Fylkestinget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato:  19., 20. og 21. oktober 2004. Komite-/gruppemøter starter første dag kl 09.00

Offisiell åpning av fylkestinget: Torsdag 21. oktober 2004 kl 09.00.

Møtested: Verdal videregående skole, Verdal

Program

Møteprotokoll

 

SAKLISTE   -   Fordeling av saker på komiteene

 

Sak:

 

Innst.

Vedtak

51/2004

Felles fylkesplan Kreative Trøndelag - Her alt e mulig – uansett

Komiteinnstilling

 

52/2004

Regionalt forbrukerpolitisk utvalg

Komiteinnstilling

 

53/2004

Forslag til medlemmer i ny regional rovviltnemnd

 

 

54/2004

Suppleringsvalg – Stine M. Berg

 

 

55/2004

Fylkesvegplan 2006 - 2009 – strategivalg

Komiteinnstilling

 

56/2004

Melding til fylkestinget: Grønn energi som grunnlag for næringsutvikling

Komiteinnstilling

 

57/2004

Oppfølging av sak om WTO etter rammeavtale av 31. juli 2004

Komiteinnstilling

 

58/2004

Vurdering av samtlige Interreg-prosjekter som Nord-Trøndelag fylkeskommune deltar i

Komiteinnstilling

 

59/2004

Nord-Trøndelag fylkeskommunes internasjonale engasjementer

Komiteinnstilling

 

60/2004

Regler for bevertning og representasjon i Nord-Trøndelag fylkeskommune

Komiteinnstilling

 

61/2004

Revisjon av etiske retningslinjer

Komiteinnstilling

 

62/2004

Trøndelagsrådet - utvidelse av funksjoner. Oljepolitiske saker og jernbanespørsmål

Komiteinnstilling

 

63/2004

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets protokoller (jf. kontrollorganenes reglement pkt. 6)

 

 

 

Saker tatt opp under samlinga:

 

 

64/2004

Statsbudsjettet 2005 - Økt elevtall må kompenseres

 

65/2004

Norske offshoreverksteder må sikres bedre rammevilkår - Uttalelse fra fylkestinget i Nord-Trøndelag

 

Interpellasjoner fra:

Robert Eriksson (Frp):     Hvilken transporttjeneste skal de funksjonshemmede ha i fremtiden?
Fylkesrådens svar / Vedtak

Per Morten Teigen (SV): NTE – Et ansvar for fylkestinget –  fylkesordførerens svar

Carl P. Vikdal (KrF):        Lærlingplasser  -  fylkesrådens svar / Vedtak

Johan Fossan (KrF):        Genressurser –  fylkesrådens svar / Vedtak

 

 

Interpellasjoner som ble trukket:

Ivar Grindvik (V):             Salg av øl, vin og brennevin på de videregående skolene ?

Tone Sofie Aglen (SV):      Alternativer til videregående opplæring for de svakeste elevene