Fylkestinget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato:  22., 23. og 24. juni 2004. Møtestart første dag kl 09.00  -  Møte i komiteene 22. juni  fra kl 14.45.

Møtested: Nordli Samfunnshus, Lierne

Program  -  befaring i regi av Lierne kommune 23.06.2004

Fylkesrådsleders tale   -  Debatt i tilknytning til talen - forslag

 

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE   -   fordeling av saker på komiteene

 

Sak:

 

Innst.

Vedtak

29/2004

Fylkesdelplan for Indre Namdal

Komiteinnstilling

 

30/2004

Regionalt Utviklingsfond. Årsmelding og regnskap 2003

Komiteinnstilling

 

31/2004

WTO-forhandlinger/landbruk. Oppfølging etter interpellasjon i fylkestinget desember 2003

*Saken ble vedtatt utsatt til neste fylkesting

*

 

32/2004

Vurdering av samtlige Interreg-prosjekter som Nord-Trøndelag fylkeskommune deltar i

* Saken ble vedtatt utsatt til neste fylkesting

*

 

33/2004

Fylkesplan for Nord-Trøndelag 2004 – 2007

Komiteinnstilling

 

34/2004

Personalpolitiske retningslinjer for Nord-Trøndelag fylkeskommune

Komiteinnstilling

 

35/2004

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets protokoller (jf. kontrollorganenes reglement pkt. 6)

 

36/2004

Fylkeskassens årsoppgjør 2003 - Årsmelding og regnskap

Komiteinnstilling

 

37/2004

Driftsrapport. Fylkestingsrapport 1/2004 (pr. 30.04.2004)

Komiteinnstilling

 

38/2004

Økonomisk konsekvensvurdering 2005 –08

Komiteinnstilling

 

39/2004

Etablering av styre og navneendring i forbindelse med tilpassing av 2-årig teknisk fagskole i Nord-Trøndelag til lov om fagskoleutdanning

Komiteinnstilling

 

40/2004

Fylkeslegen i Nord-Trøndelag - medisinalmelding 2003

Komiteinnstilling

 

41/2004

Namdalsprosjektet

Komiteinnstilling

 

42/2004

Nord-Trøndelag fylkeskommunes internasjonale engasjementer

* Saken ble vedtatt utsatt til neste fylkesting

*

 

43/2004

Rapport til fylkestinget om kontrollsektorens virksomhet i år 2003

 

44/2004

Elev- og lærlingombudets rapportering skoleåret 2003/2004

Komiteinnstilling

 

45/2004

Framtidig organisering av fylkeskommunen sin kontrollfunksjon

 

46/2004

Melding til fylkestinget: Grønn energi som grunnlag for næringsutvikling

* Saken ble vedtatt utsatt til neste fylkesting)

*

 

47/2004

Videregående opplæring i Overhalla - skoletilbud og anvendelse av bygningsmassen ved tidligere Overhalla videregående skole

Komiteinnstilling

 

48/2004

Eldrerådet i Nord-Trøndelag - Årsrapport 2003

Komiteinnstilling

 

49/2004

Rådet for funksjonshemmede - Årsmelding 2003

Komiteinnstilling

 

50/2004

Revidering av fylkeskommunens skyssreglement for elever i videregående skole

Ny sak fra Komite for samferdsel, næring og miljø (iniativretten)

 

Interpellasjoner fra:

Per Morten Teigen (SV):  Forurensningssituasjonen ved Trondheim Lufthavn Værnes – med svar

Sturla Sørgaard (Ap)  om leverandørutvikling  -  med svar

Inge Staldvik (SV):   Verksemdsoverføring  -  med svar -  Forslag

Andre Skjelstad (V): Nord-Trøndelag som forsøksfylke for:

1.    Sammeslåing av A-etat, Trygdeetaten og sosialtjenesten

2.    Garantert minsteinntekt   -   med svar

Johan Fossan (KrF): Videregående opplæring for voksne  -  med svar (forslag overført til sak 37/2004)

 

 

Foretaksmøte i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk  FKF 23.06.2004