Fylkestinget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 10., 11. og 12. oktober 2006. Møtestart første dag kl 09.00

Møtested: Steinkjar Rådhus, Steinkjer

MØTEPROTOKOLL

Programeget program for ettermiddag 11.10.2006

 

SAKLISTE – Fordeling av saker på fylkestingets komiteer, påført saksordførere

 

Sak:

 

Saks-/
framlegg.

Saksprotokoll/
Vedtak

06/54

Suppleringsvalg - oktober 2006

06/55

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 6)

Komiteinnstilling


06/56

Innspill til samhandlingsprogram for 2007

Komiteinnstilling

06/57

Rapport om selskapskontroll: Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS

06/58

Kommunal og regionaldepartementet. Høring - Lokaldemokratikommisjonen sin andre utredning NOU 2006:7. Det lokale folkestyret i endring. Om deltaking og engasjement i lokalpolitikken

Komiteinnstilling


06/59

Helse Midt-Norge RHF - Årsrapport 2005

Komiteinnstilling

06/60

Høringsuttalelse - Rapport H-2185 om ”Elektronisk stemmegivning – utfordringer og muligheter”

Komiteinnstilling

06/61

Høring - endringer i valgloven

Komiteinnstilling

06/62

Midtnordenkomiteen - Årsmelding 2005

Komiteinnstilling

06/63

Fylkeskommunens eierskap og øvrige engasjementer i bedrifter – Melding

Komiteinnstilling


06/64

Bedre rammebetingelser for skognæringen - utbedring av flaskehalser

Komiteinnstilling


06/65

NTE - eierskap og organisering

Komiteinnstilling

06/66

Vindkraft - og kraftlednings prosjekter i Namdalen og på Fosen

Komiteinnstilling


06/67

KomSek Trøndelag IKS - Endring av selskapsavtalen

Komiteinnstilling


06/68

KomRev Trøndelag IKS - Endring av selskapsavtalen

Komiteinnstilling


06/69

Elev- og lærlingombudet – Rapport for skoleåret 2005/2006

Komiteinnstilling


06/70

Beredskapen i NTE Nett AS

Komiteinnstilling

 

Interpellasjoner fra:

Gunnar Viken (H):         Kraftkrise  -  Behandling i møte 10.10.2006 (svar/forslag/vedtak)

Gunnar Viken (H):         Fylkeslandbruksstyret fratatt makt  -  Behandling 12.10.06 (svar/forsl./vedtak

Joar Olav Grøtting (H): Videregående skoler og PC  -  Behandling i møte 12.10.2006 (svar)

Anne Irene Myhr (Sp):  Førerkort som valgfag  -  Behandling i møte 12.10.2006 (svar/forslag/vedtak)

Ingvild Kjerkol (Ap):      Fortsatt utvikling av Trondheim lufthavn Værnes!  -  Behandling i møte 12.10.2006 (svar)

Olav Gilsåmo (SV):        Hva skjer i NTE Nett AS?   Interpellasjonen ble i møte 10.10.06 trukket – se for øvrig sak nr. 06/70