Fylkestinget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 5., 6. og 7. desember 2006. Møtestart første dag kl 09.00

Møtested: Steinkjer Rådhus

 

Møteprotokoll

 

Program

 

SAKLISTE – Fordeling av saker på fylkestingets komiteer, påført saksordførere

 

Sak:

 

Saksframlegg

Saksprotokoll/
Vedtak

06/71

Suppleringsvalg - desember 2006

06/72

Evaluering av parlamentarisme som styringsform i Nord-Trøndelag fylkeskommune

Komiteinnstilling

06/73

Driftsrapport pr. 30.09.2006, budsjettjustering

Komiteinnstilling

06/74

Årsbudsjett 2007 og Økonomiplan 2007-10

Komiteinnstilling

06/75

Samhandlingsprogram for 2007

Komiteinnstilling

06/76

Stamnettutredninger - Nasjonal transportplan (NTP) 2010-2019

Komiteinnstilling

06/77

Marin Strategiplan Trøndelag

Komiteinnstilling

06/78

Orientering/ Statusrapport:

Bioenergi og småskala vannkraft i Nord-Trøndelag

Komiteinnstilling

06/79

KS - Høring av styringsstrukturutvalgets utredning av juni 2006 - fremtidens styringsstruktur i KS

Komiteinnstilling

06/80

Idrettspolitisk manifest

Komiteinnstilling

06/81

Endring av finansreglement for Nord-Trøndelag fylkeskommune

Komiteinnstilling

06/82

Søknad om bompengefinansiering av E6 Øst ( E6 Trondheim - Stjørdal )

Komiteinnstilling

06/83

Regionalt Utviklingsprogram for Nord-Trøndelag 2007

Komiteinnstilling

06/84

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget
(jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 6)

Komiteinnstilling

06/85

Forslag til Kulturlov – høring

Komiteinnstilling

06/86

Sykehusøkonomien - Uttalelse fra Fylkestinget i Nord-Trøndelag

Komiteinnstilling

 

06/87

Kraftkrise – Innspill til handlingsplan for Midt-Norge

Komiteinnstilling

 

06/88

Valg av nytt fylkesråd for utdanning, kultur og helse etter Trude Marian Nøst

 

Interpellasjoner fra:

Annikken Kjær Haraldsen (V):  Kunnskapsløftet og lærernettverkBehandling i møte 06.12.2006 - svar

 

SAKLISTE for Foretaksmøte i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF