Fylkestinget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 14., 15. og 16. juni 2005. Møtestart første dag kl 09.00

Møtested: Verraparken, Malm

Møteprotokoll

 

PROGRAM

 

Fylkesrådslederens tale til fylkestinget  /  Debatt i tilknytning til talen - uttalelse

 

SAKLISTE  -  Fordeling av saker på fylkestingets komiteer

 

Sak:

 

Innst.

Vedtak

45/2005

Miljøverndepartementet - NOU 2004:28 Lov om bevaring av natur landskap og biologisk mangfold – Høring
Komiteinnstilling

 

46/2005

Effektive og pedagogisk funksjonelle læringsarenaer for de videregående skoler
Komiteinnstilling

 

47/2005

Regionalt utviklingsfond - implementering i fylkeskassens regnskap fra 1.1.2005

Komiteinnstilling

 

48/2005

Økonomisk konsekvensvurdering 2006-09

Komiteinnstilling

 

49/2005

NTEs eierskap - Beredskapsarbeide for vern av eierinteressene

Komiteinnstilling

 

50/2005

Kvalitet i videregående opplæring i Nord-Trøndelag. Kvalitetsrapport og kvalitetsprogram

Komiteinnstilling

 

51/2005

Driftsrapport og budsjettrevisjon 2005. Fylkestingsrapport 1/2005 (pr. 30.04.2005)

Komiteinnstilling

 

52/2005

Landsdelsutvalget - Årsrapport 2004

Komiteinnstilling

 

53/2005

Midtnordenkomiteen - Årsmelding 2004

Komiteinnstilling

 

54/2005

Folkehelsekomiteen i Nord-Trøndelag - Årsmelding 2004

Komiteinnstilling

 

55/2005

Elev- og lærlingombudets rapportering, skoleåret 2004/2005

Komiteinnstilling

 

56/2005

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 6)
Innstilling fra kontrollutvalget

 

57/2005

Kontrollutvalget - Årsmelding 2004

Innstilling fra kontrollutvalget

 

58/2005

Legalitetskontroll av fylkestingssak nr. 69/2004 - pkt. 12 i vedtaket

Komiteinnstilling

 

59/2005

Suppleringsvalg - juni 2005

 

60/2005

Rapport – Revisjonens gjennomgang av arbeidsavtale

Komiteinnstilling

 

Interpellasjoner fra:

Arild A. Grande (Ap): Entreprenørskap som ny videregående linje i Nord-Trøndelag  /  Svar - behandling

Joar Olav Grøtting (H) om skole  /  Svar- behandling

Ingvild Kjerkol (Ap): Ungdomsgarantiprosjektet i Nord-Trøndelag  /  Svar - behandling

Andre N. Skjelstad (V): Forsøksordning med garnfiske etter sjøørett  /  Svar – forslag - behandling

Joar Olav Grøtting (H) om gang- og sykkelveg i Verran kommune  /  Svar – forslag - behandling

Bjørn Arild Gram (Sp): Spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge  /  Svar – forslag - behandling

Per Morten Teigen (SV): Klima- og energiregnskap for Trøndelag  /  Svar - behandling

Tone Sofie Aglen (SV): Tilstanden i yrkesopplæringa i Nord-Trøndelag  /  Svar - behandling

 

Foretaksmøte i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF - SAKLISTE  /  MØTEPROTOKOLL