Vår ref:

2005/00135-37 RV

Arkiv:

015

 

Fylkestingets samling 26. – 28.04.2005 - Fordeling av saker på  komiteene i fylkestinget

 

Komite for utdanning, kultur og helse

 

 

Leder: Arild Aglen Grande

 

 

 

Saksordfører:

Merknad

Sak nr. 23/2005

Carl Peter Vikdal

 

Fylkeskommunale priser - Trafikksikkerhetsutvalget - Oppnevning av komiteer

 

 

 

Sak nr. 27/2005

Jostein Grande

 

Rådet for funksjonshemmede - Årsmelding 2004

 

 

 

Sak nr. 28/2005

Arild A. Grande

 

Eldrerådet i Nord-Trøndelag - Årsrapport 2004

 

 

 

Sak nr. 29/2005

Kari Steen

 

Helsetilsynet i Nord-Trøndelag - Årsmelding 2004

 

 

 

Sak nr. 32/2005

Andre N. Skjelstad

 

Konsekvenser for etablering av friskoler i Nord-Trøndelag

 

 

 

Sak nr. 34/2005

Arild A. Grande

 

St.meld.nr. 16 (2004-2005) Leve med kulturminner

 

 

 

Sak nr. 35/2005:

Tone Sofie Aglen

 

Stortingsmelding nr. 30 (2003-2004) - Kultur for læring - Implementering i Nord-Trøndelag 2005-2008

 

 

 

Sak nr. 36/2005

Joar Olav Grøtting

 

Organisering av rådgivningstjenesten i videregående opplæring i Nord-Trøndelag

 

 

 

Sak nr. 44/2005

Carl Peter Vikdal

 

Namdalsprosjektet

 

 

 


 

 

Komite for økonomi, plan og regionalt utviklingsprogram

 

 

Leder: Robert Eriksson

 

 

 

Saksordfører

Merknad

Sak nr. 24/2005:

Johan Fossan

 

Fylkeskassens årsoppgjør 2004 - Årsmelding og regnskap

 

 

 

Sak nr. 25/2005

Gunnar Viken

 

Årsbudsjett 2005 - gjenbevilgning

 

 

 

Sak nr. 26/2005:

Bjørn Arild Gram

 

Regionalt Utviklingsfond - Årsmelding og regnskap for 2004

 

 

 

Sak nr. 38/2005

Tormod Haugan

 

Reglement for kontrollutvalget

 

 

 

 


 

Komite for samferdsel, næring og miljø

 

 

Leder: Borgny Kjølstad Grande

 

 

 

Saksordfører

Merknad

Sak nr. 30/2005

Bjørn Iversen

 

Nasjonal Transportplan 2006 - 2015. Handlingsprogram

 

 

 

Sak nr. 31/2005:

Tor Erik Jensen

 

Fylkesvegplan 2006 - 2009

 

 

 

Sak nr. 33/2005

Marthe Hammer

 

Skogbruk og skogindustri i Nord-Trøndelag - Rapport

 

 

 

Sak nr. 37/2005

Ragnhild Sivertsen

 

Eventuell utvidelse av Trøndelagsrådet

 

 

 

Sak nr. 41/2005

Runbjørg Bremset Hansen

 

Samarbeidsavtale mellom Sametinget og fylkeskommunene i det sørsamiske området

 

 

 

Sak nr. 42/2005

Oddvar Vigdenes

 

Myndighet etter Veglovens § 30 - Delegasjon til kommunene i Indre Namdal

 

 

 

 


 

Kontrollutvalget/-komiteen

 

 

Leder: Inge Staldvik

 

 

 

Saksordfører

Merknad

Sak nr. 39/2005:

Liv Darell

 

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets protokoller (jf. kontrollorganenes reglement pkt. 6)

 

 

 

Sak nr. 40/2005:

Skjalg Åkerøy

 

Forvaltningsrevisjonsrapport: Tilskudd kultur - Kartlegging og stikkprøver

 

 

Saka ble behandla av Kontrollutvalget i møte 01.03.2005

 

 

 

Valgnemnda

 

 

Leder: Laura Sve Øie

 

 

 

 

Merknad

Sak nr. 22/2005:

 

 

Regionale komiteer for medisinsk forskningsetikk - Forslag til medlemmer/varamedlemmer for perioden 01.07.2005-01.07.2009

 

 

 

Etter ev. vedtak i fylkestinget:

Sak nr. 23/2005:

 

 

Fylkeskommunale priser - Trafikksikkerhetsutvalget - Oppnevning av komiteer