Kontrollutvalget

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

 

Møtedato:      14. juni 2005 kl. 13.30

Møtested:      Verran

 

 

MØTEPROTOKOLL

 

 

SAKLISTE

 

 

Sak:

 

Innst.

Vedtak

028/2005

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 6)

 

029/2005

Kontrollutvalgets årsmelding 2004

 

030/2005

Orientering fra revisor

 

031/2005

Evaluering av elevombudsordningen

 

032/2005

Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon - igangsettingsvedtak

 

033/2005

Rapport om gjennomgang av arbeidsavtale
Unntatt offentlighet – § 6.2a

 

 

034/2005

Referatsaker