Fylkesrådet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag fylkeskommune

SAKSPROTOKOLL

 

Sak nr. 27/2006

Stiftelsen Falstad - Søknad om økonomisk støtte til utstilling

 

Behandlet/behandles av

Møtested

Møtedato

Sak nr.

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag

Fylkets Hus, Steinkjer

07.02.2006

27/2006

 

Saksbehandler:

Ragnhild Kvalø

Arkivsak:

2005/08220

Arkivkode:

135.656

 

 

Fylkesrådens innstilling til vedtak:

 

Falstadsenteret gis et tilskudd på kr 500.000 til ferdigstillelse av basisutstillingen ” Ansikt til Ansikt” med forutsetning om at framlagt finansiering kommer på plass.

 

Tilskuddet dekkes av Regional Utviklingsmidler over to år - 2006 og 2007.

 

Protokoll

Fylkesrådsleder Alf Daniel Moen foreslo følgende endring i siste setning:

 

Tilskuddet dekkes av Regional Utviklingsmidler over to år, med kr. 300.000,- i 2006 og kr 200.000 i 2007.

 

Innstillingen med foreslått endring ble enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Falstadsenteret gis et tilskudd på kr 500.000 til ferdigstillelse av basisutstillingen ” Ansikt til Ansikt” med forutsetning om at framlagt finansiering kommer på plass.

 

Tilskuddet dekkes av Regional Utviklingsmidler over to år, med kr. 300.000,- i 2006 og kr 200.000 i 2007.

 

 


Sammendrag:

 

Falstadsenteret gis et tilskudd på kr 500.000 over to år for å sikre basisutstillingen ”Ansikt til Ansikt” for senteret.

 

Fylkesrådens vurdering:

 

Falstadsenteret som et nasjonalt opplærings- og dokumentasjons-senter for krigens fangehistorie, humanitær folkerett og menneskerettigheter har i denne søknaden bedt om

Kr 500.000 i økonomisk støtte til utvikling og produksjon av basisutstillingen ved senteret.

 

Jeg ser det som viktig at denne basisutstillingen kommer på plass, og beklager at staten som ansvarlig for utbyggingen, ikke hittil har sett det som sitt ansvar å fylle senteret med godt nok innhold.

 

Jeg ønsker å påpeke at det er naturlig at Levanger kommune også bidrar i utviklingen av dette senteret og utstillingen. Innenfor de andre store museumsutstillingene som har vært utviklet i fylket, eks. Stiklestad og Norveg, har vertskommunen bidratt i det økonomiske partnerskapet.

 

Fylkesrådet jobber sammen med Falstadsenteret for å sikre nasjonal finansiering av drifta av senteret på linje med andre etablerte fredssenter / menneskerettighetssenter.

 

Steinkjer, 31. januar 2006

 

Trude Marian Nøst

fylkesråd for utdanning, kultur og helse

 

Einar Strøm

fylkesråd for økonomi, plan og regional utvikling

 


Saksutredning for fylkesrådet

 

 

Utrykte vedlegg:

  1. Søknad av 29.11.05 ang. økonomisk støtte til utvikling og produksjon av utstilling på Falstadsenteret.

 

Utredning

 

Innledning/bakgrunn

 

Falstadsenteret, er en stiftelse som har en målsetting om å bli et nasjonalt opplærings- og dokumentasjons-senter for krigens fangehistorie, humanitær folkerett og menneskerettigheter.

 

Målet er at senteret skal åpnes i løpet av (september) 2006 i den gamle SS-leiren (opprinnelig bygget som skolehjem på 1920 – tallet) – Ekne i Levanger.

 

Bygningen ble benyttet som fangeleir under den tyske okkupasjonen fra 1941 – 1945.

Falstadskogen var leirens rettersted.

 

Stortinget har tidligere vedtatt rehabilitering og ombygging av Falstadbygningen til om lag 70 mill. kr, og i statsbudsjettet for 2005 ble det lagt opp til en finansieringsordning som innebærer statlig husleiedekning på 6. mill. kr pr. år.

Stiftelsen har lagt til grunn at det fra staten foreligger en engangsbevilgning til inventar, men ikke noe tilskudd til finansiering av utstillingen.

 

Det er pr. dagsdato ikke avklart hvordan senteret skal driftsfinaniseres etter åpningen.

 

Da det er Statsbygg som har ansvaret for rehabiliteringen og ombyggingen kommer Falstadsenteret inn under Statsbygg sin avtale med Utsmykkingsfondet for offentlig bygg dvs.

1 % av byggesummen skal brukes til utsmykking . ( I dette tilfelle kr 692.000).

 

Utsmykkingsfondet for offentlig bygg har arbeidet med denne utsmykkingen i flere år på samme måte som de har gjort innenfor prosjektene Villa Grande, Nobels Fredssenter og Eidsvoll 1824.

 

Da det dessverre har oppstått uenigheter omkring denne utsmykkingen, har Utsmykkingsfondet tatt kontakt med fylkeskommunen om å være med i dialogen med senteret for på kunne få på plass utsmykkingen før åpningen.

 

Fylkeskommunen har i samråd med Utsmykkingsfondet  tatt opp med Senteret ideen om å se utsmykkingen i sammenheng med utstillingen, men dette har blitt avslått.

Senteret har nå i brev til Utsmykkingsfondet bedt om at den planlagte utsmykkingen utsettes til senere.

 

Saksframstilling/problemstillinger

 

Denne museumsutstillingen skal være senterets basisutstilling. Den skal vise Falstad som en brikke i systemet av tyske fangeleirer under 2 verdenskrig, samtidig som den skal belyse Falstads historie i forhold til FNs Menneskerettighetskonvensjoner og trekke linjer til dagens menneskerettighetsproblematikk.

I tilknytning til basisutstillingen og senterets vestibyle er det avsagt arealer til temporære utstillinger som skal utdype og supplere basisutstillingen med relevante og aktuelle problemstillinger/temaer.

 

Målet for utstillingen er:

-         Konkretisere stiftelsen Falstadssenterets mål om å fremme respekt for menneskeverd og humanitet

-         Omhandle krigens fangehistorie og menneskerettigheter

-         Inngå som en integrert del av Falstadsenterets undervisningsprogram

 

Utstillingens budsjett er som følgende:

 

Kostnader:

Designkonkurranse utstillingskonsept:

kr    200.000

Forprosjekt

kr    300.000

Detaljprosjektering

kr    500.000

Anbud og produksjon

kr 5.600.000

Sum

kr 6.600.00

 

Finansiering

Institusjon Fritt Ord

kr 1.000.000

Nosk Kulturråd

kr    600.000

N-T Elektrisitetsverk

kr    500.000

N-T Fylkeskommune

kr    500.000

Næringslivspartnere

kr 3.000.000

Stifelsen Falstadsenteret (egeninnsats)

kr 1.000.000

Sum

kr 6.600.000

 

Nord-Trøndelag fylkeskommunen har siden etableringen vært Falstadsenteret regionale støttespiller gjennom ulike utviklingsprosjekt.

Det siste var knyttet til stedsutviklingsprosjekt og etablering av Falstadsenteret som kurssenter – overnattings- og serveringsvirksomhet.

 

I tillegg har fylkesrådet gjennom sak 169/2005 Museumsdrift – lagt til grunn at en i løpet av inneværende år i et samarbeid med ABM-U kan finne en løsning for Falstadsenteret utover museumsarbeidet slik at deres rolle og ansvar for nasjonal menneskerettighetssenter kan sikres.

 

Denne basisutstillingen vil være et viktig innholdselement, men samtidig haster det å kunne få løst framtidig driftskonsept som nasjonal minnested og senter for menneskerettigheter.