Fylkestinget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 26., 27. og 28. april 2005. Møtestart første dag kl 09.00

Møtested: Mære landbruksskole, Sparbu

MØTEPROTOKOLL

 

PROGRAM

 

SAKLISTE  -  Fordeling av saker på fylkestingets komiteer

 

Sak:

 

Innst.

Vedtak

22/2005

Regionale komiteer for medisinsk forskningsetikk - Forslag til medlemmer/varamedlemmer for perioden 01.07.2005-01.07.2009

 

23/2005

Fylkeskommunale priser - Trafikksikkerhetsutvalget - Oppnevning av komiteer
Komitèinnstilling

 

24/2005

Fylkeskassens årsoppgjør 2004 - Årsmelding og regnskap
Komiteinnstilling

 

25/2005

Årsbudsjett 2005 – gjenbevilgning

Komiteinnstilling

 

26/2005

Regionalt Utviklingsfond - Årsmelding og regnskap for 2004.
Komiteinnstilling

 

27/2005

Rådet for funksjonshemmede - Årsmelding 2004

Komitèinnstilling

 

28/2005

 

Eldrerådet i Nord-Trøndelag - Årsrapport 2004

Komitèinnstilling

 

29/2005

 

Helsetilsynet i Nord-Trøndelag - Årsmelding 2004

Komitèinnstilling

 

30/2005

Nasjonal Transportplan 2006 - 2015. Handlingsprogram
Komitèinnstilling

 

31/2005

Fylkesvegplan 2006 – 2009
Komitèinnstilling

 

32/2005

Konsekvenser for etablering av friskoler i Nord-Trøndelag
Komitèinnstilling

 

33/2005

Skogbruk og skogindustri i Nord-Trøndelag – Rapport
Komitèinnstilling

 

34/2005

St.meld.nr. 16 (2004-2005) Leve med kulturminner
Komitèinnstilling

 

35/2005

Stortingsmelding nr. 30 (2003-2004) - Kultur for læring - Implementering i Nord-Trøndelag 2005-2008
Komitèinnstilling

 

36/2005

Organisering av rådgivningstjenesten i videregående opplæring i Nord-Trøndelag
Komitèinnstilling

 

37/2005

Eventuell utvidelse av Trøndelagsrådet
Komitèinnstilling

 

38/2005

Reglement for kontrollutvalget
Komiteinnstilling

 

39/2005

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets protokoller (jf. kontrollorganenes reglement pkt. 6)

 

40/2005

Forvaltningsrevisjonsrapport: Tilskudd kultur - Kartlegging og stikkprøver

 

41/2005

Samarbeidsavtale mellom Sametinget og fylkeskommunene i det sørsamiske området
Komitèinnstilling

 

42/2005

Myndighet etter Veglovens § 30 - Delegasjon til kommunene i Indre Namdal
Komitèinnstilling

 

43/2005

Regionale helseforetak – styreutnevnelse
Komiteinnstilling

 

Sak fremmet etter initiativretten fra komite for utdanning, kultur og helse:

44/2005

Namdalsprosjektet

 

 

Interpellasjoner fra:

Marthe Hammer (SV):  Infrastrukturen under folkevalgt styring-Svar/behandling - uttalelse

Johan Fossan (KrF):  Om genmodifiserte organismer-Svar/behandling - vedtak

Inge Staldvik (SV):  Jordbruksinntektene i fritt fall-Svar/behandling - uttalelse

Tone Sofie Aglen (SV):  Ungdom, valg og engasjement i Nord-Trøndelag-Svar/behandling

Bjørn Arild Gram (Sp):  Lik nettleie I hele landet-Svar/behandling - vedtak

Anne Irene Myhr (Sp):  Gås og landbruksinteresser i Nord-Trøndelag-Svar/behandling - vedtak

 

MØTEPROTOKOLL/SAKLISTE  for  Foretaksmøte i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF  27. april 2005 kl