Fylkestinget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 21., 22. og 23. februar 2006. Møtestart første dag kl 09.00

Møtested: Steinkjer Rådhus

Program

 

Møteprotokoll

 

SAKLISTE – Fordeling av saker på fylkestingets komiteer, påført saksordførere

 

Sak:

 

Innst.

Vedtak

1/2006

Valg av offentlige representanter til Forstanderskapet i Sparebanken Midt-Norge

 

2/2006

Regionalt forbrukerpolitisk utvalg for fylkeskommunene Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag - Årsmelding 2005

Komiteinnstilling

 

3/2006

Pasientombudet i Nord-Trøndelag - Årsrapport for 2005

Komiteinnstilling

 

4/2006

Elev- og lærlingombudet - Organisering og stillingsbeskrivelse

Komiteinnstilling

 

5/2006

KS-utredning "Sterke regioner. Premisser, oppgaver og inndeling ved en forvaltningsreform" – Rapport

Komiteinnstilling

 

6/2005

Tannhelsetjenesten – tilleggsbevilgning

Komiteinnstilling

 

7/2006

Forvaltningsreformen. Orientering om framdrift av igangsatte prosesser

Komiteinnstilling

 

8/2006

Prioritert investeringsbudsjett for videregående opplæring i 2006

Komiteinnstilling

 

9/2006

Rådet for funksjonshemmede - Årsmelding 2005

Komiteinnstilling

 

10/2006

Eldrerådet i Nord-Trøndelag - Årsrapport 2005

Komiteinnstilling

 

11/2006

Namdalsprosjektet - ny finansieringsplan og fylkeskommunal garanti

Komiteinnstilling

 

12/2006

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 6)

Komiteinnstilling

 

13/2006

Høring: NOU 2005: 18, Fordeling, forenkling, forbedring - inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner

Komiteinnstilling

 

Saker fremmet under fylkestingssamlinga:

14/2006

Nord-Trøndelag må engasjere seg i Nordområdepolitikken

Komiteinnstilling

 

15/2006

Oppnevning av nye styrer i helseforetakene i Helse Midt-Norge

 

16/2006

Situasjonen i Meråker - Uttalelse fra fylkestinget

 

Interpellasjoner fra:

Joar Olav Grøtting (H) om flomsikring – Fylkestingets behandling i møte 23.02.2006

Johan Fossan (KrF): Innføring av ISO-sertifisert miljøledelse - Fylkestingets behandling i møte 23.02.2006

Tone Sofie Aglen (SV): Gym mest for gutta? - Fylkestingets behandling i møte 23.02.2006

Runbjørg Bremset Hansen (SV): Regionale utviklingsmidler og oppfølging - Fylkestingets behandl. 23.02.2006

Inge Staldvik (SV): Økologiske varer i Nord-Trøndelag - Fylkestingets behandling i møte 23.02.2006