Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 24.03.03 kl. 10.00

Møtested: Fylkets Hus

MØTEPROTOKOLL

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

6/2003

Rapport om samarbeid mellom fylkesrevisjonene i Midt-Norge i år 2002

 

7/2003

3.4-forhandlinger
Unntatt offentlighet - § 6.2a

 

 

8/2003

Årsbudsjett 2003 - gjenbevilgning

 

9/2003

Regnskap for kontrollsektoren år 2002 –
ekstern revisors beretning

 

10/2003

Omorganisering av kommunal revisjon -
Fylkesrevisjonens deltakelse

 

11/2003

Bårdsenutvalget – Utkast til reglement for kontrollutvalget og fylkesrevisoren

 

12/2003

Interregionalt samarbeidsprosjekt innenfor kommunal revisjon i Norge og Sverige

 

13/2003

Referatsaker – møte 24.03.2003