Vår ref:

2006/00152-132 RV

Arkiv:

015

 

Fylkestingets samling 10., 11. og 12. oktober 2006 -
Fordeling av saker på komiteene i fylkestinget

 

 

Komite for økonomi, plan og regionalt utviklingsprogram

 

Leder: Endre Skjervø

 

 

Saksordfører

Sak nr. 06/56

Carl Peter Vikdal

Innspill til samhandlingsprogram for 2007

 

 

Sak nr. 06/:65

Gunnar Viken

NTE - eierskap og organisering

 

 

Sak nr. 06/66

Ivar Grindvik

Vindkraft- og kraftledningsprosjekter i Namdalen og på Fosen

 

 

 

 

Komite for samferdsel, næring og miljø

 

Leder: Borgny Kjølstad Grande

 

 

Saksordfører

Sak nr. 06/58:

Ragnhild Sivertsen

Kommunal og regionaldepartementet. Høring - Lokaldemokratikommisjonen sin andre utredning NOU 2006:7. Det lokale folkestyret i endring. Om deltaking og engasjement i lokalpolitikken

 

 

Sak nr. 06/63

Tone Sofie Aglen

Fylkeskommunens eierskap og øvrige engasjementer i bedrifter - Melding

 

 

Sak nr. 06/64

Olav Gilsåmo

Bedre rammebetingelser for skognæringen - utbedring av flaskehalser

 

 

Sak nr. 06/67

Sturla Sørgaard

KomSek Trøndelag IKS - Endring av selskapsavtalen

 

 

Sak nr. 06/68

Lise Andersen

KomRev Trøndelag IKS - Endring av selskapsavtalen

 

 

 

 

Komite for utdanning, kultur og helse

 

Leder: Endre Lysø

 

 

Saksordfører

Sak nr. 06/59

Annikken Kjær Haraldsen

Helse Midt-Norge RHF - Årsrapport 2005

 

 

Sak nr. 06/60

Helena Hovstein Kruken

Høringsuttalelse - Rapport H-2185 om "Elektronisk stemmegivning - utfordringer og muligheter"

 

 

Sak nr. 06/61

Runbjørg Bremset Hansen

Høring - endringer i valgloven

 

 

Sak nr. 06/62

Kari Steen

Midtnordenkomiteen - Årsmelding 2005

 

 

Sak nr. 06/69

Joar Olav Grøtting

Elev- og lærlingombudet – Rapport for skoleåret 2005/2006

 

 

 

 

Kontrollutvalget/-komiteen

 

Leder: Inge Staldvik

 

 

Saksordfører

Sak nr. 06/55:

Ingvild Kjerkol

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 6)

 

 

Sak nr. 06/57

Ståle Busch

Rapport om selskapskontroll: Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS

 

 

 

 

Valgnemnda

 

Leder: Laura Sve Øie

Merknad

 

 

Sak nr. 06/54:

 

Suppleringsvalg - oktober 2006