Fylkestinget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 19., 20. og 21. juni 2006. Møtestart første dag kl 09.00

Møtested: Samfunnshuset, Høylandet

MØTEPROTOKOLL

Program

 

Fylkesrådsleder Alf Daniel Moens tale til fylkestinget

 

SAKLISTE  - Fordeling av saker på komiteene, påført saksordførere

 

Sak:

 

Innst.

Saksprotokoll

06/34

Suppleringsvalg - juni 2006

06/35

Driftsrapport 1/2006 pr. 30.04.2006, revidering av budsjett 2006 og økonomiplan 2006 – 2009

Komiteinnstilling

06/36

Økonomistrategi 2007-10

Komiteinnstilling

06/37

Forum for Kontroll og Tilsyn

 

06/38

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 6)

Komiteinnstilling

06/39

Kvalitetsmelding for videregående opplæring i Nord-Trøndelag 2006

Komiteinnstilling

06/40

Arbeidet med fylkesplanen

Komiteinnstilling

06/41

Nasjonal Helseplan 2007 - 2010. Høring

Komiteinnstilling

06/42

Strategisk utviklingsplan for tannhelsesektoren i  Nord-Trøndelag

Komiteinnstilling

 

06/43

Bruken av kompensasjonsmidler for økt arbeidsgiveravgift i Nord-Trøndelag 2004 og 2005

Komiteinnstilling

06/44

Innspill til Nasjonale strategier for økt avvirkning. Skognæringa i Trøndelag

Komiteinnstilling

06/45

Forslag til Riksvegbudsjett for 2007 for Region Midt

Komiteinnstilling

06/46

Melding til Fylkestinget: Handlingsplan for flom- og rassikring

Komiteinnstilling

06/47

Lierne Nasjonalparksenter IKS – Vedtektsendring

Komiteinnstilling

06/48

Folkehelsekomiteen i Nord-Trøndelag. Årsmelding for 2005

Komiteinnstilling

06/49

Idrettspolitisk manifest

Komiteinnstilling

06/50

Museumsdeponi i Nord-Trøndelag. Fylkeskommunal garanti

Komiteinnstilling

06/51

Grong videregående skole – Etablering av ny landslinje

Saker fremma under samlinga,
jf. fylkestingets reglement § 26 – private forslag:

06/52

SkatteFunn ordningen må styrkes

Komiteinnstilling

 

06/53

Etablering av Forsvarets Hus på Steinkjer

Komiteinnstilling

 

Interpellasjoner fra:

·      Joar Olav Grøtting (H):  Videregående skoler, landslinje og Forshagaakademin  Behandling i fylkestinget - svar

·      Borgny Kjølstad Grande (Sp):  "Å leve med rovdyr" – Hvem tar ansvar?  Behandling i fylkestinget – svar/forslag/vedtak

·      Olav Gilsåmo (SV):  Spilleautomater – nødvendig inntektskilde eller et samfunnsonde? Behandling i fylkestinget – svar/forslag/vedtak

·      Vigdis Hjulstad Belbo (Sp):  Rabattordninger på kollektiv transportmiddel for elever/studenter nord for Steinkjer  Behandling i fylkestinget – svar/forslag/vedtak

·      Johan Fossan (KrF):  Styrking av havbrukskompetansen i regionen  Behandling i fylkestinget – svar/forslag/vedtak

·      Helena Hovstein Kruken (KrF) om Falstad som besøkssted for elever i videregående skole  Behandling i fylkestinget – svar/forslag

·      Åse Marie Hagen (Ap):  Posten  Behandling i fylkestinget – svar/forslag/vedtak