Fylkestinget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 6., 7. og 8. desember 2005. Møtestart første dag kl 09.00

Møtested: Steinkjer Rådhus

Møteprotokoll

Program

 

SAKLISTE – Fordeling av saker på fylkestingets komiteer

 

Sak:

 

Innst.

Vedtak

80/2005

Suppleringsvalg - desember 2005

 

81/2005

Driftsrapport og budsjettrevisjon 2005, fylkestingrapport 2/2005 (pr. 30.09.2005)
Komiteinnstilling

 

82/2005

Budsjett 2006 og økonomiplan 2006-09
Komiteinnstilling

 

83/2005

Samhandlingsprogram for 2006

Komiteinnstilling

 

84/2005

Regionalt Utviklingsprogram (RUP) 2006

Komiteinnstilling

 

85/2005

Internasjonal strategi for Trøndelag

Komiteinnstilling

 

86/2005

Strategisk plan for digital kompetanse i videregående opplæring i Nord-Trøndelag 2006-2009
Komiteinnstilling

 

87/2005

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementsfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollorganenes reglement pkt. 6)
Komiteinnstilling

 

88/2005

Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon

 

89/2005

Plan for selskapskontroll - Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

90/2005

Forvaltningsrevisjonsrapport - Vurdering av samspillmodellen

 

91/2005

Fylkeskommunens eierskap og øvrige engasjementer i noen bedrifter – Melding

Komiteinnstilling

 

92/2005

Evaluering av parlamentarisme som styringsform i Nord-Trøndelag fylkeskommune
Komiteinnstilling

 

93/2005

Heim fer ein 50-lapp – Evaluering

Komiteinnstilling

 

94/2005

Fylkesdelplan for Indre Namdal – Tilleggsutredninger

Komiteinnstilling

 

95/2005

Forslag om endring i kommuneloven – Høring

Komiteinnstilling

 

96/2005

Evaluering av elev- og lærlingombudsordningen

Komiteinnstilling

 

97/2005

Salg av eierandeler i Namsos Kulturhus

Komiteinnstilling

 

98/2005

NTE FKF - Bud på TEV – Organisasjonsformen
Innledninga i fylkesrådets vurdering endra på internett 23.11.05

Komiteinnstilling

 

99/2005

NTE FKF. Beredskapsarbeidet knyttet til framtidig eierskap

Komiteinnstilling

 

100/2005

Regionalt helseforetak - Styreutnevnelser

 

Interpellasjoner fra:

Johan Fossan (KrF): Videregående skolers utviklingsrolle / Behandling i plenum 07.12.2005

Gunnar Viken (H): Evaluering av fylkesvegenes vedlikeholdsrutiner / Behandling i plenum 07.12.2005

Joar Olav Grøtting (H): Usikkerhet for småkraftverk / Behandling i plenum 07.12.2005

Joar Olav Grøtting (H): Forutsigbarhet for etablering av varmekraftverk på Skogn / Beh. i plenum 07.12.2005

Åse Marie Hagen (Ap) om føde-, barsel- og kuvøsepostene ved sykehusene / Behandling i plenum 07.12.2005

 

SAKLISTE/MØTEPROTOKOLL  for Foretaksmøte i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF  07.12.2005