Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 3. februar 2004 kl. 13.30

Møtested: Storlien Högfjällshotell

 

MØTEPROTOKOLL

 

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

9/2004

Fylkesrådets reglementsfestede rapportering til fylkestinget - Kontrollutvalgets gjennomgang og innstilling

 

10/2004

Høringsuttalelse - Forskrift om revisjon av kommuner og fylkeskommuner og forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
Unntatt offentlighet - § 4

 

11/2004

Referatsaker - møte 03.02.2004