Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

 

Møtedato:      6. desember 2004 kl. 10.00
Møtested:      Tingvold Park Hotel

Møtedato:      7. desember 2004 kl. 14.00
Møtested:      Steinkjer Rådhus

 

MØTEPROTOKOLL

 

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

70/2004

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets protokoller (jf. kontrollorganenes reglement pkt. 6)

 

71/2004

Utfyllende reglement for kontrollutvalget i Nord-Trøndelag fylkeskommune – foreløpig drøfting

 

72/2004

Møteplan for Nord-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg 2004/2005

 

73/2004

Referatsaker – møte 06. og 07.12.2004.

 

74/2004

Statlig tilsyn med kommunesektoren – høring vedr. NOU 2004: 17 (Aasland-utvalget)

 

75/2004

Ekstra honorar KomRev Trøndelag IKS