 

Fylkeskommunens myndighet etter § 20 til å pålegge kommunene å dekke planleggingskostnader ved fylkesveger.

 

Myndighet i kurante saker

 

 

FR

 

 

 

 

Adm.sjefen

 

 

Vegtrafikkloven - 18.06.1965 nr 4

FR3

 

 

 

72

 

Fylkeskommunens myndighet etter § 40 a til å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten.

 

FR

Trafikks.utv

 

 

 

Moltekartloven - 06.05.1970 nr. 63.

FR6

 

 

73

 

Fylkeskommunens myndighet etter § 3 til å fastsette begrensninger i moltekartlovens virkeområde.

 

Myndighet i kurante saker

 

 

FR

 

 

 

Adm.sjefen

 

 

 

Lov om undersjøiske naturforekomster - 21.06.1963 nr. 12.

FR6

 

 

 

74

P 3

Fylkeskommunens myndighet etter § 2 om tildeling av konsesjon for utnytting av skjellsand, sand og grus, delegeres til HR.
Myndighet til å gi tillatelse til leting etter skjellsand, sand og grus.

 

FR

FR6

 

 

 

Lov om naturvern - 19.06.1970 nr. 63.

FR6

 

 

 

75

P 6

Fylkeskommunens myndighet etter § 18 til å uttale seg i saker der det skal treffes vedtak om vern eller fredning

 

Myndighet i kurante saker

 

 

 

 

 

 

FR

 

 

 

 

Adm.sjefen

 

Nr

Ref

LOV

Ans

Fra FT

Delegert videre

 

 

 

Lov om samtykke til utbygging av næringsverksemd og rettleiing om stadval (etableringslova) - 20.02.1976 nr. 5.           

FR2

 

 

76

 

Fylkeskommunens myndighet etter § 10, jf. forskrifter fastsatt ved kgl. res av 18.12.1992, til å fastsette vedtak om etableringssamtykke for tiltak som er under 10.000 kvm delegeres til.
Den fylkeskommunale myndighet omfatter ikke oljetilknyttet virksomhet

 

Myndighet i kurante saker

 

 

FR

 

 

 

 

 

 

 

Adm.sjefen

 

 

Havneloven - 08.06.1984 nr. 51

FR3

 

 

76

 

Fylkeskommunens myndighet etter § 8 til å avgi uttalelser om utbyggingsforslag og andre tiltak.

 

Myndighet i kurante saker

 

 

FR

 

 

 

Adm.sjefen

 

 

Jernbaneloven - 11.06.1993 nr. 100

FR3

 

 

78

 

Fylkeskommunens myndighet etter § 7 til å treffe beslutninger om tilskudd, godkjenning av ruteplaner og takster.

 

 

Myndighet i kurante saker

 

 

 

FR

 

 

 

 

 

Adm.sjefen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Myndighet delegert til Fylkesordføreren

 

Nr

Ref

Oppgaver

Ans

Fra FT

Delegert videre

1

O 1

      Fylkeskommunens myndighet til å begjære offentlig påtale etter Straffeloven - 22.05.02 nr. 10, § 79 5.avsnitt.

Ordf

Ordf

 

2

O 2

Fullmakt til å representere fylkeskommunen i generalforsamlinger i aksjeselskaper hvor fylkeskommunen er aksjonær, unntatt hvis fylkestinget har valgt representasjon.

Ordf

Ordf

 

3

O 3

Foreløpig avgjørelse om fritak fra møteplikt i fylkestinget og fylkesutvalget

Ordf

Ordf

 

4

O 4

Undertegne tinglysningsdokumenter om kjøp og salg av eiendom

Ordf

Ordf

 

5

G 12

Godtgjørelse til folkevalgte i h.h.t. retningslinjer

Ordf

Ordf