2004 Tilsagn gitt av fylkesråden samferdsel, næring og miljø:

Søknad fra Arne Erik Steig om tilskudd til tilrettelegging av maxi-taxi for transport av funksjonshemmede. (200306690-7)

Fylkesråden for samferdsel, næring og miljø har bevilget kr 25.000 til Arne Erik Steig til tilrettelegging av maxi-taxi for transport av funksjonshemmede i Stjørdalsområdet.

Beløpet belastes fylkesrådens investeringstilskuddskonto.

 

 

Skyss for grunnskoleelever (2003/05349-69)

Fra høsten 2004 vil skoleskyssen bli planlagt ut fra at alle skyssberettigede grunnskoleelever skal ha sitteplass.

 

 

Skoleskyss videregående skole - fritt bussvalg (2003/05349-48-68)

Fra høsten 2004 kan elevene sjøl velge hvilken buss de ønsker å benytte ved heimkjøring i den grad det er ledig kapasitet.

Det er en forutsetning at tiltaket ikke skal medføre behov for dublering av busser.