Fylkestinget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato:    7., 8. og 9. desember 2004.   Møtestart første dag:  Kl 09.00
Møtestart komitemøter/gruppemøter 7. desember: Kl 14.00

Møtested:    Steinkjer Rådhus, Steinkjer

Møteprotokoll

Fylkesrådsleders tale  -  Debatt i tilknytning til talen

Program

 

SAKLISTE   -   Fordeling av saker på komiteene

 

Sak:

 

Innst.

Vedtak

66/2004

Driftsrapport. Fylkestingsrapport 2/2004
pr. 30.09.2004

Komiteinnstilling

 

67/2004

Revidering av "Regler for godtgjørelse av fylkeskommunale ombud."

Komiteinnstilling

 

68/2004

Gjeldssanering Stiklestad Nasjonale Kultursenter, 2004

Komiteinnstilling

 

69/2004

Årsbudsjett 2005 og økonomiplan 2005-08

Komiteinnstillijng

 

70/2004

Folkehelseplan for Nord-Trøndelag 2005 – 2008

Komiteinnstilling

 

71/2004

Samhandlingsprogrammet for 2005 og 4-årig handlingsprogram for Nord-Trøndelag

Komiteinnstilling

 

72/2004

KOU 2004:1 Sterke regioner - Forslag til ny regioninndeling av Norge - Høring

NOU 2004:19 Distriktskommisjonen - foreløpig behandling

Komiteinnstilling

 

73/2004

Statlig tilsyn med kommunesektoren - høring vedr. NOU 2004: 17 (Aasland-utvalget)

Komiteinnstilling

 

74/2004

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets protokoller (jf. kontrollorganenes reglement pkt. 6)

 

75/2004

NTEs eierskap. - Beredskapsarbeide for vern av lokale eierinteresser

Komiteinnstilling

 

76/2004

NTEs vedtekter og korresponderende bestemmelser i reglementer for fylkestinget og fylkesrådet - melding om arbeidet

Komiteinnstilling

 

                 Saker tatt opp under samlinga, jf. komiteenes initiativrett:

77/2004

Rasering av jernbanen - Uttalelse fra fylkestinget i Nord-Trøndelag

 

78/2004

Gasstransport Norskehavet - uttalelse

 

79/2004

ILO-konvensjon 94

 

Interpellasjon fra Endre Lysø (Ap): Situasjonen for helseforetaket i Nord-Trøndelag – med fylkesrådens svar.

Sakliste for Foretaksmøte i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk 08.12.2004