Fylkestinget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 11., 12. og 13. oktober 2005. Møtestart første dag kl 09.00

Møtested: Quality Hotel & Resort Røros, Røros

Møteprotokoll

Program  (07.10: Ang. fellesmøter 12.10 - detaljert program for Samhandlingsprogrammet påført)

 

SAKLISTE – Fordeling av saker på fylkestingets komiteer 

 

Sak:

 

Innst.

Vedtak

61/2005

Suppleringsvalg – oktober 2005

 

62/2005

Innovasjon Norge – Forslag til medlemmer i regionale styrer

 

63/2005

Strategi for bredbånd til alle innen år 2007

Komiteinnstilling

 

64/2005

Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n - Deltakelse i utbyggingsselskap

Komiteinnstilling

 

65/2005

Næringsutvikling og håndtering av bygningsmasse i Barlia

Komiteinnstilling

 

66/2005

Distriktskommisjonen - Supplerende uttalelse

Komiteinnstilling

 

67/2005

Elev- og lærlingombudets arbeid - Kontrollutvalgets behandling av henvendelse fra fylkestingsrepresentant
Komitebehandling

 

68/2005

NTE FKF - Eierskapssaken – Melding

Komiteinnstilling

 

69/2005

Faktorer som påvirker realiseringen av fylkesplanens mål for sykehussektoren i Nord-Trøndelag

Komiteinnstilling

 

70/2005

Felles fylkesplan - Samhandlingsprogram for 2006 – Innspill

Komiteinnstilling

 

71/2005

Kulturminnepolitikk i Nord-Trøndelag – Handlingsprogram

Komiteinnstilling

 

72/2005

NOU 2005:11 Det offentlige engasjementet i tannhelsefeltet – høring
Komiteinnstilling

 

73/2005

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2006 – 2009

Komiteinnstilling

 

74/2005

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementsfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 6)
Komiteinnstilling

 

75/2005

Personalpolitiske virkemidler – Melding

Komiteinnstilling

 

76/2005

Regler for godtgjørelse av fylkeskommunale ombud – revisjon

Komiteinnstilling

 

77/2005

Samarbeidsforum samferdsel Midt-Norge (NTP 2010-2019)

Komiteinnstilling

 

78/2005

Endringer i energiloven – Høring

Komiteinnstilling

 

79/2005

Egge Museum - jekta Pauline - fylkeskommunal garanti for lån i forbindelse med reparasjonskostnader

Komiteinnstilling

 

Interpellasjoner fra:

Helena Hovstein Kruken (KrF): Om oppfølgingstjenesten/videregående opplæring – SVAR / VEDTAK

 

Foretaksmøte i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF  13.10.2005 - SAKLISTE / MØTEPROTOKOLL